Friday, 24 February 2017

PondokModenCyber :.. Ambo budok baru belaja Falsafah : Kuliah Falsafah 1 ( Bhg 2 )


Bismillahirrahmanirrahim


sambungan kuliah Falsafah ( Kuliah 1 )

Bhg 2 ( kuliah Hjt Fayyazi)...........Haji Sabzewari di dalam kitab Manzummah mengungkap alam matter sebagai….. Dari pandangan filosof alam maddah adalah tidak ubah seperti batu مثانه didalam kewujudan manusia. Kalau kita ibaratkan seluruh kewujudan sebagai manusia , alam matter ini nilainya adalah sama seperti batu مثانه di dalam kehidupan manusia yakni seluruh kewujudan lebih tinggi dari apa yang kita lihat dan rasai dengan indera kita. Ianya adalah satu bahagian yang sangat kecil dari seluruh kewujudan  oleh kerana alam matter adalah tingkatan yang terendah dari seluruh kewujudan maka ilmu yang membincangkan tentangnya mereka namakan falsafah terakhir (yakni yang terkemudian dan yang lainnya) dan matematika oleh kerana ada kaitan dengan alam matter.
        Digit , حجم , garisan dan satah عارض kepada alam matter ini dan benda-benda wujud di alam matter walaupun ia sendiri bukan material, ia sebenarnya duduk di tengah falsafah ilahi dan hikmat Tabiiy. Ianya adalah sesuatu yang bukan maddah (matter) tetapi عارض dan mendatangi matter. Ini kesemuanya falsafah teori (Nazari).
        Falsafah yang istilah mula-mulanya dikatakan kepada keseluruhan pengetahuan manusia dengan pembahagian menyeluruh di bahagikan kepada falsafah teoris dan falsafah praktis.
       Tetapi falsafah amali (praktis) bukan berkenaan perkara-perkara yang diketahui.Topik perbahasannya ialah apa yang mesti dilakukan. Topiknya ialah amalan dan perbuatan. Apa yang mesti dan jangan dibuat .Ini terbahagi kepada tiga bahagian oleh kerana kerja-kerja yang mesti dan jangan dibuat ada tiga bahagian. Satu bahagian berkaitan dengan aspek individu manusia yakni manusia في حد نفسه  di dalam hukum-hukum perseorangan apakah kerja-kerja yang mesti dan jangan dilakukan. Ini dinamakan akhlak. Sifat-sifat apakah yang perlu ia punyai dan tidak punyai. Satu bahagian seseorang itu didalam keluarga,didalam masyarakat kecil ini apa yang perlu dan jangan dibuat.  Pengetahuan ini dinamakan pengurusan rumahtangga. Satu bahagian lagi berkenaan pemerintahan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan rakyat punya tanggungjawab apa berkaitan dengan pemerintahan. Ini dinamakan siasah negara (سياسه مدن). Setiap ilmu yang ada tidak terkeluar dari falsafah dengan makna umum ini yang terbahagi kepada dua bahagian teoris dan praktis yang kedua-duanya terbahagi kepada beberapa bahagian.Maka itu kitab-kitab falsafi yang telah ditulis oleh orang-orang terdahulu hatta para hukama Islam terdapat semua perkara-perkara ini. Ada yang masih di tangan kita dan ada yang telah dilupai kerana tidak dicetak. Contohnya Tabiyyat ada di dalam Manzumah, syifa dan di dalam kitab-kitab falsafi yang lain begitu juga ada akhlak.
      Istilah kedua falsafah ialah setelah berpisahnya ilmu-ilmu, falsafah telah bercabang. Dahulu dikatakan falsafah tabii yang mana setiap ilmu berkenaan tabiat dimasukkan didalamnya.Tetapi sekarang matter yang tidak bernyawa telah menjadi topik bagi ilmu fizik. Fizik yakni Tabiat. Dahulu dikatakan falsafah Tabiat sekarang nama itu juga telah diberi kepada satu bahagian sahaja dari falsafah dahulu.
      Falsafah tabii dahulunya merangkumi fizik, kimia, nujum, geologi, kajian tumbuhan apa sahaja ilmu yang ada hari ini dirangkumi oleh falsafah tabii. Semuanya ilmu-ilmu empiris (ilmu-ilmu Tajrubiy) oleh kerana membincangkan persekitaran alam matter dan falsafah tabii membincangkan tentang tabiat (nature).                                                               
       Kemudiannya disebabkan meluasnya eksperimen dan banyaknya permasalahan ilmu-ilmu ini. Dahulu fizik yang berada di bawah falsafah tabii hanya mempunyai sepuluh permasalahan tetapi sekarang satu juta masalah.Inilah perkembangan ilmu.
       Matematika pada suatu masa belum ditemui aljebra Cuma ada empat perkara asal seperti تناسب dan lain-lain kemudian datang Khawarizmi mengemukakan Aljebra. Oleh kerana topiknya adalah digit maka ditambah kepada masalah-masalah matematika.
