Friday, 24 February 2017

PondokModenCyber :.. Ambo budok baru belaja Falsafah : Kuliah Falsafah 1 ( Bhg 2 )


Bismillahirrahmanirrahim


sambungan kuliah Falsafah ( Kuliah 1 )

Bhg 2 ( kuliah Hjt Fayyazi)...........Haji Sabzewari di dalam kitab Manzummah mengungkap alam matter sebagai….. Dari pandangan filosof alam maddah adalah tidak ubah seperti batu مثانه didalam kewujudan manusia. Kalau kita ibaratkan seluruh kewujudan sebagai manusia , alam matter ini nilainya adalah sama seperti batu مثانه di dalam kehidupan manusia yakni seluruh kewujudan lebih tinggi dari apa yang kita lihat dan rasai dengan indera kita. Ianya adalah satu bahagian yang sangat kecil dari seluruh kewujudan  oleh kerana alam matter adalah tingkatan yang terendah dari seluruh kewujudan maka ilmu yang membincangkan tentangnya mereka namakan falsafah terakhir (yakni yang terkemudian dan yang lainnya) dan matematika oleh kerana ada kaitan dengan alam matter.
        Digit , حجم , garisan dan satah عارض kepada alam matter ini dan benda-benda wujud di alam matter walaupun ia sendiri bukan material, ia sebenarnya duduk di tengah falsafah ilahi dan hikmat Tabiiy. Ianya adalah sesuatu yang bukan maddah (matter) tetapi عارض dan mendatangi matter. Ini kesemuanya falsafah teori (Nazari).
        Falsafah yang istilah mula-mulanya dikatakan kepada keseluruhan pengetahuan manusia dengan pembahagian menyeluruh di bahagikan kepada falsafah teoris dan falsafah praktis.
       Tetapi falsafah amali (praktis) bukan berkenaan perkara-perkara yang diketahui.Topik perbahasannya ialah apa yang mesti dilakukan. Topiknya ialah amalan dan perbuatan. Apa yang mesti dan jangan dibuat .Ini terbahagi kepada tiga bahagian oleh kerana kerja-kerja yang mesti dan jangan dibuat ada tiga bahagian. Satu bahagian berkaitan dengan aspek individu manusia yakni manusia في حد نفسه  di dalam hukum-hukum perseorangan apakah kerja-kerja yang mesti dan jangan dilakukan. Ini dinamakan akhlak. Sifat-sifat apakah yang perlu ia punyai dan tidak punyai. Satu bahagian seseorang itu didalam keluarga,didalam masyarakat kecil ini apa yang perlu dan jangan dibuat.  Pengetahuan ini dinamakan pengurusan rumahtangga. Satu bahagian lagi berkenaan pemerintahan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan rakyat punya tanggungjawab apa berkaitan dengan pemerintahan. Ini dinamakan siasah negara (سياسه مدن). Setiap ilmu yang ada tidak terkeluar dari falsafah dengan makna umum ini yang terbahagi kepada dua bahagian teoris dan praktis yang kedua-duanya terbahagi kepada beberapa bahagian.Maka itu kitab-kitab falsafi yang telah ditulis oleh orang-orang terdahulu hatta para hukama Islam terdapat semua perkara-perkara ini. Ada yang masih di tangan kita dan ada yang telah dilupai kerana tidak dicetak. Contohnya Tabiyyat ada di dalam Manzumah, syifa dan di dalam kitab-kitab falsafi yang lain begitu juga ada akhlak.
      Istilah kedua falsafah ialah setelah berpisahnya ilmu-ilmu, falsafah telah bercabang. Dahulu dikatakan falsafah tabii yang mana setiap ilmu berkenaan tabiat dimasukkan didalamnya.Tetapi sekarang matter yang tidak bernyawa telah menjadi topik bagi ilmu fizik. Fizik yakni Tabiat. Dahulu dikatakan falsafah Tabiat sekarang nama itu juga telah diberi kepada satu bahagian sahaja dari falsafah dahulu.
      Falsafah tabii dahulunya merangkumi fizik, kimia, nujum, geologi, kajian tumbuhan apa sahaja ilmu yang ada hari ini dirangkumi oleh falsafah tabii. Semuanya ilmu-ilmu empiris (ilmu-ilmu Tajrubiy) oleh kerana membincangkan persekitaran alam matter dan falsafah tabii membincangkan tentang tabiat (nature).                                                               
       Kemudiannya disebabkan meluasnya eksperimen dan banyaknya permasalahan ilmu-ilmu ini. Dahulu fizik yang berada di bawah falsafah tabii hanya mempunyai sepuluh permasalahan tetapi sekarang satu juta masalah.Inilah perkembangan ilmu.
       Matematika pada suatu masa belum ditemui aljebra Cuma ada empat perkara asal seperti تناسب dan lain-lain kemudian datang Khawarizmi mengemukakan Aljebra. Oleh kerana topiknya adalah digit maka ditambah kepada masalah-masalah matematika.
