Saturday, 7 April 2012

Friday Sermons Attacking Shiah Moslems in Selangor State


Khutbah Jumaat 6 April 2012: “Penyelewengan Syiah Di Malaysia”
Jabatan Agama Islam Selangor

"PENYELEWENGAN SYIAH DI MALAYSIA"

.
Khutbah Jumaat 6 April 2012: “Penyelewengan Syiah Di Malaysia”
Jabatan Agama Islam Selangor

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah
SWT dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan. Iaitu dengan
melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.
Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa seterusnya selamat
dan berjaya di dunia serta di akhirat.
Pada hari yang mulia ini marilah kita sama-sama menghayati
khutbah yang bertajuk: “Penyelewengan Syiah Di Malaysia”.
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
Kita telah dengar dan mengetahui beberapa siri serbuan pihak
Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) terhadap markaz perkumpulan
yang menganut fahaman Syiah. Fahaman Syiah telah lama diwarta dan
difatwakan kerana bercanggah dan menyeleweng daripada Ahli Sunnah
wal Jamaah di negeri-negeri seluruh Malaysia. Di Selangor, fatwa
pengharaman Syiah telah dikeluarkan pada 14 Februari 1998 yang
menyatakan bahawa;
“Fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng
daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Fahaman dan ajaran ini
perlu disekat keseluruhannya. Terdapat beberapa percanggahan di dalam
fahaman tersebut sama ada dari sudut aqidah, syariah dan lain-lain”.
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
Syiah ialah satu mazhab yang mendakwa Saidina Ali sebagai
pengganti Nabi Muhammad s.a.w yang sah dan lebih utama daripada parasahabat lain. Golongan Syiah merendah-rendahkan kedudukan para
sahabat Nabi s.a.w serta mengkafirkan mereka terutamanya tiga khalifah
al-Rasyidin iaitu Saidina Abu Bakar R.A, Saidina Umar R.A dan Saidina
Uthman R.A.
Ringkasnya, Syiah memperkatakan sesuatu yang tidak layak serta
merendahkan kedudukan khulafa al-Rasyidin, para sahabat dan
sebahagian isteri-isteri Nabi s.a.w. Inilah perkara pokok yang
membezakan golongan Syiah daripada golongan-golongan Islam yang
lain terutamanya Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Ulama’ terkenal, Syeikh Sa’id Hawwa dalam sebuah risalahnya
berkaitan Syiah menyenaraikan beberapa penyelewengan mereka.
Antaranya ialah:
Pertama : Syiah percaya bahawa para imam mereka adalah
maksum sehingga mengatasi Nabi dan bebas daripada
dosa atau tidak berdosa. Menurut Syiah lagi, para Imam
Syiah bebas daripada kesalahan, ghaflah (lalai) dan lupa
sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja serta
kedudukan imam itu mengatasi kedudukan kenabian.
Perkara ini menurut ulama Syiah adalah ijmak atau
kesepakatan golongan terdahulu dan terkemudian Syiah.
Oleh kerana itu para imam Syiah mempunyai kuasa
mutlak dan hak serta pemilihan dalam menghalalkan
yang haram dan mengharamkan yang halal.
Kedua : Syiah percaya bahawa al-Quran yang wujud di tangan
kaum muslimin pada hari ini telah mengalami perubahan.