    Inilah maknanya penyempurnaan ilmu……Maklumat-maklumat lebih rumit ditambah kepada maklumat-maklumat terdahulu kalau dengan makna pergerakan ilmu tidak sekali-sekali bergerak seperti biji benih bergerak menjadi pohon.
     Maka itu istilah pertama falsafah dikatakan kepada semua pengetahuan manusia.Istilah yang lainnya setelah ilmu-ilmu empiris berpisah dari falsafah , matematika juga dikemukakan sebagai ilmu yang berasingan, falsafah telah dikatakan sebagai satu bahagian dari falsafah nazari yang terdahulu. Bahagian Tabiyyat telah terkeluar dari falsafah Nazari dahulu, begitu juga bahagian matematika dan tinggal bahagian pertamanya yang dipanggil falsafah atau hikmat ilahi yang membincangkan hukum-hukum umum kewujudan dan bila dikatakan Bidayah kitab falsafah yakni membahaskan tentang falsafah اولى berhadapan falsafah وسطى,اخره dan hikmat amali dan methodnya adalah method Taakuly kerana dahulu terdapat method-method berbeza. Didalam tabiiyat method eksperimen diguna di dalam falsafah ilahi istidlal dan borhan Aqly diguna dan di dalam pengurusan rumah , akhlak atau politik kenegaraan methodnya taabud kepada syara' atau wahyu.Sekarang falsafah yang dikhaskan kepada bahagian ini , bahagian ini dari awal mengguna method Aqly, memahami majhul.Dari maklum memahami Maarif Nazari melalui Maarif Badihi,kerana falsafah ini membincangkan hukum-hukum universal kewujudan. Wujud secara mutlak yang tidak dapat digunakan eksperimen. Apa yang boleh diuji adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan مشاهده , eksperimen atau makmal tetapi wujud secara mutlak tidak dapat dilihat. Masalah-masalah disebalik  tabiat tidak dapat diuji , maka methodnya adalah Aqly.
       Maka itu bila dikatakan falsafah berhadapan ilmu.Ilmu adalah ilmu yang dibuktikan atau dinafikan dengan method empirik تجربي dan falsafah dengan method Akly.
            Sedangkan ilmu pada pandangan kita ialah sesuatu yang diketahui dan difahami samada dinamakan falsafah atau ilmu empirik oleh kerana falsafah bukan kejahilan bahkan asas kepada ilmu-ilmu yang lain dan kalau falsafah dibuang , ilmu-ilmu yang lain tidak mempunyai topik kerana didalam falsafah dinafikan berbagai maktab-maktab pandang dunia yang menyelereng yang salah satunya idealist yang mengatakan tidak ada suatu pun di dalam alam ini. Kalau anda tidak bersama falsafah adan tidak nafikan maktab ini, fizik juga tidak bakal anda punyai kerana fizik membahaskan tentang benda yang tidak bernyawa dan idealist mengatakan tiada ماده yang tidak bernyawa sama sekali.
         Pertama sekali kamu perlu buktikan adanya matter yang tidak bernyawa didalam falsafah yakni nafikan idealist dan buktikan maktab realism kemudian barulah ilmu-ilmu lain dapat mara ke hadapan dan membahaskan topik masing-masing. Jika tidak topik mereka setidak-tidaknya punya keraguan, dan sesuatu yang diragui tidak punya nilai untuk dibahaskan.
        Walau bagaimanapun selain dua istilah falsafah tadi ada istilah yang lain contohnya falsafah ilmu. Falsafah fizik, falsafah perundangan, falsafah psychology yakni falsafah disebut sebelum ilmu-ilmu. Falsafah yang disebut begini tidak ada kaitan dengan falsafah makna pertama atau kedua.Ia punya makna lain. Kadangkala ia ditambah kepada fizik. Topik fizik adalah matter yang tidak bernyawa. Dibahas tentang aksi dan reaksi dan perubahan matter yang tidak bernyawa dibahas dengan bentuknya yang berbeza. Fizik yang membahas tentang topik begini jika datang seorang cendekiawan dan letak dibawah kanta pembesar yakni ilmu fizik itu sendiri menjadi topik perbahasan ilmuan ini seperti mana topik fizik ialah matter yang tidak bernyawa. Fizik ini sendiri menjadi topik kepada ilmu atau perbahasan yang lain ini dikatakan falsafah fizik yakni ilmu yang melaporkan tentang fizik. Yakni apakah topik fizik , istidlal fizik bagaimana kaitan diantara masalah-masalahnya, apakah fizik ilmu yang meyakinkan atau tidak meyakinkan dan lain-lain seperti ini.