    Inilah maknanya penyempurnaan ilmu……Maklumat-maklumat lebih rumit ditambah kepada maklumat-maklumat terdahulu kalau dengan makna pergerakan ilmu tidak sekali-sekali bergerak seperti biji benih bergerak menjadi pohon.
     Maka itu istilah pertama falsafah dikatakan kepada semua pengetahuan manusia.Istilah yang lainnya setelah ilmu-ilmu empiris berpisah dari falsafah , matematika juga dikemukakan sebagai ilmu yang berasingan, falsafah telah dikatakan sebagai satu bahagian dari falsafah nazari yang terdahulu. Bahagian Tabiyyat telah terkeluar dari falsafah Nazari dahulu, begitu juga bahagian matematika dan tinggal bahagian pertamanya yang dipanggil falsafah atau hikmat ilahi yang membincangkan hukum-hukum umum kewujudan dan bila dikatakan Bidayah kitab falsafah yakni membahaskan tentang falsafah اولى berhadapan falsafah وسطى,اخره dan hikmat amali dan methodnya adalah method Taakuly kerana dahulu terdapat method-method berbeza. Didalam tabiiyat method eksperimen diguna di dalam falsafah ilahi istidlal dan borhan Aqly diguna dan di dalam pengurusan rumah , akhlak atau politik kenegaraan methodnya taabud kepada syara' atau wahyu.Sekarang falsafah yang dikhaskan kepada bahagian ini , bahagian ini dari awal mengguna method Aqly, memahami majhul.Dari maklum memahami Maarif Nazari melalui Maarif Badihi,kerana falsafah ini membincangkan hukum-hukum universal kewujudan. Wujud secara mutlak yang tidak dapat digunakan eksperimen. Apa yang boleh diuji adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan مشاهده , eksperimen atau makmal tetapi wujud secara mutlak tidak dapat dilihat. Masalah-masalah disebalik  tabiat tidak dapat diuji , maka methodnya adalah Aqly.
       Maka itu bila dikatakan falsafah berhadapan ilmu.Ilmu adalah ilmu yang dibuktikan atau dinafikan dengan method empirik تجربي dan falsafah dengan method Akly.
            Sedangkan ilmu pada pandangan kita ialah sesuatu yang diketahui dan difahami samada dinamakan falsafah atau ilmu empirik oleh kerana falsafah bukan kejahilan bahkan asas kepada ilmu-ilmu yang lain dan kalau falsafah dibuang , ilmu-ilmu yang lain tidak mempunyai topik kerana didalam falsafah dinafikan berbagai maktab-maktab pandang dunia yang menyelereng yang salah satunya idealist yang mengatakan tidak ada suatu pun di dalam alam ini. Kalau anda tidak bersama falsafah adan tidak nafikan maktab ini, fizik juga tidak bakal anda punyai kerana fizik membahaskan tentang benda yang tidak bernyawa dan idealist mengatakan tiada ماده yang tidak bernyawa sama sekali.
         Pertama sekali kamu perlu buktikan adanya matter yang tidak bernyawa didalam falsafah yakni nafikan idealist dan buktikan maktab realism kemudian barulah ilmu-ilmu lain dapat mara ke hadapan dan membahaskan topik masing-masing. Jika tidak topik mereka setidak-tidaknya punya keraguan, dan sesuatu yang diragui tidak punya nilai untuk dibahaskan.
        Walau bagaimanapun selain dua istilah falsafah tadi ada istilah yang lain contohnya falsafah ilmu. Falsafah fizik, falsafah perundangan, falsafah psychology yakni falsafah disebut sebelum ilmu-ilmu. Falsafah yang disebut begini tidak ada kaitan dengan falsafah makna pertama atau kedua.Ia punya makna lain. Kadangkala ia ditambah kepada fizik. Topik fizik adalah matter yang tidak bernyawa. Dibahas tentang aksi dan reaksi dan perubahan matter yang tidak bernyawa dibahas dengan bentuknya yang berbeza. Fizik yang membahas tentang topik begini jika datang seorang cendekiawan dan letak dibawah kanta pembesar yakni ilmu fizik itu sendiri menjadi topik perbahasan ilmuan ini seperti mana topik fizik ialah matter yang tidak bernyawa. Fizik ini sendiri menjadi topik kepada ilmu atau perbahasan yang lain ini dikatakan falsafah fizik yakni ilmu yang melaporkan tentang fizik. Yakni apakah topik fizik , istidlal fizik bagaimana kaitan diantara masalah-masalahnya, apakah fizik ilmu yang meyakinkan atau tidak meyakinkan dan lain-lain seperti ini.
