Wednesday, 4 April 2012

The Role of Translation in Intellectual Movement (GERAKAN TERJEMAHAN SEBAGAI GERAKAN INTELEKTUAL: PERSPEKTIF SEJARAH TRADISI INTELEKTUAL PARSI )


GERAKAN TERJEMAHAN SEBAGAI GERAKAN INTELEKTUAL:
PERSPEKTIF SEJARAH TRADISI INTELEKTUAL PARSI

Disediakan Oleh:  Haji Mohd. Kamilzuhairi Bin Abd. Aziz
Disunting oleh: En.Ahmad Zanif Kamaruzzaman

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

            Gerakan terjemahan sebagai gerakan intelektual: Perspektif sejarah tradisi intelektual Parsi merupakan satu topik perbahasan yang amat menarik serta memerlukan pengamatan yang begitu mendalam. Gerakan terjemahan sebagai gerakan intelektual merupakan wahana untuk mendalami sesuatu ilmu secara halusi dan menyeluruh. Perspektif sejarah tradisi intelektual Parsi Moden (sesudah kedatangan Islam) Islam telah bermula sejak sekian lamanya. Ianya mempunyai kaitan yang amat rapat dengan sirah Rasulullah saw. Bermulanya gerakan terjemahan sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan gerakan ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan bagaimana sesuatu gerakan terjemahan dapat dihasilkan. Ini dapat dijelaskan dari firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah (2): Ayat 1-2:
الم  ذَٰلِكَ الْكِتَابُ

Alif laamm miim (Akulah Allah maha mengetahui)
Itulah kitab (kitab yakni mahsub (yang dihisab atau majmuk yakni yang dihimpun)*1

Al-kitab bermakna Al-Quran yang menghimpunkan makrifat-makrifat alam. Hukum-hakam ilahi, dalil-dalil aqli dan nasihat-nasihat akhlak yang memberi petunjuk kepada ummat manusia ke arah kebahagiaan. Firman Allah swt, dalam Surah Al-Alaq (96): Ayat: 1-4
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  {1}
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ   {2}
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ   {3}
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ   {4}
Yang bermaksud:
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (QS. 96:1)
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (QS. 96:2)
Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah, (QS. 96:3)
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (QS. 96:4)

Awal gerakan ilmu dan intelektual di zaman mutakhir adalah ketika peristiwa Nuzul Al-Quran. Inilah sejarah awal proses gerakan intelektual Ilahi mutakhir. Surah yang pertama yang diturunkan oleh muallim awwal (tuhan yang mengajar dengan qalam apa yang tidak diketahui manusia) memerintahkan supaya membaca dengan nama *2  tuhan, pemilik yang mengatur segala urusan alam. Allah swt menegaskan agar ummat manusia meletakkan ilmu pengetahuan sebagai perkara yang pertama yang perlu didahulukan.

*1   Tafsir Majma’ Ul Bayan Jilid 1 Dan 2
 *2  Tafsir “Nemuneh” (Tafsir Contoh – Tafsir Karangan Ayatullah Makarim Syirazi)

Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah (2): Ayat:31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

                        (Surah :Al-Baqarah (2)  Ayat: 31)
Yang bermaksud:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku
nama benda-benda itu jika memang kamu orang yang benar!", (QS. 2:31)
 
Begitu juga gerakan ilmu dan intelektual telah bermula dari nabi Allah Adam a.s. Gerakan ilmu pada hakikatnya adalah dari Allah swt. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat 31 dijelaskan bahawa Allahlah yang telah mengajar kepada Adam a.s akan hakikat semua benda yang ada.

Sabda Rasulullah saw: ( * Mustadrak Sahihain Al-Hakim 126/3 )

انا مدينة العلم وعلي با بها فمن اراد المدينة فليأت البا ب

“Akulah kota ilmu dan Ali adalah pintunya.maka barangsiapa
yang ingin masuk ke kota, masuklah melalui pintunya.”

Telah menulis Ibnu Abil Hadid Al-Muktazili tentang pintu kota ilmu nabi iaitu Ali bin Abi Thalib: “Sesungguhnya anda mengetahui bahawa ilmu yang paling mulia ialah ilmu ketuhanan kerana kemuliaan ilmu itu diukur dari kemuliaan maklumnya (yang merupakan subjeknya). Dari kata-katanya ( Ali Bin Abi Thalib) diambil, dinukil, berakhir dan darinya juga bermula.
Dalam membicarakan persoalan ketuhanan, terdapat beberapa perbahasan. Perbahasan ketuhanan dari pandangan golongan Muktazilah dapat dinyatakan bahawa golongan Muktazilah (yang merupakan ahli tauhid dan keadilan ilahi dan merupakan empunya pandangan bahawa manusia lain mempelajari kaedah ini dari mereka) adalah murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya; kerana pembesar mereka Wasil bin Ata’ adalah murid Abu Hashim Abdullah bin Muhammad Ibnu Hanafiah dan Abu Hashim adalah murid ayahnya dan ayahnya adalah murid Ali bin Abi Thalib. Dan adapun Ash’ariyyah susur galur mereka sampai kepada Abu Hassan Al-Ash’ari murid Abu Ali Al-Jubba’i yang merupakan salah seorang dari pembesar Muktazilah. Maka Ash’ari pun akhirnya sampai kepada guru Muktazilah Ali bin Abi Thalib. Manakala Imamiah dan Zaidiah pula perkaitan mereka dengan Ali bin Abi Thalib adalah sangat jelas.
Islam amat luas dalam perbahasan ilmu. Antara perbahasan ilmu yang penting adalah dari perbahasan ilmu feqah. Ali bin Abi Thalib adalah asasnya kerana sahabat-sahabat Abu Hanifah seperti Abu Yusuf, Muhammad dan selain mereka telah berguru kepada Abu Hanifah. Manakala Syafie berguru kepada Muhammad bin Hassan yang kembali feqahnya kepada Abu Hanifah manakala Ahmad bin Hanbal berguru kepada Syafie yang kembali feqahnya kepada Abu Hanifah. Manakala Abu Hanifah pula telah berguru kepada Jaafar bin Muhammad As-Sadiq yang berguru kepada ayahnya sehinga sampai jalur ilmu tersebut kepada Ali bin Abi Thalib.


Adapun Malik bin Anas berguru kepada Rabeah yang berguru kepada Ikrimah dan Ikrimmah pula berguru kepada Abdullah Ibni Abbas, yang mana Ibni Abbas pula berguru langsung kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu juga fekah Syafie bolehlah disusur galurkan kepada Ali melalui Malik. Adapun kembalinya fekah syiah kepadanya adalah jelas.*
Maka itu Ali Bin Abi Thalib, Imam Muhammad AL-Baqir, Imam Jaafar As-Sodiq, Imam Ali Ar-Ridha dan lain-lain tokoh ahlul Bait Rasulullah saw yang memperkenalkan diri mereka sebagai “Tarjuman Wahyillah” yakni para penterjemah wahyu ilahi adalah nama-nama yang tidak terkisah dari sumber-sumber keilmuan dan keintelektualan Parsi yang sebahagian besar karya agung Parsi setelah Islam adalah terjemahan dan penjelasan dari khazanah keilmuan ini.
Berdasarkan susur galur sumber ilmu tersebut, dapat dijelaskan bahawa sumber asal ilmu adalah dari Rasulullah saw sehinggalah ianya diwarisi hingga kepada Syafie, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal serta Malik.

* Syarh Nahjul Balaghah karya Ibnu Abil Hadid. Jilid 1 m/s 23.

Dari sumber sejarah, guru kepada Imam 4 mazhab iaitu Imam Jaafar bin Muhammad As-Sadiq (83H - 148H) telah diracun dengan arahan Khalifah Abbasiah Al-Mansur. Imam Sadiq telah mendapat kesempatan yang banyak untuk berdakwah di tengah-tengah kebangkitan yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbas dan ilmuan-ilmuan yang ramai di dalam pelbagai bentuk disiplin ilmu telah dididik oleh beliau.

*Seramai 4 ribu para muhaddith dan ilmuan telah berguru kepada beliau dan susur galur  keilmuan imam mazhab-mazhab fekah di dalam Islam kepada Ali bin Abi Thalib adalah melalui Imam Ja’far As-Sadiq.

*-Sihahul Akhbar m/s 44
  -Daurus Sadiq fi Imamatil Islam wal Muslimin.

Di antara murid beliau yang tersohor ialah “Geber”* atau Jabir Ibnu Hayyan bapa kimia moden yang telah menulis sebuah kitab di dalam seribu helaian yang mengandungi 500 risalah Imam Ja’far Sadiq di dalam ilmu kimia. Jabir ibnu Hayyan adalah satu dari keajaiban dunia dunia di mana seorang ilmuan dapat menulis 3900 tulisan di dalam pelbagai disiplin ilmu.