Perkara ini diakui oleh ulama mereka seperti al-Kulaini
dan Muhammad Baqir al-Majlisi dalam karangan mereka.
Syiah mendakwa mereka memiliki al-Quran yang disebut
sebagai “Mashaf Fatimah” dan ianya tiga kali ganda
banyaknya daripada al-Quran yang kita miliki.
Ketiga : Syiah tidak mengiktiraf hadis-hadis Nabi s.a.w yang
diriwayatkan oleh kebanyakan para sahabat seperti Abu
Hurairah R.A, Samrah bin Jundub R.A, Amr bin al-Ass
R.A dan sebagainya. Menurut Syiah, umat Islam telah
kufur selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w kecuali
tiga atau empat orang sahabat iaitu al-Miqdad bin al-
Aswad R.A, Abu Dzar al-Ghifari R.A dan Salman al-
Farisi R.A. kerana mereka tidak berpegang dan tidak
mempercayai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para
sahabat bahkan meletakkan hadis-hadis tersebut dalam
kelompok hadis-hadis palsu. Syiah hanya menerima
hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli al- bait atau
kerabat Nabi s.a.w sahaja.
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
Dr. Musa al-Musawi, seorang yang dibesarkan dalam sebuah
keluarga terhormat di kalangan masyarakat Syiah menulis sebuah buku
mengajak para penganut fahaman Syiah pada hari ini untuk kembali
memperbetulkan kepercayaan yang telah diselewengkan dan menyalahi
pegangan Islam yang sebenar. Tegasnya, kebanyakan kepercayaan dan
pengamalan Syiah pada hari ini adalah rekaan atau perkara yang diadaadakan
oleh ulama serta pemimpin Syiah. Antara perkara yang ditegaskan
oleh beliau ialah:Pertama : Penganut fahaman Syiah mengamalkan taqiyyah atau
berpura-pura. Ianya bermaksud melaksanakan sesuatu
yang bersalahan dan berlainan daripada kepercayaan.
Sebagai contoh penganut fahaman Syiah membawa
batu atau tanah Karbala dan sujud di atasnya ketika
solat di masjid penganut Syiah dan menyembunyikan
batu tersebut ketika solat di masjid-masjid bukan
penganut Syiah.
Kedua : Penganut fahaman Syiah mengadakan upacara
perkabungan ke atas kematian Saidina Husain pada Hari
Asyura, 10 Muharram dengan berdukacita meratap dan
menangis kesedihan, memalu (memukul) serta
menyeksa tubuh badan dengan rantai besi, benda tajam
atau sebagainya.
Ketiga : Penganut fahaman Syiah mengamalkan Mutaah yang
bermaksud kahwin kontrak atau sementara. Iaitu
berkahwin dengan seorang perempuan atau lebih tanpa
saksi dan tanggungjawab nafkah dalam tempoh
beberapa jam, semalaman, seharian atau lebih. Mereka
berpendapat bahawa kahwin Mutaah adalah diharuskan
dengan syarat wanita itu tidak bernikah atau bermutaah
dengan sesiapa.
Keempat : Penganut fahaman Syiah sujud di atas batu atau tanah
Karbala yang dibawa oleh mereka ketika solat. Mereka
juga menganggap wujudnya keberkatan daripada batu
tersebut dengan menciumnya ataupun memakannyasebagai penawar menyembuhkan penyakit. Batu
tersebut adalah cebisan tanah yang diambil daripada
perkuburan Saidina Husain di Karbala.
Kelima : Penganut fahaman Syiah meninggalkan Solat Jumaat
dengan alasan Solat Jumaat hanya wajib ketika wujud
atau hadirnya Imam al-Mahdi. Namun, ketika ketiadaan
Imam al-Mahdi, mereka boleh memilih sama ada
melaksanakan Solat Jumaat atau melaksanakan solat
Zohor. Umumnya, penganut Syiah meninggalkan solat
Jumaat.
Keenam : Penganut fahaman Syiah mengamalkan jamak solat
fardu iaitu Zohor dan Asar, Maghrib dan Isyak sama ada
di dalam musafir atau tidak tanpa sebarang sebab.
Walaupun ulama Syiah menfatwakan sunat hukumnya
solat pada waktu-waktunya. Namun, dari sudut
pengamalan mereka lebih mengamalkan jamak di antara
dua solat, Zohor dan Asar dan Maghrib dan Isyak.
Perkara ini boleh dilihat diseluruh tempat-tempat solat
yang diurus oleh penganut-penganut Syiah.
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
Penyelewengan kepercayaan dan pengamalan Syiah yang berbeza
daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah jelas. Syiah menafikan dan
menolak al-Quran yang ada di tangan kita pada hari ini. Syiah menolak
hadis-hadis atau riwayat-riwayat para sahabat besar Rasulullah s.a.w
seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan lain-lain. Penganut
fahaman Syiah mengamalkan amalan-amalan yang telah difatwakan

bercanggah dengan ajaran islam yang sebenar oleh para ulama dan
institusi-institusi Islam.
Hadis daripada Irbid bin Sariah R.A bahawa Rasulullah s.a.w
bersabda:
Sesungguhnya aku telah tingggalkan bagimu agama yang jelas
nyata dari sebarang kesamaran. Jelasnya diibaratkan gelap malam gelita
seperti siang harinya. Sesiapa pun tidak akan tergelincir darinya
selepasku melainkan mereka yang ditakdirkan binasa. Sesiapa yang hidup
selepas itu akan melihat kekeliruan yang banyak sekali. Maka hendaklah
kamu berpegang dengan apa yang telah kamu ketahui dari sunnahku dan
sunnah khulafa’ rashidin yang terpimpin. Peganglah kepercayaan itu
dengan teguh”. (Riwayat Ibnu Majah)
Hadis di atas menjelaskan bahawa Khulafa al-Rasyidin iaitu Saidina
Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman dan Saidina Ali adalah para
pemimpin yang terpimpin dengan tunjuk ajar daripada Nabi Muhammads.a.w. Begitu juga sekalian para sahabat, mereka adalah umat terbaik
selepas kewafatan Baginda s.a.w. Justeru, kita sebagai muslim mestilah
berhati-hati dengan kepercayaan, pegangan dan ideologi yang jelas
menyalahi serta menyeleweng daripada perkara asas dalam ajaran Islam,
apatah lagi yang telah diwartakan sesat, menyeleweng dan
seumpamanya. Dalam menghadapi kemelut kepercayaan, para ulama
adalah mereka yang berkelayakan untuk kita rujuk. Sesungguhnya Islam
adalah agama yang jelas kebenarannya dan jelas juga batas-batas
kekufurannya.
Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 59:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang
berkuasa) dari kalangan kamu. Sekiranya kamu berselisihan dalam
sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada
(Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi
kamu) dan lebih elok pula kesudahannya”.
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,Kesimpulan khutbah yang dapat diambil pada hari ini ialah:
Pertama : Al-Quran dan al-Sunnah merupakan dua rujukan utama
dan muktamad bagi seluruh umat Islam.
Kedua : Setiap ajaran, fahaman atau pegangan yang menyalahi
perkara asas dalam Islam seperti menolak al-Quran dan
al-Sunnah perlu dijauhi dan ditolak.
Ketiga : Fahaman Syiah telah difatwakan sebagai fahaman yang
bercanggah dan menyeleweng daripada akidah Ahli
Sunnah wal Jamaah.
Keempat : Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Mufti dan ulama
bertauliah adalah mereka yang berkeahlian untuk dirujuk
terhadap setiap ajaran, fahaman atau pegangan.
Kelima : Mendalami ilmu-ilmu Islam melalui ulama dan guru-guru
bertauliah adalah sebahagian usaha menyelamatkan diri
daripada terjerumus ke dalam ajaran, fahaman atau
pegangan atau yang menyeleweng, salah dan sesat.
Keenam : Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor selaku ketua
agama negeri ini mengharapakan tiada rakyat Selangor
menganut fahaman Syiah yang telah difatwa dan
wartakan menyeleweng.
“Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah (dengan sebab
persediaannya) maka dialah yang beroleh petunjuk; dan sesiapa yang
disesatkan oleh Allah (dengan sebab keingkarannya) maka merekalah
orang-orang yang rugi”. (Al-A’raf : 178)