        Begitu juga undang-undang fiqh dan lain-lain. Ini adalah makna falsafah yang timbul mutakhir ini. Ada satu istilah falsafah juga di kalangan ramai digunakan. Contohnya apakah falsafah puasa maknanya kenapa puasa wajib dari segi syarak , falsafah solat musafir dua rakaat yakni apa sebabnya apakah hikmatnya. Apa tujuan Allah wajibkan ini?
        Sekarang kita kembali kepada istilah kedua, kita kembali kepada kitab kepada muqaddimahnya hikmat Ilahi yang kita namakan falsafah adalah satu satu bahagian dari falsafah yang menyeluruh itu. Takrifnya: Ilmu yang membincangkan hal ehwal wujud.
      Wujud adalah topiknya yang dibincangkan bukan wujud yang khas yakni   جسم (body). Bukan جسم yang khas seperti جسم yang tidak bernyawa. Diatas perkara-perkara ini yakni wujud secara umum. Apakah kewujudan ini didalamnya ada satu maujud yang wajib atau tidak. Apakah bahagian-bahagian wujud yang berbeza. Apakah ada wujud مجرّد  (non material), material, atau بالقوّة, wujud بالفعل wujud سابق, wujud لاحق.
      Wujud ini tingkatan-tingkatannya apakah sama atau berbeza? Apakah semua yang wujud punyai kewujudan yang satu tahap ataupun wujud tidak dibahagikan , sementara di kalangan benda-benda wujud tetapi benda-benda wujud punya kewujudan pada tingkatan yang berbeza. Satu punya kewujudan yang lebih, satu lagi kurang. Ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan falsafah, maka ia adalah ilmu yang bahaskan tentang hal ehwal wujud. Ada yang takrifkan : ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal maujud. Maujud yakni sesuatu yang punya wujud contohnya kitab adalah maujud. Oleh itu ilmu yang membahaskan tentang kitab adakah ia falsafah? Tidak. Kita katakan falsafah adalah ilmu yang membahaskan tentang seluruh kewujudan.
        Falsafah ialah ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal wujud. Kitab ini selain kewujudan, mempunyai khususiat yang lain. Yakni khususiat kekitabannya, mempunyai kulit, keputihan , kehitaman punya حجم yang sedemikian.Disini dibawa satu قيد ia adalah ilmu yang bahas tentang hal ehwal maujud بماهو موجود  maujud dari segi ianya maujud, yakni dari segi kewujudannya. Kalau ia  جسم kita tidak punya urusan dengan jasmaninya segi-segi yang lain tidak diperhatikan. Yakni topik ialah wujud بماهو موجود  الموجود adalah ungkapan lain bagi wujud seperti yang dikatakan oleh Bahmanyar bila memberi takrif falsafahاعني الوجود  هو العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود ini adalah ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal wujud. Ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal umum kewujudan. Dari takrif ini kita faham topiknya yakni wujud yang dibahaskan disekitarnya. Tujuan falsafah membezakan benda-benda yang sebenarnya wujud dari benda-benda yang tidak sebenarnya wujud. Apabila anda faham khasiat dan sifat-sifat wujud didalam falsafah maka dapat anda bezakan benda-benda yang sebenarnya wujud di alam luar dari benda-benda yang tidak punya realiti (وهمي) semata-mata tawahhum atau dari benda-benda yang I'tibary (benda-benda yang tidak punya realiti tetapi para ahli akal untuk kegunaan kehidupan sosial meletakkan kesan yang real kepada benda-benda itu walaupun tidak punya reality. Ini dikatakan I'tibary. Ahli-ahli akal meletakkanya seolah-olah wujud yang real.
        اعتبره العقلاء واقعيّا (Ahli-ahli akal mengiranya sebagai sebenar (real)), walaupun bukan real, kerana kalau real tidak perlu perletakan dan I'tibar. Contoh pemilikan sesuatu bukan sesuatu real atau hakiki yang wujud diluar.Buku ini sebelum anda beli kepunyaan tuan kedai buku. Kamu beri wang kepada penjual , ahli-ahli akal kata kamu telah menjadi pemiliknya. Syarak juga kata sepertimana ahli-ahli akal.
احلّ الله البع و حرّم الربا       (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Tetapi kitab ini dari pandangan filosof .Ketika ia dikedai buku dengan ketika ada pada anda kewujudannya tidak berbeza sama sekali sepertimana anda juga tidak berbeza dan pemilikan ialah perletakan yang diletakkan ahli akal apabila seseorang itu beli sesuatu. Benda itu menjadi dibawah penguasaannya, tidak lebih. Orang lain tiada hak penguasaan.