*Jabir Ibnu Hayyan Al-Azdi (103H-200H) dilahirkan di Tus, Parsi. Beliau kemudiannya berpindah ke Kufah dan Baghdad. Jabir kemudiannya bekerja di istana Khalifah Harun Ar-Rasyid dan mendapat dokongan Perdana Menteri, Al-Barmaki.

* Kecemerlangan ilmu dalam Sejarah dan Tamadun m/s 63. Karya Fadhlullah Shuib.

Imam Abu Hanifah pernah berkata :
“Ja’far ibni Muhammad adalah seorang yang paling fakeh pernah ku lihat.*1”

Imam Malik bin Anas berkata:
“Tidak pernah mata melihat, telinga mendengar dan terlintas di dalam
hati seorang yang lebih afdhal dari Ja’far bin  Muhammad As-Sadiq
dari segi ilmu, ibadah dan wara’*2”Telah berkata Khalifah Abbassiah Abu Ja’far Al-Mansur…:
“ Tidaklah terdapat di kalangan Ahlul Bait Nabi kecuali adanya Muhaddath
(dibicarakan malaikat) dan Ja’far bin Muhammad adalah Muhaddath pada zaman ini.*3”

.*1 Jami’ Masanid Abi Hanifah 222/1
*2 Tahzibut Tahzib 104/2
*3 Tarikh Ya’qubi

Ini adalah adalah suatu pengiktirafan Khalifah Abbasiah kedua akan keunggulan keilmuan Ahlul Bait Rasul saw. Setelah pemerintahan Abbasiah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah dengan slogan “Mendapatkan keridhaan keluarga Nabi Muahammad” dalam meraih simpati keturunan Alawi dan rakyat jelata ummat Islam ketika itu.*
Di sini kita sebutkan beberapa ilmuan lulusan Institusi Keilmuan Imam Ja’far As-Sadiq :

              1. Aban bin Usman Al-Ahmar
              2. Abu Ayyub Al-Khazzaz
              3. Abu Subah Al-Kanani
              4. Ibrahim bin Nuim Al Abdi
              5. As Sakuni Ismail bin Abi Ziyad
              6. Huraiz bin Abdullah Al Azdi As Sajistani
              7. Zaid As Shahkam, Abu Usamah Al Azdi.
              8. Samma’ah bin Mehran Khadrami
              9. Saif bin Umair An Nakhae
            10. Asim bin Hamid Al-Hannat
            11. Abdul Karim bin Amr Al-Khus’ami
            12. Abdullah bin Bukair Ibnu A’yun As Shaibani.
            13. Abdullah bin Ya’fur Al-Abdi
            14. Al Ala’ bin Razif Al Qala’
            15. Imran bin Ali Al Halabi.
            16. Muhammad bin Ali Al Halabi
            17. Mu’min Taq bin Ali bin Nu’man.
            18. Muhammad bin Qais Al Bajalli
            19. Al-Hira’ Muad bin Muslim bin Abi Sarah.
            20. Muawiyah bin Wahab Al Bajalli
            21. Mufaddal bin Umar Al Ju’fi
            22. Mansur bin Hazim Al Bajalli.
            23. Ya’qub bin Salim Al Ahmar.
            24. Jamil bin Salih Al Asadi
            25. Yahya bin Said Al Ansari
            26. Abu Hanifah (Imam Hanafi)
            27. Muawiyah bin Ammar Adduhani
            28. Sufyan bin Uyainah.
            29. Aban bin Taghlib
            30. Syukbah
            31. Ibnu Juraih
            32. Hatam bin Ismail
            33. Malik bin Anas
            34. Hafs bin Khiyas
            35. Abdul Aziz Ad Darawardi.

* Muhadharat Fit Tarikh Al Islami 33/3
* Dirasatwa Buhuth Mu’tamar Imam Sadiq m/s 308
* Tarikh

PARA KHALIFAH ABBASIYAH DI BAGHDAD 750M – 1258M

                        Nama                                       Tahun Hijrah               Tahun Masihi

  1.       Abu Al-‘Abbas Al-Safah                                132                              750
  2.       Al-Mansur                                                       136                              754
  3.       Al-Mahdi                                                        158                              775
  4.       Al-Hadi                                                           169                              785
  5.       Harun al-Rasyid                                              170                              786
  6.       Al-Amin                                                          193                              809
  7.       Al-Ma’mun                                                     198                              813
  8.       Al-Mu’tasim                                                    218                              833
  9.       Al-Wathiq                                                       227                              842
10.       Al-Mutawakkil                                                232                              847
11.       Al-Muntasir                                                     247                              861
12.       Al-Musta’in                                                     248                              862
13.       Al-Mu’taz                                                       252                              866
14.       Al-Muhtadi                                                     255                              869
15.       Al-Mu’tamid                                                   256                              870
16.       Al-Mu’tadid                                                    279                              892
17.       Al-Muktafi                                                      289                              902
18.       Al-Muqtadir                                                    295                              908
19.       Al-Qahir                                                          320                              932
20.       Al-Radi                                                           322                              934
21.       Al-Muttaqi                                                      329                              940
22.       Al-Mustakfi                                                    333                              944
23.       Al-Mufi’                                                          334                              946
24.       Al-Ta’i’                                                           363                              974
25.       Al-Qadir                                                          381                              991
26.       Al-Qa’im                                                         422                              1031
27.       Al-Muqtafi                                                      467                              1075
28.       Al-Mustazhir                                                   487                              1094
29.       Al-Murtasyid                                                  512                              1118
30.       Al-Rasyid                                                        529                              1135
31.       Al-Muqtafi                                                      530                              1136
32.       Al-Mustanjid                                                   555                              1160
33.       Al-Mustadi’                                                    566                              1170
34.       Al-Nasir                                                          575                              1180
35.       Al-Zahir                                                          622                              1225
36.       Al-Mustansir                                                   623                              1226
37.       Al-Musta’sim                                                  640-656                       1212-1258

Sumber: The Encyclopedia of Islam,edisi baru,(1979),disunting oleh H.A.R. Gibb,J.H.                                                  Kramers, E. Levi-Provencal,J. Schacht. Volume I,Leiden: EJ. Brill, m.s 21.

*Jadual dari Kecemerlangan Ilmu Dalam Sejarah Dan Tamadaun Islam,
  Karya Fadlullah Syuib m/s 26.


Ilmu-Ilmu Aqli di Zaman Parsi Kuno

            Mengikut kata-kata sejarawan Yunani dan kajian ahli kaji purba, Iran memiliki kedudukan yang penting dari segi keilmuwan di Negara timur tengah sejak zaman dahulu lagi. Perhatian kepada ilmu dan falsafah Yunani di Iran mempunyai tempat yang istimewa. Sebahagian daripada kitab-kitab ilmiah Islam dibawa masuk melalui India dan Rom. Diantaranya seorang tabib yang bernama “Borzuid telah pergi ke Hindustan untuk mengambil kitab Khalilah dan Dimnah dan telah membawa pulang kitab tersebut bersama dengan kitab lain dalam bahasa Sanskrit. Pendek kata orang-orang Parsi (Iran) memberi perhatian dan mempunyai minat yang tinggi di dalam ilmu nujum (kaji bintang), perubatan, ilmu hisab, falsafah, seni lukis dan ilmu-ilmu lain. Para sejarawan juga telah mengkhabarkan tentang kewujudan sekolah-sekolah tinggi di zaman Parsi kuno. Diantaranya sekolah-sekolah di Bandar Roha yang terletak di Bainun Nahrain, Madrasah Nasibi juga terletak di Bainun Nahrain, Madrasah Jundisyspur yang terletak di Kurdistan / Rujistan.

Rujukan: Tarikh Sastera Iran.

SALMAN AL FARISI

            Terdapat perbezaan pendapat tentang usianya. Sayyid Al-Murtadha, dalam Al-Shafiy, mengatakan, “Para ahli berita (akhbar) meriwayatkan bahawa Salman hidup selama lapan puluh lima tahun sementara yang lain mengatakan bahawa beliau hidup lebih dari seratus lima puluh tahun. Ada juga yang berpendapat usianya menjangkau lebih dari empat ratus lima puluh tahun dan pernah hidup di zaman Nabi Isa a.s”. dalam Majma’ Al-Bahrain disebutkan bahawa “Salman hidup selama tiga ratus lima puluh tahun,tapi jumlah yang tidak diragukan adalh dua ratus lima puluh tahun”. Sementara itu Ibnu Al-Atsir mengatakan bahawa beliau hidup selama dua ratus lima puluh tahun. Yang diragukan adalah jumlah selebihnya. Tetapi hal itu kemudian saya teliti dan jelaslah kepada saya bahwa masa hidup beliau tidak lebih dari lapan puluh lima tahun.
            Ibnu Al-Atsir tidak menyebutkan sanad riwayat yang diterimanya dan saya kira dia mengambilnya dari orang-orang yang menyaksikan salman dalam pelbagai pembebasan sesudah Nabi (saw). Selanjutnya Ibnu Atsir mengatakan,”Salman berkahwin dengan seorang wanita dari Kindah dan berbagai hal lainnya yang membuktikan masih adanya aktiviti-aktiviti. Tetapi kalaupun ada ketetapan yang menunjukkan apa yang mereka itu, semuanya itu merupakan hal yang menyimpang dari kebiasaan. Apa alasannya? Abu Al-Syaikh dalam Thabaqat Al-Ishbahaniyyin, melalui jalur Al-Abbas bin Yazid mengatakan bahawa orang-orang yang berilmu mengatakan,”Salman hidup selama lapan ratus lima puluh tahun. Sedangkan jumlah dua ratus lima puluh tahun sama sekali tidak diragukan….” Demikianlah.