Khutbah Jumaat 6 April 2012: “Penyelewengan Syiah Di Malaysia”
Jabatan Agama Islam Selangor

KHUTBAH KEDUA

Khutbah Jumaat 6 April 2012: “Penyelewengan Syiah Di Malaysia”
Jabatan Agama Islam Selangor.

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur
kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat, sehingga kami
dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam
khususnya negeri Selangor, sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan
berkebajikan.
Justeru, kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami,
tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah
rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah
jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang
berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit,
persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan
sentiasa bertambah makmur dan berkat.
Ya Allah, bukakanlah hati kami, untuk melaksanakan ibadah zakat
sebagaimana yang telah Engkau fardhukan. Berkatilah hidup orang yang
melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah
harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada
kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan.
Khutbah Jumaat 6 April 2012: “Penyelewengan Syiah Di Malaysia”
Jabatan Agama Islam Selangor

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang
mewakafkan hartanya di negeri ini, limpahkanlah nikmat iman dan
kesihatan yang berpanjangan kepada mereka, terimalah wakaf mereka
dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat.TEKS KHUTBAH TRANSLATED USING GOOGLE
"SHIA FRAUD IN MALAYSIA"
Friday, April 6, 2012 sermon: "Distortion of the Shia in Malaysia"
Selangor Islamic Religious Department


My dear brothers in Islam,

Let us increase the devotion to God with full devotion, confidence and sincerity. That is to do all his instructions and leave all His prohibitions. May we become people who fear the next safe and successful in the world and the hereafter.
On this blessed day, let us all appreciate the sermon entitled: "Distortion of Shia in Malaysia".

My dear brothers in Islam,

We have heard and saw a series of raids by Selangor Islamic Religious Department (Jais) on   Shiite group Centre. Shia ideology has long been gazetted and fatwa as contradictory and deviating from the Sunnis in states throughout Malaysia. In Selangor, the fatwa banning Shiites have been issued on February 14, 1998 which states that;
"The teachings of the Shia doctrine is contradictory and deviate from  the Ahl Sunnah Wal Jamaat. Beliefs and teachings should be banned entirely. There are some discrepancies in the memory either from the perspective of faith, and other sharia ".

My dear brothers in Islam,

Shia is a sect that claimed Ali as the successor of the Prophet Muhammad's legitimate and more important than other companions. Shi'a lowering the companions of the Prophet's position and they believe, especially three of the Guided Caliphs Abu Bakr RA, Umar RA and Sayyidina Uthman RA as kafir

In short, the Shiites say something that does not qualify as well as lowering the position of Guided Caliphs, the Companions and some of the wives of the Prophet This is the central issue that distinguishes the Shi'a from the other Islamic groups, especially the Sunnah Wal Jamaat. well known scholar, Sheikh Sa'id Hawwa in a pamphlet listing the number of irregularities related to their Shiite.
Among them are:

First: The Shi'a believe that their imams are infallible until overcome the Prophet and free from sin. According to Shiites, the Shiite Imams are free from error, ghaflah (default) and forget either deliberately or accidentally, and position it over the position of the prophetic priest.
This matter pursuant to Shiite cleric is consensus or agreement of the past and later Shiites. Therefore Shiite imams have absolute power and the rights and choice in what is wrong and forbidden permissible.

Second: The Shiites believe that the Qur'an that exists in the hands of the Muslims today has undergone changes. This fact is recognized by scholars such as al-Kulaini them and Muhammad Baqir al-Majlisi in their essays. Shiites claim they have the Quran called "mashaf Fatimah" and it is three times the amount of the Quran that we have.