        Begitu juga undang-undang fiqh dan lain-lain. Ini adalah makna falsafah yang timbul mutakhir ini. Ada satu istilah falsafah juga di kalangan ramai digunakan. Contohnya apakah falsafah puasa maknanya kenapa puasa wajib dari segi syarak , falsafah solat musafir dua rakaat yakni apa sebabnya apakah hikmatnya. Apa tujuan Allah wajibkan ini?
        Sekarang kita kembali kepada istilah kedua, kita kembali kepada kitab kepada muqaddimahnya hikmat Ilahi yang kita namakan falsafah adalah satu satu bahagian dari falsafah yang menyeluruh itu. Takrifnya: Ilmu yang membincangkan hal ehwal wujud.
      Wujud adalah topiknya yang dibincangkan bukan wujud yang khas yakni   جسم (body). Bukan جسم yang khas seperti جسم yang tidak bernyawa. Diatas perkara-perkara ini yakni wujud secara umum. Apakah kewujudan ini didalamnya ada satu maujud yang wajib atau tidak. Apakah bahagian-bahagian wujud yang berbeza. Apakah ada wujud مجرّد  (non material), material, atau بالقوّة, wujud بالفعل wujud سابق, wujud لاحق.
      Wujud ini tingkatan-tingkatannya apakah sama atau berbeza? Apakah semua yang wujud punyai kewujudan yang satu tahap ataupun wujud tidak dibahagikan , sementara di kalangan benda-benda wujud tetapi benda-benda wujud punya kewujudan pada tingkatan yang berbeza. Satu punya kewujudan yang lebih, satu lagi kurang. Ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan falsafah, maka ia adalah ilmu yang bahaskan tentang hal ehwal wujud. Ada yang takrifkan : ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal maujud. Maujud yakni sesuatu yang punya wujud contohnya kitab adalah maujud. Oleh itu ilmu yang membahaskan tentang kitab adakah ia falsafah? Tidak. Kita katakan falsafah adalah ilmu yang membahaskan tentang seluruh kewujudan.
        Falsafah ialah ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal wujud. Kitab ini selain kewujudan, mempunyai khususiat yang lain. Yakni khususiat kekitabannya, mempunyai kulit, keputihan , kehitaman punya حجم yang sedemikian.Disini dibawa satu قيد ia adalah ilmu yang bahas tentang hal ehwal maujud بماهو موجود  maujud dari segi ianya maujud, yakni dari segi kewujudannya. Kalau ia  جسم kita tidak punya urusan dengan jasmaninya segi-segi yang lain tidak diperhatikan. Yakni topik ialah wujud بماهو موجود  الموجود adalah ungkapan lain bagi wujud seperti yang dikatakan oleh Bahmanyar bila memberi takrif falsafahاعني الوجود  هو العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود ini adalah ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal wujud. Ilmu yang membahaskan tentang hal ehwal umum kewujudan. Dari takrif ini kita faham topiknya yakni wujud yang dibahaskan disekitarnya. Tujuan falsafah membezakan benda-benda yang sebenarnya wujud dari benda-benda yang tidak sebenarnya wujud. Apabila anda faham khasiat dan sifat-sifat wujud didalam falsafah maka dapat anda bezakan benda-benda yang sebenarnya wujud di alam luar dari benda-benda yang tidak punya realiti (وهمي) semata-mata tawahhum atau dari benda-benda yang I'tibary (benda-benda yang tidak punya realiti tetapi para ahli akal untuk kegunaan kehidupan sosial meletakkan kesan yang real kepada benda-benda itu walaupun tidak punya reality. Ini dikatakan I'tibary. Ahli-ahli akal meletakkanya seolah-olah wujud yang real.
        اعتبره العقلاء واقعيّا (Ahli-ahli akal mengiranya sebagai sebenar (real)), walaupun bukan real, kerana kalau real tidak perlu perletakan dan I'tibar. Contoh pemilikan sesuatu bukan sesuatu real atau hakiki yang wujud diluar.Buku ini sebelum anda beli kepunyaan tuan kedai buku. Kamu beri wang kepada penjual , ahli-ahli akal kata kamu telah menjadi pemiliknya. Syarak juga kata sepertimana ahli-ahli akal.
احلّ الله البع و حرّم الربا       (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Tetapi kitab ini dari pandangan filosof .Ketika ia dikedai buku dengan ketika ada pada anda kewujudannya tidak berbeza sama sekali sepertimana anda juga tidak berbeza dan pemilikan ialah perletakan yang diletakkan ahli akal apabila seseorang itu beli sesuatu. Benda itu menjadi dibawah penguasaannya, tidak lebih. Orang lain tiada hak penguasaan.