IRAN KUNO

Bahasa Parsi

Bahasa Parsi adalah dari keluarga bahasa-bahasa Indo Eropah yang meluas digunakan kira-kira 1000 BC (SM) di bahagian besar Eropah, Selatan dan Barat Daya Asia dan dari abad kelima belas (pada pertengahan kedua) masihi di Amerika, Afrika dan Oceania.
            Di antara bahasa-bahasa ini ialah bahasa Irani, cabang bahasa Irani ini meluas digunakan di Iran, Afghanistan, bahagian utara antara Hungary dan Turkistan China. Di antara cabang Irani yang paling tua ialah Avestae dan Parsi kuno di mana Avestae adalah bahasa kitab Zorostrian manakala Bahasa Parsi kuno adalah bahasa rasmi Darius Agung (522-486 SM) Khusyayarsya (486-465 SM) dan para penggantinya.
            Sebahagian dari bahasa-bahasa Irani ialah Parsi, Pakistan, Kurdi, Asi dan Baluchi.

Bangsa Parsi

            Pada alaf kedua sebelum masihi telah muncul orang-orang yang bertutur dengan bahasa-bahasa Indo Eropah di barat Iran yang kemudiannya gagal dikesan kewujudannya.
            Pada permulaan alaf pertama sebelum Masihi terdapat orang-orang Mad (Medians) dan Pars telah menduduki kawasan barat Iran yang mana kawasan tersebut kemudiannya dinamakan sebagai Fars lantaran majoriti penduduknya berbangsa Pars. Pada masa tersebut juga, sekumpulan orang-orang Iran lain telah menempati kawasan timur Iran.
            Pada penghujung abad ke 8 SM (Deioces) telah menubuhkan kerajaan (Medians) di Hamedan. Kerajaan ini adalah pengikut kerajaan Assyrian. Pada permulaan abad ke 7 SM pula (Archaemed) telah menubuhkan kerajaan Parsi berhampiran wilayah Shush dan kerajaan ini adalah mengikuti kerajaan Mad.
            Pada tahun 612 SM (Huwaxstra) yang ketika itu telah menguasai Nainawa, ibu negeri Asyur telah menubuhkan kerajaan Mad yang merdeka. Khusyayarsya dari cucu cicit Archaemed pada tahun 550 SM, dengan menguasai Astyages yang merupakan raja Mad yang terakhir, kemudiannya telah menghapuskan kerajaan Mad dan telah menubuhkan Archaemed.               .
            Ketika kerajaan Mad masih memerintah di barat Iran,kerajaan Khwarazm telah tertegak di timur Iran iaitu di Herat dan Marh. Kerajaan ini akhirnya dihapuskan oleh Khusyayarsya yang kemudiannya meluaskan wilayah kerajaanya meliputi kawasan ini. Khusyayarsya juga telah berkuasa ke atas bangsa-bangsa selain Iran. Kambujeh (530-522SM) adalah putera dan pengganti Khusyayarsya dan telah meluaskan wilayah jajahan ayahnya dan ketika pemerintahan Darius (522-486 SM) kerajaan Archaemed                    ketika itu memerintah wilayah yang luas di dunia ketika itu iaitu dari barat Habsyah, Mesir, Libya yang bermula dari timur Sind, dari utara ke Lautan dan pergunungan Cancesia,dari selatan ke teluk Parsi dan laut Oman. Archaemed ketika itu menggunakan bahasanya iaitu Parsi kuno selain bahasa Akdi, Ilami dan Yunani dan agama Zoroaster diamalkan pada ketika itu yang berkemungkinan agama ini diterima oleh Khusyayarsya                   yang memerintah dari tahun 486-465 SM dan kerajaan  Archaemed pada tahun 331 SM telah menewaskan Iskandar Makedoni.

Di masa Sasania, hanya anak-anak orang kaya dan bangsawan yang berhak menerima pendidikan. Rakyat umum serta kelas menengah tidak berhak mendapatkan pengetahuan dan kehormatan.
Firdausi, penyair epik Iran termasyur menulis suatu cerita dalam Syahnamah yang memberikan kesaksian yang jelas tentang hal ini. Kisah itu berasal dari masa Anusyirwan, yakni di masa keemasan Imperium Sasania. Cerita ini menunjukkan bahawa majoriti rakyat Iran yang hamper merupakan keseluruhan penduduk tidak mempunyai hak untuk menjadi orang terpelajar ataupun pencinta kearifan dan keadilan. Anusyirwan tidak bersedia memperkenankan hak pendidikan kepada kelas-kelas masyarakat lainnya.

Firdausi menerangkan falsafah Anusyirwan yang ala Machiavelli itu dalam kata-kata raja itu sendiri:

Terjemahan Syair Parsi

“Apabila anak saudagar menjadi pentadbir,
Seorang yang berseni, seorang yang berilmu, seorang yang terpelajar,
Apabila putera kita menduduki takhta,
Maka ia memerlukan seorang pentadbir yang berjaya,
Jika si penjual kasut memiliki kepandaian,
Maka mata yang melihat, telinga yang mendengar akan tertumpu kepadanya,
Maka di tangan cendiakawan,
anaknya bangsawan tidak akan kekal baginya kecuali hasrat dan kekesalan,
Maka kembalilah utusan dengan segala dirham,
Hati si penjual kasut penuh kesedihan melihat dirhamnya,
Menjelang malam, dengan penuh kesedihan mengenang kata-kata sang raja,
Maka mengadulah ia kepada tuhan yang maha kuasa.

Telah berkata Murtadha Mutahhari:
            Faktor penting lainnya bagi perkembangan kebudayaan Islam ialah faktor politik di mana kerajaan-kerajaan zalim Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang menduduki tampuk pemerintahan secara bukan hak telah merasakan keperluan yang mendesak kepada sokongan rakyat di kalangan umat Islam dalam keadaan di mana Ahlul Bait Rasulullah saw yang merupakan wali-wali yang berhak ke atas rakyat adalah lambang keilmuan dan penjaga khazanah wahyu Ilahi. Sedangkan pemerintah ketika itu tidak mempunyai apa kecuali ancaman dan sogokan. Maka dengan itu mereka telah berusaha untuk menarik para ilmuan dan ahli-ahli fikir untuk memeriahkan persada mereka dan dengan ilmu-ilmu Greek Rom dan Parsi mereka cuba untuk menandingi Ahlul Bait Nabi saw.
Maka itu, pemikiran-pemikiran falsafi yang berbagai, ilmu-ilmu dan teknik-teknik dengan motif yang pelbagai melalui kawan dan lawan telah masuk ke lingkungan Islam dan umat Islam telah membuat kajian, cedokan dan kritikan yang kemudiannya lahirlah wajah-wajah yang bersesuaian di dalam alam ilmu dan falsafah dalam lingkungan Islam dan setiap seorang dengan usaha yang berterusan telah mengembangkan satu cabang dari ilmu-ilmu dan telah memperkayakan kebudayaan Islam.

*Melihat pemikiran falsafi dari awal hingga zaman Islam.
  Pengajian falsafah Misbah Yazdi Jilid 1,m/s 33.

Khalifah Harun Al-Rasyid dalam kerangka Bayt Al-Hikmah telah mengarahkan beberapa penterjemah seperti Abu Sahl Al Fadl bin Naubakht, Yuhanna bin Masawahy dan Yahya bin Khalid Al-Barmaki untuk menterjemahkan karya-karya Parsi dan Yunani ke dalam bahasa Arab.
Manakala Khalil Totah pula menyebut bahawa Bayt Al-Hikmah hanya wujud di zaman Al-Makmun (198-218 H = 813-833 M) dan selepasnya.
*Totah, (1926), m/s 17.

* Kecemerlangan Ilmu Dalam Sejarah Dan Tamdaun Islam,(Pengisytiharan ilmu di    
   zaman Abbasiyah,750-1258h), Karya Fadlullah Syuib.