Third: The Shiites do not recognize the Prophet's hadith narrated by many of the companions such as Abu Hurairah RA, RA Samrah bin Jundub , Amr bin al-Ass RA and so on. According to Shiite Muslims have been rejected after the death of the Prophet except three or four of the companions of al-Miqdad bin al-Aswad, RA, Abu Dharr al-Ghifari RA and RA Salman al-Pharisees because they do not believe and not believe in the hadith narrated by the companions even hadith put in groups of false hadiths. Shia only accept hadiths narrated by al-byte or relatives of the Prophet's only.

My dear brothers in Islam,

Dr. Musa al-Musawi, a person who grew up in a respectable family in the Shia community to write a book Shiasim invite all believers today to go back to correct the distorted beliefs and against the true teaching of Islam. In fact, most of the Shia faith and practice today is the design or what diadaadakan by Shiite scholars and leaders. Among the things he pointed out are:

First: Shias practice taqiyyah or pretend. It means doing things in contravention of and different from the belief Shiasim example devotees take rocks or soil of Karbala and fell down on it during prayers in the mosques of Shi'ism and hide the stone during prayers in the mosques not Shi'ism.

Second: Shias practice ceremony mourning the death of Sayyidina Husain on the day of Ashura, 10th Muharram to mourn grief mourn and weep, smite (hitting) and punish the body with iron chains, sharp objects or the like.

Third: Shias practice Mut'ah, which means a contract or temporary marriage. That is married to a woman or more without witnesses and the responsibility for maintenance in the next few hours, overnight, a day or more. They noted that Mutaah marriage is permissible provided that the woman is not married or bermutaah with anyone.

Fourth: Shias prostrate on the rocks or the soil of Karbala brought about by their prayers. They also assume the existence of the stone with the blessing of the smell or eat it as a remedy to cure the disease. Are small pieces of stone taken from the burial ground Sayyidina Husain in Karbala.

Fifth: Shias pray Friday prayer  when there is or during the presence of Imam al-Mahdi. However, in the absence of Imam al-Mahdi, they can either perform the Friday Prayer or perform Zuhr. Generally,  Shi'i leaves Friday prayers.

Sixth: Shias combine prayers of Zuhr and 'Asr, Maghrib and Isha on a journey, whether or not without any reason. Although the ruling Shiite cleric fatwa recommending prayer in times. However, in terms of their practice more practice combination between the two prayers, Zuhr and Asr, and Maghrib and Isha prayers. This can be seen throughout the prayer places managed by the adherents of the Shia.

My dear brothers in Islam,

Distortion of Shia belief and practices that differ from the Sunnah Wal Jamaat is clear. Shiites deny and reject the Quran that is in our hands today. Shiites reject the hadith or narrations of the companions of the Prophet such as Abu Bakr, Umar and others. Shiasim adherents practice practices that conflict with the teachings of Islam fatwa issued by scholars and Islamic institutions.
Hadith from Irbid bin Sariah RA that the Prophet
said:
 "I have leaved you manifest religion from any ambiguity. Clearly symbolized pitch dark night as by day. Anyone will not be slipping it after me except those who are destined to perish. Those who live after that will see a lot of confusion. There shall you stand by what you know from my Sunnah and the Sunnah of Caliphs who guided. Hold it with a strong belief ". (Reported by Ibn Majah)

Above hadith explains that Guided Caliphs Abu Bakr, namely, `Umar, Sayyidina Uthman and 'Ali is the leaders who guided by the guidance of the Prophet Muhammad Similarly, all the companions, they are the best people after the death of Prophet Therefore, we as Muslims must be careful with trust, belief and ideology which clearly violates the fundamental and deviating from the teachings of Islam, let alone that have been enacted in the wrong, absurd, and the like. In facing the crisis of faith, the scholars are those who are qualified for our turn. Indeed, Islam is clearly true, and clearly the rejection limits.

Allah says in Surah al-Nisa verse 59:
 "O ye who believe, Obey Allah and obey the Messenger and to" ulil-Amri "(those in authority) among you. If ye differ in anything among yourselves, then you return it to the  God (the Koran) and  His Messenger, if ye do believe in Allah and the Last Day. That is better (for you) and more suitable for final determination. "

My dear brothers in Islam,

Conclusion of the sermon will be taken on this day are:

First: Al-Quran and al-Sunnah are the two main and ultimate reference for all Muslims.

Second: Every doctrine, creed or belief that violates the basics of Islam, such as rejecting the Quran and Sunnah should be avoided and rejected.

Third: The teachings of the Shia have been issued fatwa as contradictory and absurd notion of faith Sunnis.

Fourth: The National Fatwa Council, Mufti Department and a qualified scholars are those who  qualified to be referred to each of the teachings, faith or belief.

Fifth: The Study of Islamic knowledge by scholars and qualified teachers are part of the effort to save themselves from falling into the teachings, faith or belief, or tangential, wrong and misguided.