       لا يحل مال امرء مسلم الاّ بطب نفسه Harta muslim tidak halal bagi orang lain kecuali ia sendiri beri kerelaan. Dengan kanun ini yang meluluskan kamu ahli akal mengesahkan pemilikan (ملكيت).
       Walaupun kitab ini tiada kaitan hakiki dengan anda. Kamu ada atau tiada kitab ini tidak berbeza ia menjadi warisan nantinya. Jelas bahwa kitab ini tidak bergantung kewujudannya kepada kamu. Pemilikan I'tibari ini diumpamakan kepada pemilikan hakiki. Ada pemilikan hakiki (مالك يوم الدين). Tuhan pemilik hari pembalasan yang wujud dikuasainya. Timbul dan berkekalannya sesuatu bergantung kepada kewujudannya. Perkara ini terbukti di dalam falsafah apabila perkara ini telah terbukti jelas pemilikan hakiki tidak bermakna Zais dan Ammar berpakat bahawa pemilikan Alam ini bergantung kepada Tuhan dan besok orang lain menjadi pemilik bukan begini. Tuhan pemilik yakni dia adalah Illat yang mewujudkan, yakni kewujudan semua ini darinya Ma'lul sepertimana perlu Illat ketika hendak timbul didalam berkekalannya juga perlukan Illat. Sekarang ini juga kewujudan-kewujudan ini adalah kewujudan yang bergantung.
انها وجوهها هستند كه يك نفوذ قاهرى براينها حاكم است
Begitu juga perkara-perkara وهمى yakni perkara yang  موهوم yang tidak wujud sama sekali hatta para ahli akal pun tidak meletak I'tibar bagi perkara-perkara itu seperti sebenar.Contohnya chance yang walaupun diperkatakan dikalangan orang ramai apabila seorang ahli fikir memerhatinya dan membahaskan illat dan ma'lulnya dan tahu sedikit falsafah akan jelas bahawa chance, اتفاف adalah  perkara yang mauhum(khayalan). Setiap sesuatu itu ada berasaskan illat yang ia punyai samaada illat itu dikenalpasti oleh kita ataupun mengatasi illat-illat ini, Pokok punya illat dan tidak berlaku secara kebetulan seperti hantu atau gergasi dikalangan orang ramai adalah perkara-perkara mauhum(khayalan) yang tidak wujud dan tidak ada ahli akal yang memberi I'tibar wujud kepadanya. Kerana ahli-ahli akal kalau hendak memberi iktibar kepada sesuatu hendaklah ada manfaat dan berfaedah dan punya kesan praktikal. Oleh itu tujuan falsafah ialah membezakan benda-benda wujud hakiki dari benda-benda wujud iktibary dan wahmy.
          Adalah jelas (badihi) bagi manusia bahawa ia mengenal dirinya yang ianya wujud kalau seseorang itu mengingkari sesuatu yang lain sekalipun tetapi ia tidak mengingkari dirinya sendiri. Begitu juga jika seseorang itu tidak مغرض (tidak berniat serong) dan tidak gila ia terima bahawa ada sesuatu selain dirinya di luar. Ini adalah satu muqaddimah , maka muqaddimah kedua ialah ia mendapati bahawa selain dari dirinya juga ada. Manusia sentiasa mencari yang sebenar samaada insan yng tinggi fikirannya ataupun anak kecil. Bayi yang mahukan susu bukanlah susu yang mauhum. Dia tidak mahu susu khayalan tetapi susu yang sebenar. Atau kalau seseorang itu takut kepada sesuatu ia takut kepada benda sebenar. Kalau ia takut binatang buas bukan binatang buas khayalan hatta orang kalau takut kepada binatang buas khayalan ia berkhayal bahawa binatang  buas  yang sebenar. Kalau ia sedar bahawa khayalan semata-mata tentunya akan hilang.Maka perkara-perkara sebenarlah yang menarik atau menolak seseorang darinya. Manusia mahukan yang sebenar dan lari dari yang sebenar (perkara-perkara yang real), tetapi betapa manusia yang mahukan perkara-perkara real menganggap benda yang tidak punya reality sebagai sebenar dari dari segi lainnya. Perkara yang real dianggap tidak sebenar ,supaya manusia tidak sedemikian, maka mereka memerlukan satu ilmu. Manusia apabila berbicara melakukan kesilapan maka ilmu nahu (tatabahasa) diperlukan yang dengan mengikut nahu kesilapan dihindari.
       Didalam mantiq kita kata manusia melakukan kesilapan ketika berfikir maka memerlukan ilmu yang dengan mengikutinya dari menghindarkan dari kesilapan ketika berfikir dan beristidlal dan begitu juga manusia dalam mengenalpasti benda-benda sebenar yang wujud melakukan kesilapan apa yang tiada dianggap ada dan apa yang ada dianggap tiada maka perlu kepada ilmu yang menjelaskan apa-apa yang ada dan apa-apa yang tiada.Falsafah adalah perkara sebegini.