Bayt Al-Hikmah
Kebanyakkan sarjana memisahkan Bayt Al-Hikmah di Baghdad sebagai Universiti pertama di dunia Islam, abad pertengahan dan di dunia sekalipun. Menurut Nicholson, Bayt Al-Hikmah merupakan Universiti Baghdad yang ditandai oleh kecemerlangan para profesornya, perpustakaan dan balai cerap astronominya.

Latar belakang penubuhan Bayt Al-Hikmah

            Said Daywa’chi, penulis buku Bayt Al-Hikmah yang memetik fakta-fakta daripada Ibnu Khallakan menyatakan bahawa Institusi Bayt Al-Hikmah di Baghdad di asaskan oleh Khalifah kedua Abbasiyah, Abu Jaafar Al Mansur (136-158 H=754-775 M). Manakala Naji Ma’ruf menegaskan Pengasas Bayt Al-Hikmah Baghdad ialah Khalifah Harun Ar Rashid ( 170-194 H= 786 – 809 M). Beliau merujuk kepada keterangan Ibnu Nadim dan Al-Qifti yang memaparkan bahawa era awal Abbasiyah dari tahun 754-847 M dari Al-Mansur hingga Al Wathiq dinisbahkan sebagai era kegiatan penterjemahan dan pemindahan budaya asing ke dalam budaya Islam.

            Gerakan terjemahan yang berlaku dengan proaktif dan produktif pada era itu adalah kesan daripada pertembungan diantara tamadun Islam dengan tamadun asing terutama melalui perluasan wilayah Islam yang meliputi wilayah yang dahulunya di bawah empayar Romawi, Parsi, India dan lain-lain lagi.
            Faktor tersebut telah dibantu oleh perhatian besar Abbasiyah terhadap ilmu dan falsafah. Khalifah Abdallah Al-Makmun dipercayai sebagai faktor terpenting yang menyebabkan pesatnya perkembangan kegiatan intelektual khususnya penterjemahan karya-karya asing ke bahasa Arab. Bermula dari keadaan inilah, terdirinya Bayt Al-Hikmah di Baghdad yang pada tahap awalnya merupakan sebuah institusi terjemahan. Inilah institusi penterjemahan yang pertama di dunia Islam.
            Gerakan terjemahan dalam suatu tempoh yang panjang terutamanya hasil-hasil terjemahan di Bayt Al-Hikmah itu telah dilanjutkan dengan era penghasilan karya-karya asli. Ini seperti kemunculan para Sarjana, filosof dan saintis muslim yang terkemuka seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, Abu Bakr ar Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibn Haitham, Al-Biruzi, Al-Ghazali, Umar Khayyam

* Kecemerlangan Ilmu dalam Sejarah dan tamadun Islam. Fadlullah Shuib. m/s 126
SAINS DAN FALSAFAH ISLAM: PENGARUHNYA DI ZAMAN ABBASIYYAH

Jangkamasa
Era
Rumusan
132 H Berakhirnya Bani Umayah
Period Abbasyah yang diasaskan oleh Al-Saffah.
Pengaruh Parsi

150 H
Wazir-wazir Barmaki (135-189 H)
Permulaan pengaruh Helenistik
Abbasyah : Era kegiatan terjemah yang aktif hingga 820 M tahap 323 H = 846 M
187 H = Kejatuhan Barmaki
Qadariah Jabariah Wasil Bin “Ata”


200 H = 815 M
Aliran Mu’tazilah

221 H =827 M
Doktrin Mu’tazilah Alquran adalah makhluk
Tokoh-tokoh pengaruh Greek
Al-Asyras (M. D. 213 H)
Al-Nazzam (M. D. 231 H)
Al-Sulami (M. D. 220 H)
Al-Jahiz (M. D. 225 H)

217 H – 832 H
Institusi Bayt Al-Hikmah diwujudkan di Baghdad
Abu Halaf (M.D. 226 H)
Abu Karram (M. D. 256 H)
Bermulanya aliran falsafah Islam aliran Mu’tazilah di Baghdad
Kegiatan penterjemahan
Nestorian                          Zorostrian
Bahan-bahan Greek          India & Parsi Greek

Dr. Soheil Afnan menjelaskan, menjelang abad ke 10 M belakunya kebangkitan Parsi di dunia Islam (The Persian Renaissance) yang mengusai Pusat Pemerintahan dan mempelopori kebangkitan intelektual dalam berbagai bidang.

* Kecemerlangan ilmu dalam sejarah dan tamadun Islam. Fadlullah Shuib, m/s 173.
* Afnan, M. Soheil (1958), Aricenna, His Life and works, London: George Allen Unwin, m/s 9-10 dan 39-41.

Melihat kepada sejarah tradisi intelektual Parsi telah bermula ketika zaman Rasulullah saw. Dalam satu peristiwa ketika Rasulullah saw berkumpul dengan para sahabat.  Maka Allah swt telah menurun wahyu kepada Rasulullah saw melalui malaikat Jibril. Allah swt berfirman dalam surah Muhammad. Ayat: 38 bermaksud:

وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

“Jika kamu berpaling dari agamamu, Allah akan menukar ganti
dengan kamu selainmu yang tidak serupa denganmu.”

Ayat ini memberi peringatan kepada kaum Arab yang turunnya Al Quran dikalangan mereka dan didalam bahasa mereka sekiranya mereka tidak mengindahkan agama Islam, Allah akan menggantikan mereka dengan satu kaum yang kuat keislamannya. Satu kaum yang pastinya bukan bangsa Arab.
Salman Farsi yang ketika itu duduk di sisi Rasulullah saw ditepuk pada paha kanannya oleh Rasulullah saw seraya bersabda: “Dia dan kaumnya”.

Sabda Rasulullah saw:

لو كان الد ين معلقا با الثريا لتناوله اناس من ابنأ فارس

“Seandainya agama itu bergantung di bintang suraya,
 manusia-manusia dari keturunan Parsi akan mencapainya.”
(Kanzul Ummal Jilid: 12, hadis: 34130)

لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من فارس

“Seandainya ilmu itu bergantung di bintang Suraya lelaki-lelaki Parsi akan mencapainya”
(Kanzul Ummal Jilid: 12, hadis: 34131)

Petikan kata-kata Murtadha Muthahhari:
“Orang-orang Iran telah menghabiskan tenaga mereka untuk Islam lebih dari bangsa lain dan di jalan ini mereka telah menunjukkan kesetiaan dan keikhlasan di dalam dua aspek ini. Tiada bangsa hatta bangsa Arab yang zahirnya agama di kalangan mereka pun tidak sampai ke tahap orang-orang Iran. Telah banyak diperkatakan tentang khidmat orang-orang Iran terhadap Islam tetapi sedikit sekali diberi perhatian bahawa orang-orang Iran telah menghasilkan karya-karya agung ini di jalan khidmat kepada Islam dan selain kekuatan cinta dan Iman tiada yang mampu menghasilkan karya agung”

* Khidmat dua hala Islam dan Iran. Murtadha Mutahhari m/s 373

SENARAI MADRASAH SUNNI DAN SYIAH DI DALAM WILAYAH PARSI
SEJAK 1050 – 1250 M

Nama  Madrasah                                                         Dinaungi                     Tempat