Sixth: His Majesty the Sultan of Selangor as the head of the state religion of the people of Selangor wish not to subscribe   the faith of the Shia have been issued fatwa and gazetted as heretics.
 "Anyone who is guided by Allah (by reason of stock), but he is rightly guided, and whomsoever Allah (by reason of default), then they
those who are lost ". (Al-`raf: 178)

SECOND SERMON

O God, Thou art God in power, we are grateful to bestow Thy mercy and grace, so that we can continue to work towards strengthening the Muslim countries, particularly the state, as the land of your dreams, progress, peace and welfare.

Therefore, we must be towards the tree of Thy O God, ordain our faith, our deeds upgraded, strenghten our unity, our sustenance plentyful, add to the knowledge and skills, our soul  with high morals, protect us from thy heavy test such as drought long, floods, epidemics, conflicts, poverty and others, so that our lives will always increase prosperity and blessing.

O God, open our hearts, to perform religious charity as you had make it compulsory. Bless those who perform live claim tithe, love the poor and needy. Wash away the property and their lives, protect the fuqara 'and masakin of disbelief and prolonged poverty.

............


                                              
                                                          


Syiah Menjawab:
 Tawaran Metode Mengenali Syiah

“Segala sesuatu berubah, kecuali tulisan menyerang Syiah,
setiap awal tentu berakhir, kecuali tuduhan terhadap Syiah,
setiap vonis berdasarkan hukum dan bukti, kecuali vonis terhadap Syiah.”

-Sayyid Murtdha al Askari- 

Ismail Amin

Syiah. Setiap mendengar kata syiah, atau membaca tulisan mengenai syiah, apa yang tiba-tiba terlintas dipikiran anda?. Sebuah kelompok yang memiliki pemahaman yang sesat dan kufur kah? Orang-orang yang gemar berdusta, taqiyah atau melakukan hal-hal yang memecah belah umat bahkan dalam segala hal berbahaya bagi umat Islam kah? atau setiap mendengar mengenai syiah, yang terbayang langsung mengenai Mut’ah yang katanya telah diharamkan namun masih getol dipraktikkan oleh orang-orang Syiah kah? atau mungkin mengenai aqidah mereka yang begitu menyimpang dari mainstream keyakinan kaum muslimin kebanyakan, mengenai Zat Allah, kemaksuman Nabi, keimamahan yang hanya menjadi hak Ahlul Bait, ataukah mengenai keyakinan mereka yang katanya telah terjadi perubahan dan pengurangan terhadap Al-Qur’an, ataupun mengenai penghinaan dan kekurang ajaran mereka terhadap sahabat dan istri-istri Nabi?.

Apapun itu, adalah tidak fair jika kita memberi vonis dan penghukuman terhadap sesuatu, tanpa bersikap adil. Dalam surah al Maidah ayat 2, Allah SWT berpesan, janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kita berbuat aniaya. Kita memang harus menanamkan kebencian terhadap penyimpangan, kesesatan dan apapun anasir-anasir kotor yang berusaha dimasukkan kedalam dien yang suci ini, atau kesesatan didakwahkan sebagai kebenaran dan diakui merupakan bagian dari syiar Islam. Namun kita juga jangan sampai lalai bahkan keluar dari koridor yang telah digariskan ajaran agama ini. Kita bisa saja menaruh rasa curiga terhadap pemahaman Syiah, namun kecurigaan semata tidak pernah cukup untuk dijadikan dasar penilaian terhadap sebuah ajaran. Diperlukan sebuah kajian yang komprehensif dan menyeluruh untuk mencapai sebuah kesimpulan. Fatwa-fatwa ulama terdahulu mengenai kesesatan Syiah bukanlah sebuah hukum yang secara mutlak mengikat pada setiap waktu dan periode, mengingat fatwa adalah produk hukum yang sangat bergantung pada situasi dan kondisi dimana dan kapan sebuah fatwa dikeluarkan. Terlebih lagi jika kita mau menelisik jauh, kepentingan apa yang bermain dan pihak mana yang paling diuntungkan dengan keluarnya sebuah fatwa.

Kaidah yang terpenting untuk menilai benar tidaknya sebuah ajaran, adalah menelusuri langsung sumber ajarannya, dari manakah ajaran itu berasal, dan bagaimana mereka memahami dan meyakini sumber ajaran tersebut serta bagaimana mereka mengaplikasikannya. Setiap kita membaca artikel atau mendengar ceramah-ceramah yang mengumbar segala kesesatan dan kebusukan-kebusukan aqidah Syiah, senantiasa dilengkapi nukilan riwayat-riwayat yang katanya berasal dari kitab-kitab induk Syiah ataupun nukilan fatwa-fatwa ulama-ulama mereka. Ada beberapa kaidah yang sebelumnya mesti kita lewati untuk kemudian menentukan sikap terhadap Syiah.