Solawat
        

Tuesday, 21 February 2017

PondokModenCyber : Tarikh Imam Hussein ( Kronologi Madinah ke Karbala )


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber : Tarikh Imam Hussein a.s
Imam Hussein journey from Medina to Karbala

  Imam Hussein ke Karbala.
PondokModenCyber : Fikah , pengertian dan istilah


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber : Fekah
Pengertian dan Istilah.
Juristprudence : Meaning and terminology

Soalan :

1.Apakah pengertian :
a.Ilmu Fiqh
b.Fiqh
c.Hukm
d.Hukm Taklifi dan apakah hukum-hukum itu?
e.Hukm Wadh'iy dan berikan contoh-contoh.

Nota:
TqWikishia

Fīqh (Arabic: اَلفِقه) is an Islamic science through which practical laws and religious duties of a person in this world are studied. Jurisprudential laws are extracted from four sources by means of reasoning and research; which are the Qur'an, Tradition, Consensus, and Reason. Fiqh has passed through many phases and periods in both Sunni and Shi'a schools of thought. The common period for both is the period of Tashri' (legislation) which took place during the lifetime of the Prophet (s).

Terms

Fiqh
The word "fiqh" is literally translated as understanding, science, knowledge, genius and acuteness; and conventionally known as a science or knowledge of detailed religious laws or a science of obtaining an understanding of the practical religious duties of a person during the lifetime which is attained through sources, detailed proofs and evidences.

Hukm
Main article: Hukm
In jurisprudential terminology, hukm means judgement of the religion regarding an action of a believer. For instance when it's said that wine drinking is forbidden, Hurmah حرمة is the hukm of this act.

Laws have various categorizations. Two most important types of religious laws are those concerning duties (al-hukm al-taklifi), and those concerning situations (al-hukm al-wad’i). Laws are also holistically categorised into primary and secondary. Provincial and governmental laws are another categorization.

Foto sekadar hiasan masjid kampungku Kuak ,Lenggong Perak.

PondokModenCyber : Topik2 Fikah


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber

Soalan : Sebutkan topik-topik perbincangan ilmu Fikah.

Note:

Chapters of Fiqh
Tqwikishia

Jurisprudential laws are mentioned in various books and are divided into various sections. Each of these sections is commonly called a "book", like "The Book of Tahara", or "The Book of Diyat". These classifications are mostly done by the taste and preference of the authors.

Al-Muhaqqiq al-Hilli's classification in his book Sharayi' al-Islam, mentions 52 books, starting by purification (tahara) and ending with monetary recompense (Book of Diyat). This classification was accepted by most of the later jurists to the extent that the practical books of law were also complied based on this categorization, i.e. they started from laws of purification and ended with laws of monetary recompense and penalties (hudud).