Shams-al-Islam Hasha (Hasan) Babuya                      Syi’ah                          Rayy
Sadat Gilaki                                                                Syi’ah                          Rayy
Abu Al-Futuh                                                             Syi’ah                          Rayy
Fiqih Ali Jasti                                                              Syi’ah                          Rayy
Khawja ‘Abd Al Jabbar Mufid                                   Syi’ah                          Rayy
Kooy Firuze                                                                Syi’ah                          Rayy
Khawja Imam Rashid Razi                                         Syi’ah                          Rayy
Sa’d Selt                                                                     Syi’ah                          Qum
Athir Al-Mulk                                                             Syi’ah                          Qum
Sayyid ‘Aziz Al Din Murtadha                                  Syi’ah                          Qum
Imam Zain Al Din ‘Abd Al Aziz                                Syi’ah                          Qum
Ustad Abu Al Hasan Kumaj                                       Syi’ah                          Qum
Shams Al Din Murtadha                                             Syi’ah                          Qum
Sayyid Murtadha Kabir Sharaf Al Din                       Syi’ah                          Qum
Sufiyyieh                                                                     Syi’ah                          Kasyan
Madjdiyyieh                                                                Syi’ah                          Kasyan
Sharafiyyieh                                                                Syi’ah                          Kasyan
Aziziyyiah                                                                   Syi’ah                          Kasyan
Ezzol Mulki                                                                 Syi’ah                          Aveh
Arab Shahi                                                                  Syi’ah                          Aveh
Radhawiyyieh                                                             Syi’ah                          Varamin
Nama  Madrasah                                                         Dinaungi                     Tempat
Fathiyyieh                                                                   Syi’ah                          Varamin
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Baghdad
Tajiyyah                                                                      Sunni                           Baghdad
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Baghdad
Naysabur                                                                     Sunni                           Baghdad
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Basrah
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Isfahan
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Balkh
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Herat
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Mosul
Malik Shah                                                                  Sunni                           Isfahan
Khatun Mahd Araq                                                     Sunni                           Naisabur
Husain Bayhaqi                                                           Sunni                           Naisabur
Khurnu Gardi                                                              Sunni                           Naisabur
(Sayf Al Din Abu Nasr Muhammad Ibnu Abi Al Kadir)
Sarwiyya                                                                     Sunni                           Naisabur
Darwaza’I Araq                                                          Sunni                           Naisabur
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Marv
Nizamiyah                                                                   Sunni                           Syah Jahan
Mansur Al Mustawfi                                                   Sunni                           Syah Jahan
Gorgan                                                                                    Sunni                           Gorgan
Khawja Najml Al Din (Hasan Amidi)                        Sunni                           Rayy
Malik Al Umara (jamal Al Din)                                  Sunni                           Hamadan
Tughril Ibnu Muhammad Saljuqi                                Sunni                           Hamadan
Arsalan Ibnu Tughril                                                   Sunni                           Hamadan
Anus Shirwan Ibnu Khalid                                         Sunni                           Kashan
Khatun Saljuqi                                                            Sunni                           Isfahan
Dar i-Mahal                                                                 Sunni                           Kirmanshah
Arsalan Syah                                                               Sunni                           Kirmanshah
Muhammad Ibnu Arsalan Syah                                  Sunni                           Kirmanshah
Abu Ja’far Ala’ al-Daulah Kalijar (Doe Manareh)      Sunni                           Yazd
Kyan Rosu                                                                  Sunni                           Yazd
Ala Khan                                                                     Sunni                           Yazd
Atabak Sam                                                                Sunni                           Yazd
Wardanrooz                                                                Sunni                           Yazd
Beltasiyyah                                                                 Sunni                           Baghdad
Talshiyyah                                                                   Sunni                           Baghdad
Suq al-Amid                                                                Sunni                           Baghdad
Mustansiriyyah                                                            Sunni                           Baghdad

*Sumer: Nakosteen, Mehdi, (1964), History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800 – 1350, Boulder, Colorado, USA: University of Colorado Press, m.s. 43-44

PARA PROFESSOR MADARIS NIZAMIYYAH

            NAMA GURU                                               M.D                             MADRASAH

1.            Abu Ishaq Al-Syirazi                                         475 H                          Baghdad
2.            Abu Nasr Al-Sabagh                                          477 H                          Baghdad
3.            Imam Al-Haramain Al-Juwaini                          478 H                          Naysabur
4.            Abu Al-Qasim Al-Dabusi                                  482 H                          Baghdad
5.            Abu Bakar Al-Khujandi                                                483 H                          Isfahan
6.            Muhammad Bin Thabit                                      483 H                          Isfahan
7.            Abu Bakar Al-Syasi                                           485 H                          Harat
8.            Muhammad Bin Ali                                           495 H                          Harat
9.            Abu ‘Abd Allah Al-Tabari                                 495 H                          Baghdad
10.        ‘Abd al-Rahman Bin Ma’mun                           498 H                          Baghdad
11.        Muhammad Al-Syirazi                                       500 H                          Baghdad
12.        Abu Zakaria Al-Tabrizi                                      502 H                          Baghdad
13.        Al-Hirasi                                                            504 H                          Baghdad
14.        Abu Hamid Al-Ghazzali                                    505 H                          Baghdad
15.        Ali Al-Fasihi                                                      516 H                          Baghdad
16.        Abu Fathi bin Burhan                                        518 H                          Baghdad
17.        Abu Said Al-Bazzar                                           520 H                          Baghdad
18.        Ahmad Al-Ghazzali                                           520 H                          Baghdad
19.        Ahmad Al-Maihani                                            527 H                          Merw
20.        Mu’in Al-Din Ibnu Razzaz                                538 H                          Baghdad
21.        Mauhub Al-Jawahiqi                                          539 H                          Baghdad
22.        Muhammad Bin Yahya                                      548 H                          Naysabur
23.        Abu Sa’id Bin Abu Bakar                                 551 H                          Isfahan
24.        Syaraf Al-Din Al-Dimasyqi                               557 H                          Baghdad

            NAMA GURU                                               M.D                             MADRASAH

25.        Abu Al-Najib                                                     563 H                          Baghdad
26.        Yusuf al-Dimasyqi                                             563 H                          Baghdad
27.        Radhi al-Din Al-Quzwini                                  575 H                          Baghdad
28.        Abu Barakat Al-Anbari                                     577 H                          Baghdad
29.        Abu Al-Khair Al-Qazwini                                 581 H                          Baghdad
30.        Ibnu Al-Mubarak                                               585 H                          Baghdad
31.        Muhy Al-Din Abu Hamid                                 586 H                          Mosul
32.        Ibnu Rabi’                                                          606 H                          Baghdad
33.        Yahya Ibnu Al-Qosim                                       616 H                          Baghdad
34.        Baha Al-Din Bin Syadad                                   632 H                          Baghdad
35.        Najma Al-Din Al-Bazirai                                   655 H                          Baghdad
36.        Abu Al-Manaqib Al-Zinjami                             656 H                          Baghdad
37.        Syams Al-Din Al-Kaysyi                                   665 H                          Baghdad
38.        Nahid Al-Din Al-Faruqi                                                672 H                          Baghdad
39.        Majd Al-Din bin Jaafar                                      682 H                          Baghdad
40.        Syaraf Al-Din Al-Syahrastani                            691 H                          Baghdad
41.        Ibn Al-Aqili                                                       Permulaan tahun
                                                                           800 H                          Baghdad
42.        ‘Abd Allah bin Bakhtasy                                   Akhir tahun 800 H      Baghdad
43.        Al-Fairuzi Abadi                                                817 H                          Pembantu
Al-Bakhtasy
Di Baghdad

*Sumber : Syalabi, Ahmad, (1954, History od Education Muslim Eduction, Bayrut: Dar Al-Kasysyaf , m.s 141-142)

Marilah kita semua sepintas lalu menjengah ke dalam dunia pemikiran kebudayaan Islam yang diwakili oleh pentas keilmuan, kebudayaan dan keintelektualan Parsi setelah kedatanagn Islam.

Ahli-ahli Falsafah Islam dan Parsi setelah Islam terbahagi kepada 2.

1)      Ishraq  (Illumination)
Diketuai Syeikh Shahabuddin Suhruwardi kurun ke 6 H pengikut Plato. Tidak memadai dalam mengkaji permasalahan falsafah dan khasnyah hikmah Ilahi dengan istidlal semata-mata bahkan perlu kepada Suluk Qalbu Mujahadah nafs dan tasfiah untuk menemukan hakikat-hakikat   حكمة ذوقي (Hikmat Zuqi)
Al Farabi di dalam kitab الجمع بين الحكيمين (Himpunan Pandangan Dua Failosuf) menerangkan perbezaan pandangan Plato dan Aristotile; tetapi perbezaan Ishraq dan Masha’ kebanyakkannya adalah masalah-masalah baru Islami (kecuali satu dua yang berkenaan perbezaan antara Pluto dan Aristotile) Seperti ما هيت ووجود

2)      Masha’ (Periphetic)
      Yakni Istidlaliyyun diketuai oleh Syekhul Rais Abu Ali Ibnu Sina. Pengikut Aristotle ( Murid Plato)
* bergantung kepada Istidlal (reasoning) dalam kajian permasalahan falsafah.


Diantara terjemahan-terjemahan karya agung yang sangat dititik beratkan di dalam dunia Parsi ialah terjemahan Nahjul Balaghah. Kitab Nahjul Balaghah ini merupakan terjemahan khutbah-khutbah, surat, perintah dan beberapa ucapan  Ali bin Abi Thalib yang dikumpulkan oleh Sayyid Radhi. Khutbah-khutbah Ali bin Abi Thalib dinilai dan dihormati demikian tingginya di dunia Islam sehingga hanya dalam waktu seabad setelah beliau meninggal, khutbah-khutbah itu telah diajarkan dan dibacakan sebagai:

1. Kata terakhir dalam falsafah
2. Ceramah-ceramah bagi pembangunan watak
3. Sumber inspirasi yang luhur
4. Khutbah-khutbah meyakinkan ke arah taqwa
5. Mercu penunjuk ke arah kebenaran dan keadilan
6. Karya pujian yang menakjubkan tentang Rasulullah s.a.w.w dan Al-Quranul karim
7. Pembicaraan yang menyakinkan tentang nilai-nilai spiritual Islam
8. Diskusi-diskusi yang menakjubkan tentang sifat-sifat Tuhan
9. Karya utama kesusasteraan
10. Model seni retorika
11. Ketrampilan berbahasa.