Pertama, mengecek keberadaan riwayat-riwayat tersebut pada kitab-kitab dari mana ia dinukil. Apakah benar riwayat yang disebutkan tersebut benar keberadaanya pada kitab tersebut?, benarkah nukilannya sesuai dengan matan pada kitab yang mencantumkannya?, apakah tidak ada upaya manipulasi, dengan hanya mengambil sepenggal saja misalnya, dan lain-lain?. Afwan, saya seringkali menemukan adanya teks-teks riwayat yang direkayasa, sebab ketika mengecek keberadaannya sebagaimana alamat riwayat yang telah dituliskan saya tidak menemukan keberadaannya pada kitab yang dimaksud. Saya merasa perlu menceritakan, misalnya beberapa artikel yang menuliskan tentang kesesatan Syiah pada site www.hakekat.com ada beberapa riwayat yang saya tidak temukan meskipun telah mencari pada kitab yang dimaksud, saya berprasangka baik bahwa bisa jadi karena kitab yang dimaksud meskipun judul dan isinya sama namun penerbit dan terbitan yang berbeda sehingga juga mengalami perbedaan pada penomoran hadits atau halaman misalnya, sebagaimana shahih Bukhari yang memiliki banyak versi penerbitan. Namun ketika menanyakan ke pengelola site tersebut, penerbit dan terbitan keberapa kitab yang berada di tangan mereka, bukan hanya tidak mendapat jawaban, pertanyaan semacam itu malah tidak ditampilkan dalam kolom tanggapan yang disediakan.

Kedua, mencari tahu pendapat ulama Syiah mengenai nukilan riwayat tersebut. Kalaupun ternyata setelah dicek, riwayat yang menyatakan adanya penyimpangan aqidah kaum Syiah benar adanya bersumber dari kitab Syiah tersendiri, tugas selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana orang-orang Syiah memahami riwayat atau nash tersebut. Kita mesti merujuk kepada orang-orang alim dikalangan mereka, bagaimana penilaian mereka terhadap riwayat tersebut, apakah kedudukannya shahih, hasan, dhaif atau malah palsu. Kalau ulama Syiah sendiri menghukumi riwayat tersebut dhaif atau palsu, adalah tidak fair menghukumi sesatnya keyakinan Syiah dari riwayat-riwayat yang tidak diakui keshahihannya oleh orang-orang Syiah sendiri meskipun terdapat dan tertulis jelas dalam kitab-kitab mu’tabar mereka. Sebagaimana halnya di kalangan Sunni, keberadaan hadits-hadits atau riwayat-riwayat dhaif dan palsu tidak bisa dinafikan keberadaannya dalam kitab-kitab mu’tabar Sunni sendiri. Dan tentu saja, merekapun tidak ingin dihakimi kelompok lain yang menyandarkan vonisnya pada keberadaan riwayat-riwayat yang lemah tersebut.

Ketiga, kalaupun ulama-ulama Syiah telah menyatakan keshahihannya, selanjutnya, apakah tidak ada perselisihan dari kalangan ulama Syiah mengenai keshahihannya?. Sebagaimana halnya ulama-ulama hadits dikalangan Sunni, misalnya Al-Hakim menshahihkannya, Imam Tirmidsi mendhaifkannya, hadits-hadits yang dianggap shahih misalnya oleh ulama-ulama hadits lainnya, namun Imam Bukhari lewat metode penilaiannya sendiri yang ketat, beliau bisa saja menilainya dhaif bahkan palsu. Hal seperti ini pun patut menjadi perhatian, riwayat-riwayat yang digunakan untuk memberi penilaian sesat tidaknya pemahaman Syiah harusnya adalah riwayat-riwayat yang secara ijma diakui keshahihannya oleh ulama-ulama hadits Syiah yang dianggap mumpuni dan kafabel dikalangan mereka.

Keempat, kalaupun riwayat-riwayat tersebut dinilai shahih secara ijma dikalangan ulama-ulama Syiah, pertanyaan selanjutnya bagaimana mereka memahami riwayat tersebut. Misalnya mengenai taqiyah atau nikah mut’ah, kalaupun ulama-ulama Syiah meyakini keshahihan riwayat-riwayat yang menegaskan keberadaan taqiyah dan nikah mut’ah untuk dipraktikkan pengikut-pengikutnya, kita mestinya menghukumi mereka dari bagaimana mereka memahami dan mempraktikkan kedua amalan tersebut. Yang berhak memberikan defenisi dan penjelasan adalah mereka, dan kita menghukumi dari apa yang mereka defenisikan dan jelaskan. Jika kita membaca artikel yang membahas mengenai nikah Mut’ah misalnya, yang ditulis oleh mereka yang mengecam Syiah, saya melihatnya terkadang terlalu tendensius dan mencium bau sentimen mazhab yang sangat menyengat. Mereka menggambarkan mut’ah tidak ubahnya dengan zina bahkan menyamakannya dengan praktik pelacuran, sehingga dengan mudahnya mereka menyematkan orang-orang Syiah dengan sebutan-sebutan yang keji, bahkan merasa mendapat pahala dengan itu. Kalau mereka mengakui sendiri nikah Mut’ah pernah dihalalkan oleh Rasulullah saww dan dipraktikkan oleh beberapa sahabatnya, maka tentu saja itu bukan zina apalagi pelacuran, karena tidak mungkin Allah SWT lewat Nabi-Nya pernah menghalalkan sesuatu perbuatan yang keji. Kalau dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah SWT sendiri memerintahkan untuk jangan mendekati zina, lantas apakah Nabi-Nya malah pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berzina?. Karenanya, hanya Syiah sendirilah yang lebih berhak mengutarakan dan menjelaskan seperti apa nikah Mut’ah yang mereka pahami dan yakini, mengenai syarat-syarat, ketentuan, pemberlakuan masa iddah dan sebagainya, mereka yang tidak sepakat, cukup memberikan tanggapan dan kritikan terhadap yang diyakini Syiah itu, lewat hujjah-hujjah yang diterima oleh kedua kelompok. Bukan sebagaimana yang biasanya terjadi, mereka mengajukan defenisi dan memberikan penjelasan tersendiri mengenai nikah Mut’ah yang didramatisir sedemikian rupa lalu kemudian memberikan vonis penghukuman, yang bisa jadi Mut’ah yang mereka pahami itu bukanlah Mut’ah yang diakui kehalalannya oleh Syiah. Begitu juga misalnya mengenai sahabat-sahabat Nabi.