In general, the 52 books can be widely divided into four categories:

Worship ('ibadat); laws of which appear in 10 books and includes purification, Prayer, alms, Islamic tax, fasting, taking seclusion (I'tikaf), Hajj, 'Umra, Jihad, and Enjoining Good and Forbidding Evil.
Contracts ('Uqud); these are agreements whose fulfillment requires the presence of two parties. This branch of laws is spread across 19 books, some of which are the book of trade (Tijara), the book of Rahn, the book of punishment (Hajr) and the book of guarantee (Ziman).
Unilateral Instigations (Iqa'at); these are agreements whose fulfillment requires only one party. Laws pertaining to unilateral instigations are spread across 11 books including divorce (Talaq), reward (Ju'ala), and oath (Nadhr).
Laws which are neither worship, nor agreements requiring recitation of a clause; instead, the command of God is effective in these matters without the recitation of any clause. This group of jurisprudential laws appear in 12 books and cover matters like hunting and slaughtering, inheritance, penalty and financial recompense.

Monday, 20 February 2017

PondokModenCyber : Ahkam Taqlid ( Bhg2 Taklid )


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber : Ahkam Fekah : Bhg-bhg Taklid 1.ibtidai 2.Baqa'i
Taklid kepada mujtahid yang sudah wafat ada dua jenis :
1.Taklid Ibtidai (permulaan): bertaklid kepada seorang mujtahid yang sudah wafat. Artinya, ketika mujtahid tersebut masih hidup, mukallaf belum pernah bertaklid kepadanya. Hukum memulakan taklid kepada mujtahid yang wafat tidak diperbolehkan (ihtiyath wajib).
2.Taklid Baqa'i (penerusan): meneruskan taklid kepada seorang mujtahid yang sudah wafat, sebagaimana dilakukan semasa hidupnya. Artinya, ketika mujtahid itu masih hidup, mukallaf telah bertaklid kepadanya dan meneruskannya ketika mujtahid itu wafat. Hukum bertaklid dengan meneruskan taklid ini diperbolehkan bukan hanya dalam masalah yang pernah diamalkan, tapi berlaku untuk perkara-perkara lain yang belum pernah diamalkannya sebelum ini. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 22 dan 41 dan Istifta dari Pejabat Rahbar, bab taklid masalah 4)
Perhatian
?         Dalam taklid baqai atau meneruskan, tidak ada bedanya apakan mujtahid yang wafat itu a'lam (lebih pintar) atau bukan. Karena taklid kepadanya diperbolehkan. Tetapi sebaik-baiknya tidak meninggalkan untuk meneruskan bertaklid kepada seorang mujtahid a'lam yang sudah wafat, berdasarkan ihtiyath. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 35)
?         Taklid sejak awal (ibtidai) kepada seorang mujtahid yang sudah wafat atau tetap meneruskan bertaklid (baqai) kepadanya dan batasan-batasannya, harus berdasarkan taklid kepada mujtahid yang masih hidup dan berdasarkan ihtiyath wajib, mujtahid yang masih hidup itu harus a'lam. Bila bolehnya tetap meneruskan taklid kepada mayit disepakati oleh para ahli fiqih saat ini, maka tidak perlu meminta izin kepada mujtahid a'lam. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 23, 36 dan 40 dan Istifta dari Pejabat Rahbar, bab taklid masalah 4)
?         Orang-orang yang pada masa hidupnya mujtahidjami'us syarait masih belum baligh, tapi ia bertaklid kepadanya secara benar, setelah kematian mujtahid tersebut, mereka boleh tetap meneruskan taklid kepadanya.  (Ajwibah al-Istiftaat, soal 42)
?         Seorang yang bertaklid kepada seorang mujtahid dan setelah kematian mujtahid tersebut, dalam beberapa masalah ia pindah bertaklid kepada mujtahid yang lain dan mujtahid yang kedua ini pun wafat, maka sebagaimana sebelumnya ia boleh tetap meneruskan taklidnya kepada mujtahid yang pertama dalam masalah-masalah yang belum pindah darinya dan demikian juga ia bebas memilih dalam masalah-masalah yang sudah pindah untuk tetap bertaklid pada mujtahid yang kedua atau pindah bertaklid pada mujtahid yang masih hidup. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 37)
Tkirib.adaptasiMsia

Sunday, 19 February 2017

PondokModenCyber : Tarikh Nabi s.a.w dan Para Imam a.s (3) Kelebihan Tarikh Islam.


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber :

Kelebihan Tarikh Islam keatas Tawarikh lain

1. (( Sirah )) dan kepelbagaian kehidupan Nabi  s.a.w dan para Imam Maksum a.,s adalah sebahagian (( Sunnah )) dan kata-kata mereka adalah Hujjah dan Sanad bagi umat Islam sedangkan tarikh kehidupan manusia lain contohnya Hitler atau lain-lain tidak merupakan sanad dan tida memiliki hujjiyyah bagi kita melainkan sebagai ilmu pengetahuan atau pun maksimumnya sebagai pengajaran sejarah.