Menurut kitab biografi yang termasyur, Rijal al-Kabir, orang yang pertama yang mengumpulkan khutbah-khutbah ini dalam sebuah kitab ialah Zaid ibn Wahab Jahmi (M. 90H) yang dipandang sebagai perawi Hadis. Jadi dalam masa 30 tahun setelah meninggalnya Ali bin Abi Talib, dan selama abad pertama Hijrah, khutbah-khutbah, surat, ucapan-ucapannya telah dikumpulkan, dikutip dan dipelihara.TERJEMAHAN NAHJUL BALAGHAH
     
Sehingga kini tiada terjemahan Nahjul Balaghah seperti terjemahan ke bahasa Parsi. Di antara terjemahan-terjemahan ini (samaada lama atau terkini) kita isyaratkan kepada beberapa terjemahan.
1)      Terjemahan dan syarah Sayyid Ali Naqi Feizul Islam yang tersohor.
2)      Terjemahan bebas dan menarik dari pilihan kata-kata dan khutbah-khutbah Nahjul Balaghah yang terkenal di kalangan para pemuda dan para pencinta sastera Parsi yang diterjemahkan oleh “Jawad Fadhil”.
3)      Terjemahan dan syarah ringkas Sepehv Khorasani di dalam 3 jilid oleh penerbitan Ashrafi dan terjemahan ke Bahasa Inggeris diantaranya:
1.      Terjemahan Muhammad Asgari Ja’fari yang telah di cetak di India; dan
oleh Perpustakaan Masjid Jami’ Chekel Sutun Tehran.
2.      Terjemahan Syed Ali Ridha di dalam 2 jilid oleh Institut Antarabangsa Khidmat-Khidnat Islam,Tehran.

Himpunan Makalah Nahjul Balaghah dan Pengumpul-pengumpulnya,m/s 188.
Bonyad Nahjul Balaghah,Tehran,1373 Syamsi.

FAKTA DARUL ILMI

Hendaklah diketahui bahawa Darul Ilmi Sayyid Radhi telah ditubuhkan selama berpuluh-puluh tahun sebelum penubuhan Nizamiah Baghdad yang telah ditubuhkan dengan belanjawan yang banyak oleh Koja Nizamul Mulk Thusi.
Kebanyakkan sejarawan dan penulis Biografi mengatakan bahawa Nizamul Mulk adalah orang yang pertama di dalam Islam yang telah menubuhkan madrasah-madrasah untuk mengajar ilmu agama, tetapi kita melihat bahawa Nizamul Mulk telah wafat pada 485 H iaitu kira-kira 100 tahun setelah kewafatan Sayyid Radhi yang telah melaksanakan perkara ini.

Rujukan : Himpunan Makalah Nahjul Balaghah & Pengumpulannya. Muka Surat: 106

Selain dari metode pemikiran Masha’ dan Ishraq terdapat metode-metode pemikiran lain di dunia Islam yang punya peranan utama di dalam perubahan kebudayaan Islam yang diantaranya 2 metode penting.
1)      Metode Irfan dan tasawwuf yang menekankan  تصفية النفسpenyucian jiwa berasaskan suluk Ilallah dan taqarrub Ilalhaq sehingga sampai ke hakikat dan tidak sesekali bersandar kepada istidlal.
“Kaki orang yang berpandukan dalil aqal adalah kaki palsu
dan kaki palsu sukar untuk berjalan.”

Mereka mengatakan bahawa matlamat bukanlah kashfu hakikat tetapi sampai ke hakikat.
Ba yazid Bastami, Hallaj, Syilali, Juanid Baghdadi, Zunnun Misri, Abu Said Abulkhair, Khojah Abdullah Ansari, Abu Talib Makki, Abu Nasr Sarraj, Abul Qasim Qushairi, Muhyiddin Ibnu Arabi, Ibnu Faridh Misri dan Maulavi Rumi. Perwakilan Irfan Islami yang memberi bentuk kepadanya sebagai satu disiplin ilmu ialah Muhyiddin Ibnu Arabi Manuskrip Sahifah Sajjadiyah merupakan kumpulan doa-doa mat’sur yang berasal dari Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Hussain bin Ali bin Abi Talib, yang termasuk golongan imam Ahlul Bait. Imam Syafie pernah menyebut mengenai Imam Ali Zainal Abidin sebagai orang yang paling faqih di kalangan penduduk Madinah. Bahkan para khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan pernah berkata bahawa Imam Ali Zainal Abidin sebagai: “Anda diberkati dengan kurnian ilmu, agama, sifat wara yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang seperti anda sebelumnya kecuali orang-orang yang telah mendahului anda”.
Manakal khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata tentang beliu: “Lentera dunia dan keindahan Islam adalah Imam Ali Zainal Abidin”.

TERJEMAHAN SAHIFAH SAJJADIYAH.

1)      Terjemahan dan syarah Sahifah Sajjadiah Sayyid Ali Naqi Feizul Islam, Tehran 1376S Markaz Nashre Asar Feizul Islam
2)      Terjemahan Mahdi Ilahi Qamsheiy Tehran, Institut Danesh Hoshar, 1383S.
3)      Terjemahan Abul Hasan Sya’rani1378S Tehran. Bina           

TERJEMAHAN Inggeris.

1)      William Chittick, S Jactor, Qom, Istisharat Ansariyan 1421H / 2000
2)      Ahmad Muhani dan Laleh Bakhtiari Anjunam Imam Sahib Zaman, 1366S / 1977M

* Kitab Vaneh Hazrat Imam Sajjad m/s 114 – 129, Salman Habibi, Majma’ Jehani Ahlul Bait. 1386S

Metode suluk irfani dan metode falsafi Ishraqi kedua-duanya bergantung kepada penyucian jiwa (tahzibun nafs) tetapi berbeza antara satu sama lain kerana irfan menolak sebarang istidlal. Tetapi falsafi ishraqi memeliharanya dan baginya fikiran dan penyucian saling melengkapi satu sama lain.
Keduanya tujuan falsafi ishraqi sama seperti para filosof lain untuk menemukan hakikat kashfu hakikat  كشف الحقيقتtetapi tujuan arif ialah sampai kepada hakikat.

* Mengenal Ilmuan Islam bahagian Falsafah, Murtadha Mutahhari. M/s 100 - 106


* Setelah Plato dan Aristotle, murid-murid mereka telah bertungkus-lumus mengumpul, menyusun dan mensyarahkan kata-kata guru mereka dan telah memakmurkan bazaar falsafah tetapi situasi ini tidak berpanjangan dan kemorosotan di Greek ini telah digantikan oleh Iskandariah yang telah menjadi pusat ilmu dan falsafah sehingga kurun ke 4 masihi. Tetapi apabila emperator-emperator Romawi memeluk Kristian, telah berlaku penentangan terhadap pusat-pusat pemikiran dan keilmuan sehinggalah keluarnya arahan penutupan universiti-universiti dan sekolah-sekolah di Athen dan  Iskandariah oleh emperetor Rom timur pada tahun 529 M.Maka dengan ini telah padam obor-obor ilmu dan falsafah di tanah jajahan Romawi.
  
*Pengajian falsafah jilid 1, Misbah Yazdi. m/s 32.

Sezaman dengan peristiwa ini telah berlaku peristiwa teragung sejarah iaitu kelahiran nabi Islam saww, kerasulan dan penghijrahan beliau. Ayat pertama turun telah menggesa umat manusia untuk menuntut ilmu. Umat islam dengan dorongan nabi saw dan para penggantinya yang suci telah mempelajari perbagai disiplin ilmu dan telah menterjemahkan warisan ilmu Greek, Romawi dan Parsi ke bahasa Arab dengan kajian-kajian dan telah membuat penemuan-penemuan di dalam Algebra, مثلثات    هيأت   مناظر ومرايا   fizik  dan kimia.

* Mengenal ilmu-ilmu Islam (falsafah Murtadha Mutahhari).

Metode Istidlal Kalami

Metode ini seperti ahli-ahli falsafah masha’ bergantung kepada istidlal akli tetapi dengan dua perbezaan.
Mutakallimin khasnya muktazilah berpegang kepada ushulul ma’arif yang terpenting bagi mereka yakni baik dan buruk (dengan perbezaan baik dan buruk syari’e bagi Ashairah dan baik dan buruk aqli bagi muktazilah) yang berdasarkan ini mereka membawa kaedah-kaedah seperti kaedah lutf dan wajib yang terbaik bagi tuhan.
Tetapi ahli-ahli falsafah mengatakan asal buruk dan baik I’tibari (redeutial) yang hanya diguna di dalam jidal (debat) bukan di dalam burhan. Maka itu mereka memanggil kalam sebagai hikmat jidali bukan hikmat burhani.     
Keduanya, mutakallim berbeza dari filosuf apabila memandang dari mereka sebagai komited (متعهد) untuk mempertahankan Islam sedangkan filsafat adalah satu perbincangan bebas dari sebarang aqidah terdahulu.