Kelima, berupaya mencari tahu makna yang tersirat terlebih dulu dari apa yang tersurat dari riwayat-riwayat Syiah. Islam biasanya diserang oleh pihak-pihak yang justru tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam. Yang biasa mendapat kritikan misalnya rajam dan hukum potong tangan, mereka hanya melihat dari satu sisi (yakni yang tersurat) sehingga memberikan vonis syariat Islam itu kejam dan tidak berprikemanusiaan. Mereka tidak mencari tahu terlebih dahulu hikmah dibalik adanya perintah ataupun larangan. Begitupun dengan doktrin-doktrin Syiah, terkadang secara sekilas bagi kita tidak logis, tidak berkesesuaian dengan Al-Qur’an dan Sunnah, kitapun lalu menghukumi itu bukan hukum Islam, itu di luar dari ajaran Islam. Tentu kita tidak menerima klaim-klaim orientalis yang menyebut-nyebut Islam adalah aturan-aturan yang kuno dan ketinggalan jaman bahkan membahayakan bagi kemanusiaan hanya karena mereka pada dasarnya tidak mengenal dan memahami Islam itu lebih dekat dan memahami Islam dengan perspektif mereka sendiri. Begitupun dengan Syiah, tentu saja mereka tidak bisa menerima disebut sesat bahkan kafir hanya karena yang memberikan tuduhan dan stigma tidak memiliki upaya terlebih dahulu mengenal dan memahami Syiah dari apa yang dipahami dan diyakini oleh orang-orang Syiah, bukan dari tuduhan dan klaim-klaim pihak-pihak yang memusuhi dan membencinya. Biasanya pada bagian ini yang paling sering disalah mengerti adalah konsep kemaksuman Nabi dan para Aimmah as. Secara tersurat dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur’an tersampaikan, para Anbiyah as juga bisa salah, khilaf bahkan zalim, sementara bagian dari keyakinan Syiah, para Anbiyah bahkan Aimmah adalah orang-orang yang maksum. Sebelum menghukumi Syiah menyimpang pemahamannya dari apa yang disampaikan Allah SWT lewat Al-Qur’an, kita mesti tahu dulu, bagaimana Syiah memahami dan memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang menceritakan mengenai kekhilafan dan kesalahan beberapa Nabi as, bagaimana mereka mensinkronkan keyakinan mereka dengan ayat-ayat tersebut. Penjelasan mereka tentang itulah yang kemudian mestinya mendapat tanggapan dan kritikan jika tetap tidak sependapat. Bukan menabrakkannya sejak awal, tanpa lebih dahulu berusaha mengenali alur berpikir orang-orang Syiah. Perlu proses pengenalan terlebih dahulu, berusaha memahami sebelum menentukan sikap. Semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah.

“Seseorang cenderung memusuhi apa yang tidak dikenalinya…” begitu pesan Imam Ali as.

Wallahu ‘alam bishshawwab

Ismail Amin

nota: Penghargaan kpd En.Ismail AminTindakan terhadap Syiah bertujuan mengalih perhatian rakyat
2010/12/24  


nota: Penghargaan kpd Dr.Mohd Nur Manuty


From Gulf News
The strategic alliance with the literalists is critical for the West in order to keep the Middle East under control