       لا يحل مال امرء مسلم الاّ بطب نفسه Harta muslim tidak halal bagi orang lain kecuali ia sendiri beri kerelaan. Dengan kanun ini yang meluluskan kamu ahli akal mengesahkan pemilikan (ملكيت).
       Walaupun kitab ini tiada kaitan hakiki dengan anda. Kamu ada atau tiada kitab ini tidak berbeza ia menjadi warisan nantinya. Jelas bahwa kitab ini tidak bergantung kewujudannya kepada kamu. Pemilikan I'tibari ini diumpamakan kepada pemilikan hakiki. Ada pemilikan hakiki (مالك يوم الدين). Tuhan pemilik hari pembalasan yang wujud dikuasainya. Timbul dan berkekalannya sesuatu bergantung kepada kewujudannya. Perkara ini terbukti di dalam falsafah apabila perkara ini telah terbukti jelas pemilikan hakiki tidak bermakna Zais dan Ammar berpakat bahawa pemilikan Alam ini bergantung kepada Tuhan dan besok orang lain menjadi pemilik bukan begini. Tuhan pemilik yakni dia adalah Illat yang mewujudkan, yakni kewujudan semua ini darinya Ma'lul sepertimana perlu Illat ketika hendak timbul didalam berkekalannya juga perlukan Illat. Sekarang ini juga kewujudan-kewujudan ini adalah kewujudan yang bergantung.
انها وجوهها هستند كه يك نفوذ قاهرى براينها حاكم است
Begitu juga perkara-perkara وهمى yakni perkara yang  موهوم yang tidak wujud sama sekali hatta para ahli akal pun tidak meletak I'tibar bagi perkara-perkara itu seperti sebenar.Contohnya chance yang walaupun diperkatakan dikalangan orang ramai apabila seorang ahli fikir memerhatinya dan membahaskan illat dan ma'lulnya dan tahu sedikit falsafah akan jelas bahawa chance, اتفاف adalah  perkara yang mauhum(khayalan). Setiap sesuatu itu ada berasaskan illat yang ia punyai samaada illat itu dikenalpasti oleh kita ataupun mengatasi illat-illat ini, Pokok punya illat dan tidak berlaku secara kebetulan seperti hantu atau gergasi dikalangan orang ramai adalah perkara-perkara mauhum(khayalan) yang tidak wujud dan tidak ada ahli akal yang memberi I'tibar wujud kepadanya. Kerana ahli-ahli akal kalau hendak memberi iktibar kepada sesuatu hendaklah ada manfaat dan berfaedah dan punya kesan praktikal. Oleh itu tujuan falsafah ialah membezakan benda-benda wujud hakiki dari benda-benda wujud iktibary dan wahmy.
          Adalah jelas (badihi) bagi manusia bahawa ia mengenal dirinya yang ianya wujud kalau seseorang itu mengingkari sesuatu yang lain sekalipun tetapi ia tidak mengingkari dirinya sendiri. Begitu juga jika seseorang itu tidak مغرض (tidak berniat serong) dan tidak gila ia terima bahawa ada sesuatu selain dirinya di luar. Ini adalah satu muqaddimah , maka muqaddimah kedua ialah ia mendapati bahawa selain dari dirinya juga ada. Manusia sentiasa mencari yang sebenar samaada insan yng tinggi fikirannya ataupun anak kecil. Bayi yang mahukan susu bukanlah susu yang mauhum. Dia tidak mahu susu khayalan tetapi susu yang sebenar. Atau kalau seseorang itu takut kepada sesuatu ia takut kepada benda sebenar. Kalau ia takut binatang buas bukan binatang buas khayalan hatta orang kalau takut kepada binatang buas khayalan ia berkhayal bahawa binatang  buas  yang sebenar. Kalau ia sedar bahawa khayalan semata-mata tentunya akan hilang.Maka perkara-perkara sebenarlah yang menarik atau menolak seseorang darinya. Manusia mahukan yang sebenar dan lari dari yang sebenar (perkara-perkara yang real), tetapi betapa manusia yang mahukan perkara-perkara real menganggap benda yang tidak punya reality sebagai sebenar dari dari segi lainnya. Perkara yang real dianggap tidak sebenar ,supaya manusia tidak sedemikian, maka mereka memerlukan satu ilmu. Manusia apabila berbicara melakukan kesilapan maka ilmu nahu (tatabahasa) diperlukan yang dengan mengikut nahu kesilapan dihindari.
       Didalam mantiq kita kata manusia melakukan kesilapan ketika berfikir maka memerlukan ilmu yang dengan mengikutinya dari menghindarkan dari kesilapan ketika berfikir dan beristidlal dan begitu juga manusia dalam mengenalpasti benda-benda sebenar yang wujud melakukan kesilapan apa yang tiada dianggap ada dan apa yang ada dianggap tiada maka perlu kepada ilmu yang menjelaskan apa-apa yang ada dan apa-apa yang tiada.Falsafah adalah perkara sebegini.

Solawat
        

No comments:

Post a Comment