2.Tarikh Islam adalah salah satu daripada sumber Sejarah yang paling kaya di mana peristiwa-peristiwa secara terperinci dan tepat berada di hadapan pengkaji.Perkara-perkara yang begitu jelas ,bersanad dan halus ada pada Tarikh Islam yang tidak ada pada Tawarikh lain.

3.Lebih penting dari segala-galanya, Tarikh Islam terletak pada era (( Wahyu )) di mana peristiwa-peristiwa tempoh 23 tahun mab'ath (pengangkatan sebagai Rasul) berada di bawah pancaran Wahyu Samawi diperjelaskan, dihuraikan dan dianalisakan.Di dalam alQur'an banyak bahagian dari permasalahan dan peristiwa sejarah era Risalat telah diperjelaskan dan tiada syak peristiwa yang diperjelaskan oleh al Qur'an ,oleh Alimul Ghaib wasShahadah Allah taala  adalah poin-poin dan analisa Sejarah yang paling jitu.

Tarikh tempoh kerasulan seperti mana Nabi Muhammad s.a.w sendiri sebagai Uswah dan teladan umat manusia,juga adalah contoh teladan Tarikh Kemanusiaan dan sumber terkaya bagi mendapatkan dan menghasilkan sunnah-sunnah dan peraturan Sejarah.
 
       

PondokModenCyber : Tarikh Nabi s.a.w dan Para Imam a.s (3) Kepentingan Tarikh khasnya Tarikh Islam dari kacamata al Qur'an.


Bismillahirrahmanirrahim


PondokModenCyber : Tarikh Nabi s.a.w dan Para Imam a.s (3)

Kepentingan Tarikh khasnya Tarikh Islam dari kacamata al Qur'an.


- Dari kacamata al Qur'an Tarikh adalah salah satu dari sumber-sumber Makrifat dan Tafakkur manusia.
a. al Qur'an mengajak untuk mentelaah kehidupan kaum-kaum terdahulu.
b.al Qur'an mempamerkan poin-poin berfaedah kehidupan mereka.
c.al Qur'an memperkenalkan peribadi-peribadi uswah dan teladan.

di antara ayat-ayat al Qur'an :

 قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه

 (الممتحنة 4 )

لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة

( الاحزاب 31)

قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان  عاقبة المکذبین

( آل عمران 137 )

Saturday, 18 February 2017

PondokModenCyber : Tarikh Nabi s.a.w dan Para Imam a.s (2)


Bismillahirrahmanirrahim


Tahap kemuktabaran Tarikh Naqli

Oleh kerana bahan-bahan Tarikh Naqli dan Tarikh ilmi adalah peristiwa-peristiwa lampau kemuktabarannya menjadi kajian para pengkaji.

Ada yang mengatakan apa yang ditulis sebagai Tarikh Naqli di dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu adalah rekaan para penukil dan penulis berdasarkan tujuan dan motif peribadi atau taassub kebangsaan dan perkauman atau kerana kebergantungan aqidah dan masyarakat dan telah diolah menurut kehendak mereka atau menulis tentang peristiwa-peristiwa menurut kehendak mereka.

Prasangka ke atas Tarikh Naqli ini bukanlah tidak bertempat dan ianya berpunca dari tabiat  kitab-kitab sejarah dan cara para penulis Tarikh tetapi walau bagaimana pun Tarikh dan Sejarah juga sama seperti ilmu-ilmu lain yang mempunyai satu rangkaian musallamat @perkara-perkara yang boleh diterima
 dan badihiyyat@asas-asas yang jelas yang boleh dihurai dan dianalisa.

Disamping itu seorang pengkaji  dengan bersandarkan eviden-eviden(syawahid) dn qarain@petanda-petanda dan kekuatan ijtihad dapat membezakan kesahihan dan kepalsuan sebahagian peristiwa dan diambil kesimpulan. 


foto : tanah perkuburan wadi Salam Najaf,Iraq yang terbesar di dunia.
solawat

Friday, 17 February 2017

PondokModenCyber : Adab Mutaallimin dan Muallimin (2) kelebihan orang berilmu ke atas ahli ibadat @ abid


Adab Mutaallimin dan Muallimin

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل العالم

سبب تفضيل العالم على العابد كما عن رسول الله (صلى
 الله عليه وآله): ((فضل العالم على العابد بسبعين درجة ... وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادته لا يتوجه لها ولا يعرفها ))
(ميزان الحكمة - الريشهري - (ج 7 / ص 62)
Kelebihan Alim ke atas Abid dgn 70 derajat..oleh kerana Syaitan apabila Syaitan meletakkan bid'ah bagi manusia maka Alim melihatnya dan menegahnya sedangkan Abid menumpukan ibadatnya tidak memberi perhatian dan tidak mengenal bid'ah itu.

