Wednesday, 16 March 2011

Sekelumit tentang Mahdawiyah ( konsep Penyelamat Akhir Zaman @ Imam Mahdi a.j.f )Nota : Doa Ahad ( Aku janji ) .  Telah diriwayatkan dari Imam Jaafar Sadeq a.s  : '' barangsiapa yang berdoa kepada Allah swt selama 40 pagi dengan doa Ahad ini ia tergolong dari golongan Ansar ( pembantu ) kepada
Qaim kami ( Imam Mahdi  a.s yang akan bangkit dari kalangan kami Ahlulbait )....

a) Siapakah dari kalangan sahabat yang telah meriwayatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi a.s ?

1. Othman bin Affan
2. Ali bin Abi Talib
3. Talhah bin Ubaidillah
4. AbdurRahman bin Auf
5. Abdullah ibne Abbas
6. Ammar bin Yasir
7. Abdullah ibne Mas'ud
8. Abu Saed Al-Khudri
9. Abu Hurairah
10. Huzaifah ibnul Yaman
11. Jabir bin Abdullah Ansari
12. Abu Umamah
13. Abdullah ibne Umar
14. Anas bin Malik
15. Imran bin Hasin
16. Ummu Salamah
      dan lain-lain

b) Kitab manakah yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ?

1. Sunan Abi Dawud
2. Sunan Tarmizi
3. Sunan ibni Majah
4. Musnad Ahmad bin Hanbal
5. Mustadrak Al-Hakim
6. Mu'jam Tabrani
7. Akhbarul Mahdi ( Abu Nuim )
8. Tarikh Baghdad ( Khatib Baghdadi )
9. Tarikh Damsyik ( Ibnu Asakir )
10. Dar Qutni
     dan lain-lain.c) Para ulama' yang mendakwa mutawatirnya hadis tentang Imam Mahdi a.s

1. As-Sakhawi ( Fathul Mughith )
2. As-Safawini ( Syarh Aqidah )
3. Ibnu Taimiyah ( Al-Fatawa )
4. As-Suyuthi ( Al-Hawi )
5. Asy-Syaukani ( At Taudih fi tawatur )
    dan lain-lain.

Petua : untuk keselamatan dari 70 bala bencana, bacalah tujuh kali '' Bismillahir Rahmanir Rahim '' sesudah solat subuh dan sesudah solat Maghrib. ( Syaikh Ibrahim Kazemi )

No comments:

Post a Comment