Metode kalam ini terbahagi kepada tiga:
i.                    Kalam Muktazilah
ii.                  Kalam Ash’ari
iii.                Kalam Syi’i

 1. Kalam Muktazilah antaranya:
Abul Huzail Allaf, Nazzam Jahiz, Abu Ubaidah Muammar bin Munthanna pada kurun kedua dan ketiga, Qadhi Abdul Jabbar kurun ke 4, Zamakhsyari akhir kurun ke 5 dan awal kurun ke 6 yang merupakan Duta bagi muktazilah.

 1. Kalam Ash’ari
Manakala Syeikh Abul Hasan Ash’ary (wafat 330 H) adalah manifestasi maktab Ash’ari, Qadhi Abu Bakar Baqillani Al Juwainny, Imam Ghazali dan Fakhru Razi adalah orang-orang yang berpegang kepada Metode Ash’ary.

 1. Kalam Syi’i
Ahli kalam Syi’i juga ramai. Hisham bin hakam sahabat Imam Ja’far adalah mutakallim syi’i. Keluarga Naubakhti berbangsa Iran adalah ahli-ahli kalam mahir. Syeikh Mufid  (yang telah menghasilkan 400 buku), Sayyid Murtadha Alamul Huda adalah dari mutakallimin syi’i. Khoja Nasiruddin Tusi adalah perwakilan sempurna bagi kalam syi’i yang mempunyai kitab Tajrid Aqaid yang setelah beliau ilmu kalam telah menjadi mirip kepada filsafat.Hikmat Muta’aliah
Empat metode pemikiran telah berterusan di dunia Islam sehinggalah bertemu di satu titik pertemuan mewujudkan Hikmah Muta’aliyah yang telah diasaskan oleh Sadrul Mutaalikin Syirazi (wafat 1050 H).
Di dalam Maktab Mulla Sadra banyak perkara yang menjadi ikhtilaf di antara Masha’ dan Ishraq atau di antara falsafah dan irfan atau diantara falsafah dan ilmu kalam telah diselesaikan buat selama-lamanya.
Falsafah Mulla Sadra bukanlah satu falsafah campur aduk tetapi adalah satu disiplin ilmu yang khas dan walaupun metode-metode pemikiran Islam yang pelbagai berperanan di dalam kewujudannya tetapi ia adalah satu sisitem pemikiran yang bebas.
Di antara kitab-kitab Mulla Sadra ialah Asfor Arbaah, As Shawahid Rububiyah, Mabda’ dan Maad, Arshiah, Mashair dan lain-lain.
Di antara pengikut Maktab Mulla Sadra ialah Haj Mullah Hadi Sabzewari tuan punya kitab Manzumah (1212H-1297H). Kitab Syarah Manzumah Sabzewari, Kitab Asfor Mulla Sadra, Kitab Isyarat Ibnu Sina, Kitab Syifa’ Ibnu Sina dan Kitab Hikmat Ishraq Syeikh Ishraq adalah kitab-kitab buku teks di Hauzah-Hauzah ilmiah tradisional.
Di antara kerja-kerja Mulla Sadra ialah memberi sistem kepada perbahasan-perbahasan falsafah yang merupakan suluk pemikiran dan Akly mirip kepada yang dilakukan Urafa di dalam Suluk Qalbu dan Rohani.

Urafa’ percaya bahawa ahli Suluk dengan metode Irfani menjalani 4 perjalanan.

1.      سفرمن الخلق الي الحق (perjalanan dari makhluk kepada tuhan) yakni dengan melintasi tabiat dan sebahagian dari alam-alam ما ورأ الطبيعي (alam metafizik) hingga sampai kepada zat yang hak dimana tiada lagi hijab di antaranya dengan hak.
2.      سفر با لحق في الحق  (perjalanan dengan hak di dalam hak). Setelah ahli suluk mengenal zat yang hak dari dekat (dengan pertolongannya), ia mula berjalan mengembara di dalam urusan, kesempurnaan-kesempurnaan Asma dan sifat-sifatnya.
3.      سير من الحق الي الخلق بالحق (perjalanan dari hak menuju makhluk dengan hak). Ahli Suluk kembali kepada makhluk tetapi kembalinya tidak bermakna terpisah atau berjauhan dari zat yang hak. Ia melihat zat yang hak bersama semua benda dan di dalam semua benda.
4.      سير في الخلق بالحق (perjalanan di dalam makhluk dengsn hak). Di dalam perjalanan ini ahli suluk menumpukan diri kepada tunjuk ajar dan hidayat orang ramai dan menyampaikan mereka kepada hak.

Maka Mulla Sadra telah membahagikan masalah-masalah falsafah. Oleh kerana berfikir ialah satu bentuk suluk walaupun secara minda kepada 4 bahagian.

 1. Masalah-masalah pendahuluan Tauhid yakni perjalanan fikiran                     (perkara-perkara umum falsafah / من الخلق الي الحق  )
 2. Perbahasan Tauhid, Makrifat Tuhan dan Sifat-sifat Ilahi (سيو بالحق في الحق (
 3. Perbahasan Af’al Tuhan, alam-alam kully wujud (  سير من الحق الي الخلق بالحق )
 4. Perbahasan jiwa (Nafs) dan Maad (سير في الخلق بالحق )

Kitab Asfar Arbaah adalah bedasarkan tertib sebegini.
Mulla Sadra telah memanggil falsafah Mashmur sebagai فلسغة عامية  / فلسفة متعارفة         (falsafah biasa).


MULLA SADRA

Sadr Al-Din Syirazi (d 1050/1640) known as Mulla Sadra and Sadr Al-Muta’allihin, was the philosopher who, after centuries of philosophical development in Islam, brought complete order and harmony into the discussion of philosophical and systemized then like mathematical problems and at the same time wed philosophy and gnosis, thereby bringing about several important developments, the gave to philosophy new ways to discuss and solve hundreds of problems that could not be solved throughperpatetic philosophy. He made possible the analysis questions which to that day had been considered as belonging to a domain reason and beyond comprehension through rational thought.
He clarified and educated the meanings of many treasuries of wisdom, contained in the exoteric sources of religion and in the profound metaphysical utterances of the Imams of the household of the prophet, that for centuries had been considered as insoluble riddles and usually believed to be of an allegorical or even unclear nature. In this way gnosis, philosophy and exoteric aspect of religion were completely harmonized and began to follow a single course.
By following the method he had developed Mulla Sadra succeeded in proving:
 1. Transubstantial motion “(harakat-I jawhariyah) and intimate relation of time to the three spatial dimensions in a manner that in similar to the meaning given in modern physics to the fourth dimension.

It should be rated here that before Mulla Sadra certain sages like Suhrawardi the 6th/12th century philosopher and author of Hikmat Al Ishraq and Shams Al-Din Turkeh, a philosopher of the 8th/14th century had taken steps toward harmonizing gnosis, philosophy and exoteric religion but credi for complete success in this undertaking belong to Mulla Sadra.
He wrote nearly fifty books and treatises among his greatest masterpieces is Al-Asfar Al-Arabaah.


*Shia, Allamah Muhammad Husayn Thabatabai pg 110.


Tokoh Teologi Tersohor Yang Telah Merapatkan Jurang Diantara Teologi Dan Falsafah Ialah Khoja Nasiruddin Thusi

Nashiruddin Muhammad bin Muhammad ibni Al-Hasan Ath-Thusi lahir di Thus, Khaurasan pada 597 H. Filisof dan teologi terkemuka Syiah dan dikenal luas di kalangan sunni. Pandangan-pandangannya sebelum Mulla Sadra dianggap sebagai cermin pemikiran keagamaan syiah. Pemergiannya ke Baghdad untuk mengumpulkan kitab dalam rangka mendirikan dan menyempurnakan observatoriumnya di Maraghah mengadakan hauzah filsafat di Baghdad. Antara karya-karyanya ialah:

 1. Tajrid Al-I’tiqad (antara yang dikomen oleh Qursyaji (teologi terkemuka sunni))
 2. Syarah Al-Isyarat
 3. At-Tadzkirah
 4. Ikhtiyarat Al-Muhimmat (parsi)
 5. Istikraj At-Taqwim
 6. Bist Bab (parsi)
 7. Tajrid Al-Haudasah (senibina)
 8. Al-Jabr Wa Al-Ikhtiyar
 9. Ar-Risalah Al-Mu’iniyah
 10. Zudreh Al-Idrak fi Hai’ah Al-Aflak (astronomi, parsi)
 11. Si Fashl (parsi)
 12. Kitab Al-Zhaf fi al-Jabr wa Al-Muqabalah.
 13. Al-Mu’thayat
 14. Rasa’il Al-Khawajeh Ath-Thusi. Beliau adalah pengkritik tajam Fakhrud-Din Ar-Razi dan mengungkapnya di dalam sebuah buku dan risalah. Meninggal dunia di Baghdad dan dikebumikan di Kazhimain.