عن عبد السلام بن صالح الهروي قال :
سمعتُ أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول:

" رَحِمَ اللهُ عَبداً أَحيا أمرَنا "

فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟

قال (عليه السلام) :

" يَتَعَلَّمُ عُلومَنا وَيُعَلِّمُها النّاسَ ، فإنَّ النّاسَ لوَ عَلِموا
مَحاسِنَ كَلامِنا لاتَّبَعونا "
Imam Ridha a.s berkata semoga Allah merahmati hamba yg menghidupkan urusan kami maka aku berkata kpd beliau ,bagaimana dihidupkan urusan mu?
Berkata Imam :
mempelajari ilmu-ilmu kami dan mengajarkannya kpd umat manusia kerana sekiranya jika mereka mengetahui kemolekan kata-kata kami pasti mereka mengikuti kami.

PondokModenCyber : Maarif al Qur'an ( surah al Kautsar )Al-KAUTSAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

al KAUTSAR

 " INNA A'THAINAAKAL KAUTSAR "
Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu ( Wahai Muhammad ) Al-Kautsar.

      Kautsar bererti kebaikan yang banyak , orang-orang yang pemurah juga dipanggil Kautsar, Kautsar juga adalah sungai di dalam syurga yang dikurniakan Allah kepada Rasulullah s.a.w ,juga bermakna telaga Kautsar. Ada mufassir mengatakan Kautsar adalah nubuwwah ( kenabian ) atau Al-Quran atau ramainya Ashab atau ramainya zuriat ( dari keturunan Fatimah AzZahra a.s ) atau syafaat.

      Terdapat 15 pengertian yang telah dinukilkan bagi Kautsar yang kesemua itu adalah pengertian bagi makna Khairun Kasir " Kebaikan yang banyak ".

      Diantara pengertian yang paling jelas bagi Kautsar ialah kewujudan yang diberkati " Fatimah Az Zahra a.s " kerana Rasulullah s.a.w telah dituduh sebagai terputus keturunan.

      Zuriat dan keturunan Rasulullah s.a.w telah tersebar di seluruh pelusuk dunia melalui Fatimah Zahra a.s dan mereka bukan sahaja keturunan Jasmani tetapi mereka telah memelihara semua nilai-nilai agama Islam.
( Rujuk Tafsir Kabir Fakhrur Razi Surah Al Kautsar )

" FA SOLLI LIRABBIKA WANHAR "
Maka sembahyanglah kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban.

Inhar  bererti menghadap ke kiblat , mengangkat tangan ketika takbir dan makna yang lebih sesuai ialah menyembelih korban tanda kesyukuran bagi nikmat yang besar anugerah Tuhan Wali nikmat berhadapan dengan korbannya orang-orang Mushrikin dihadapan berhala-berhala, walaupun menghimpun semua makna juga tidak punya sebarang halangan.

" INNASHAANIAKA HUWAL ABTAR "
Sesungguhnya orang yang mencelamu itu dialah yang terputus keturunannya

Takziah diucapkan kepada semua sempena ulangtahun kesyahidan puteri Nabi s.a.w Fatimah Zahra a.s 13 Jamadil Awwal dan 3 JamadilAkhir tahun11 Hijrah.

     Islam telah muncul di semenanjung tanah Arab di mana perempuan-perempuan telah kehilangan air muka mereka. Islam telah mengangkat mereka dan memberi kemegahan kepada mereka dan menyamakan taraf mereka dengan lelaki.
(Imam Khomeini )

     Anak-anak perempuan yang dihina sebegitu rupa di Zaman Jahiliyyah sehingga ditanam hidup-hidup, apabila munculnya Islam, budaya penghormatan kepada wanita telah dianjurkan dan kelahiran anak perempuan disambut sebagai satu kurniaan yang besar sehinggakan Rasulullah s.a.w diperintahkan untuk melakukan korban unta sebagai simbol kesyukuran yang besar berhadapan dengan anugerah yang besar Allah Ta'ala kurniakan tambah lagi anugerah ini ialah Fatimah Zahra a.s.

solawat