Rujukan: Para filosof, Muhsin Labib m/s 131.


Khawajah Nasir Al-Din Tusi (b. 597, d 672 H/ 1274H) is the first to have made Kalam thorough and complete science. Among his masterpieces in this domain is his Tajrid Al-Aqaed which has preserved its authority among master in this discipline for more than seven centuries. Numerous commentaries have been written on it by shi’ite and sunnis alike. Over and above his genius in science of Kalam, he was one of the outstanding figures of his day in philoshy and mathematics as witnessed by the volueble contributions he made to the intellectual sciences. Moreover, the Moraghah Observatory owed its existence to him.

Shi’a- Muhammad Husayn Thabatabai, pg 110.

BANDAR ILMU – QOM

            Bandar Qom merupakan Bandar ilmu yang terulung sejak beratus tahun lamanya. Terdapat pelbagai sumber ilmu yang boleh didapati dari Bandar Qom antaranya pusat-pusat penterjemahan, percetakan buku, pusat pengajian ilmu, perpustakaan serta tempat pengumpulan manuskrip lama dan makam seorang wanita mulia iaitu Fatimah binti Musa ibnu Ja’far iaitu adik kepada Imam Ali Ar-Ridha yang menjadikan faktor utama keberkatan kepada Kota Qom.

Pusat Penterjemahan Al-Quran

            Antara aktiviti dan program yang telah dijalankan di Pusat Penterjemahan Al-Quran adalah seperti berikut:
 1. Pengumpulan dan percetakan terjemahan Al-Quran
 2. Pengajian berkaitan terjemahan Al-Quran
 3. Perpustakaan khas berkaitan terjemahan
 4. Kumpulan penterjemah dan linguistik
 5. Bank maklumat berkaitan terjemahan Al-Quran
 6. Perkembangan penterjemahan
 7. Jurnal Tarjuman-e Wahy
 8. Bibliografi terjemahan manuskrip Parsi
 9. Percetakan terjemahan Parsi dan lain-lain BahasaSyeikh Abdul Karim Haeri (Pengasas Hauzah Qom)

Qom bukan semata-mata kota “Hauzah” (institusi Ilmu Agama) kerana usia Hauzah Qom hanyalah lebih sedikit dari separuh abad (100 tahun). Apabila ia diasaskan oleh Syeikh Abdul Karim Haeri yang wafat pada tahun 1355 H sedangkan usia Kota Qom telah mencapai lebih dari 13 abad.
Pusat pengajian atau Hauzah yang telah diasaskan oleh Syeikh Abdul Karim Haeri dikatakan mempunyai 900 pelajar yang dipanggil “Talabah” (pelajar agama) yang kebanyakkan keperluan mereka dibiayai oleh Syeikh Abdul Karim Haeri dan mereka akan menduduki peperiksaan setiap 6 bulan dan pada hujung tahun.

* Sumber: Qom & The Virgin of the City.

Pusat Penterjemahan Al-Quran.

Pusat Penterjemahan Al-Quran ini telah diasaskan pada tahun 1994 oleh Awqaf dan Charities Organization of the Islamic Republic of Iran di Bandar Qum. Pusat ini bertanggungjawab menjalankan proses menyediakan pendidikan yang komprehensif  dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penterjemahan Al-Quran dan kesalahan yang biasa dilakukan dalam penterjemahan Al-Quran dalam interpritasi yang dilakukan oleh penterjemah. Pusat Penterjemahan ini mempunyai matlamat jangkamasa panjang untuk menghasilkan penterjemahan Al-Quran yang berkualiti dalam pelbagai bahasa dunia.  Sehingga hari ini ia telah menghasilkan penterjemahan Al-Quran melebihi 4,306 terjemahan yang dihasilkan oleh 977 penterjemah ke dalam 101 bahasa. Proses penterjemahan ini telah berjaya dihasil atas kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh para alim ulamak serta institut seluruh dunia. Inilah usaha yang amat unik yang dapat dihasilkan melibatkan pelbagai aliran pemikiran dan kefahaman dalam menghasilkan terjemahan Al-Quran yang terbaik untuk umat Islam seluruh dunia.   

Selain itu pusat ini juga telah mencetak 3 juta naskah Al-Quran untuk disediakan kepada komuniti umat Islam seluruh dunia. Usaha yang berterusan ini amat penting dalam memelihara kesucian Al-Quran yang mana ianya merupakan peninggalan yang terpenting oleh baginda Rasulullah saw. Mengikut rekod sejarah berkaitan terjemahan Al-Quran, terjemahan yang pertama yang dihasilkan di dunia Parsi  dihasilkan oleh sekumpulan ulamak pada zaman Mansur ibn Nuh iaitu Raja Samanid (350–365 / 961– 976). Terjemahan ini masih lagi ada hingga ke hari ini dan ianya dikenali sebagai Terjemahan Tafsir Tabari di dalam bahasa arab.

Perpustakaan

Di Bandar Qom juga terdapat sebuah perpustakan yang menjadi khazanah terpenting Negara iaitu Perpustakaan Ayatollah Uzma Najafi Mar’asyi. Di perpustakaan tersebut terdapat 50,000 manuskrip yang merupakan koleksi peribadi Ayatollah Najaf Mar’asyi yang telah menjadi warisan yang amat bernilai kepada umat Islam keseluruhannya.

Jami’atul Mustafa

Sebelum kemenangan Revolusi Islam Iran, segelintir pelajar-pelajar agama bukan warga Iran berada di “Hauzah” (Pusat Pengajian Agama) di Kota Qom. Setelah revolusi ramai pelajar luar negeri telah pergi ke sana untuk menuntut ilmu.
Pada 1358 (SM) / 1979 “Syura Penajaan Pelajar Bukan Iran” telah ditubuhkan di Hauzah Ilmiah Qom dan dengan perhatian Almarhum Ayatollah Ruhullah Imam Khomeini r.a ia telah diperkukuhkan dan dimajukan lagi sehingga tahun 1986 ia dinamakan sebagai “Pusat Pengajian Islam Sedunia”. 7 tahun berikutnya iaitu pada tahun 1993 di zaman kepimpinan Ayatollah Uzma Sayyid Ali Khamanei beliau telah memberi perhatian yang istimewa kepada institusi ini di mana pengarahnya dipilih secara lantikan terus dari pihak beliau.
Pada ketika ini lebih 10,000 pelajar luar negara dari pelbagai negara dunia sedang menuntut ilmu di bawah institusi ini dan mereka telah mempelajari dan menguasai bahasa Parsi serta membantu di dalam kerja-kerja penterjemahan kitab-kitab ilmiah ke pelbagai bahasa. Pada masa sekarang institusi ini dinamakan “Jami’atul Mustafa”.

Ansariyan Publication.

Pusat percetakan buku terulung di Bandar Qom ialah Ansariyan Publication. Ianya telah ditubuhkan sejak 30 tahun yang lalu. Pusat percetakan ini memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan karya-karya serta hasil-hasil tulisan dan terjemahan ke dalam bentuk bahan bercetak. Pengasas kepada Ansariyan Publication adalah dua orang tokoh penting disebalik penubuhannya iaitu Ayatollah Tabataba’iy dan Professor Mahmoud al-Shihabi.

RUMUSAN

            Sebagai rumusan pembentangan kertas kerja ini, saya amat berharap pihak Institut Terjemahan Negara Malaysia mempergiatkan lagi kerjasama yang sedia ada dengan institut terjemahan di Negara Iran. Ini penting agar khazanah ilmuan Islam yang sekian lama terpendam dapat dimanfaatkan oleh rakyat Negara kita tanpa mengira latarbelakang agama, bangsa dan fahaman yang dipegang. Diharap dengan adanya terjemahan manuskrip-manuskrip lama ilmuan Islam ini yang mana kebanyakkan dari mereka berbangsa Parsi dapat memupuk dan menggalakkan budaya ilmu di Negara kita selaras usaha menjadikan Negara kita sebagai Negara maju.
            Setakat ini yang mampu disediakan untuk sesi pembentangan pada kali ini. Memandangkan keterbasan masa untuk menyediakan pelbagai sumber maklumat ilmu yang mana sekiranya kita ingin membahaskannya secara terperinci maka sebuah ensiklopedia perlu diterbitkan bagi membicarakan topik ini secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh tokoh-tokoh yang amat terkenal dalam masyarakat Parsi seperti Allamah Thabatabai, Ayatollah Murtadha Muthahhari serta tokoh yang telah menggegarkan dunia serta telah dianugerahkan sebagai “Man of the Year” oleh majalah Times iaitu Almarhum Ayatollah Khomeini. Jika kita ingin membicarakan tentang tokoh-tokoh ini memerlukan masa yang lebih lama di atas sumbangan mereka kepada dunia Islam.

No comments:

Post a Comment