By Tariq Ramadan, Special to Gulf News

As we observe political developments in both West and North Africa as well as in the Middle East, it is critical to take full account of the “Salafist equation”, which may well prove to be one of the most significant religious and political challenges of the coming years. One year after the Arab awakening, Salafist organisations and political parties are playing an increasingly active role throughout the Middle East and North Africa (Mena) region. The Saudi and Qatari Salafist organisations are very active domestically and internationally. They support other Salafist groups around the world, in West Africa (Senegal, Mali, Niger, Nigeria, etc.), in North Africa (Morocco, Algeria, Tunisia) as well as across the Middle East and Asia (Egypt, Lebanon, Indonesia, Malaysia, etc.) up to and including the European and American countries.
Their support is primarily ideological and financial, aimed at spreading a specific message of Islam with books, brochures, lectures and the building of mosques and institutions.
All Salafist organisations share a highly literalist approach to the scriptural sources, generally focusing on the visible dimensions of the Islamic references (rules and jurisprudence or fiqh) in daily life: licit or illicit behaviour (halal and haram), dress codes, rituals, etc. The literalist Salafist approach is gaining ground in many countries (even in the West) and among young people as it promotes a simple black-and-white (halal-haram) understanding of Islam. Muslims, they argue, must isolate themselves from the corrupt surrounding societies, and avoid involvement in politics.
This binary vision of the world (Muslims versus the others, the good versus the bad, protected religious purity versus corrupting political involvement) has over the years shaped a religious mindset based on isolation, defensiveness and sharp judgements (who is within Islam and who is a dangerous innovator, or even outside the faith).. The great majority of Salafists have gone no further and a very tiny minority (in closed and marginalised networks), with the same binary mindset, has transformed the defensive attitude into aggressive and sometimes violent political activity, styling themselves as jihadist Salafists (Al Salafistyya Al jihadiyya). There are clearly no ideological and organisational links between the literalist Salafists and the jihadist Salafists but the latter have carried into the activist political realm the same mindset found among the literalists with regard to questions of behaviour (adding to it the justification of violence towards non-Islamic and “corrupt” regimes).
But in recent years and months we have seen a change in Salafist literalist political involvement. Having for decades refused political participation — equating democracy with kufr (rejection of Islam) — they are now slowly engaging in politics. Afghanistan, in the nineties, was a crucial laboratory where the future Taliban (traditionalists who were first opposed to political participation) became the main force of resistance to Russian domination, supported by both the Saudi and the US governments. Now we see, especially in Egypt and Tunisia, the rise of active and quite efficient literalist Salafist organisations and political parties which are playing a substantial role in structuring debates and reshaping the political balance within the respective countries.

Geostrategic interests
The United States as well as the European countries have no problem in dealing with the type of Islamism promoted by the literalist Salafism found in some Muslim countries: these regimes might oppose democracy and pluralism, but they do not hinder the western economic and geostrategic interests in the region and internationally. They even rely on western support to survive: this useful dependency is enough for the West to justify an objective alliance — with or without democracy.
The US administration and other European countries are fully aware that Salafist organisations, based in Saudi Arabia, in Qatar or elsewhere in the Middle East, are pouring millions into ‘liberated countries’ and especially recently in Tunisia, Libya and Egypt (a RAND report has mentioned an impressive figure: $80 million (Dh294 million) invested before the elections for Egypt alone). Why, one wonders, do the western countries lend direct and indirect support to Islamist ideologies that are so obviously at odds with their own? After almost a century of active presence in the Middle East, and especially after the First World War, successive American administrations and their European counterparts have better understood how they can manage and take advantage of their relationships with both — the oil-rich states and the Salafist ideology they produce and propagate. The benefits are threefold:
1. These countries and their Salafist ideology are first and foremost concerned with political power and religious credibility. They focus — in a conservative and rigid way — on political appearances and social and juridical details; but from an economic standpoint they are liberals, capitalists who care little about the Islamic ethical reference within the neo-liberal world economic order. Indeed, they are pushing it even further.
2. Promoting the Salafist trends within Muslim majority societies helps both to create divisions from within these societies and to prevent the potential reformist trends and movements critical of western policies (reformist Islamists, leftists or even some traditional Sufi circles) from gaining immediate and natural religious credibility, and even a strong majority within their societies.. Instead of being confrontational (which, on the contrary, would unite the Muslims), the most efficient strategy for the West is to divide the Muslims on religious grounds: in other words to transform the natural diversity among Muslims into an effective and useful tool for division.
3. The Salafist resurgence is creating trouble and tension within the Sunni tradition and between Sunni and Shiite Muslims as well, as the latter are considered as deviant by the literalists. The Sunni-Shiite fracture in the Middle East is a critical factor in the region especially in light of western and Israeli threats against Iran and the ongoing repression in Syria. The divide is deep even with regard to the Palestinian resistance, which for years had been a unifying legitimate struggle among Muslims. Now division is the rule, within and without, as Salafist activism (which does not care so much about the Palestinian cause) deepens among the Sunnis as well as between Sunnis and the Shiites.
This strategic alliance with the Salafist literalists, on both religious and political grounds, is critical for the West as it is the most efficient way to keep the Middle East under control. Protecting some oil-rich states as well as their religious ideology while dividing any potential unifying political forces (such as alliances between secular and reformist Islamists or a popular front against Israeli policy) necessitates undermining the Muslim majority countries from within.
The countries of the new Middle East, as well as those of North and West Africa, are facing serious dangers. The religious factor is becoming a critical one and if the Muslims, the scholars, the religious and political leaders, are not working for more mutual respect, unity and accepted diversity, it is quite clear there will be no successful Arab or African spring. The Muslims and their internal mismanagement and weaknesses will be exploited to protect Israel on the one hand and to compete with China and India on the other. Muslim majority countries should seek to exist as independent societies that no longer serve cynical concealed objectives. Muslims must decide, lest they end up divided by the very religion that calls upon them to unite.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Tariq Ramadan is professor of Contemporary Islamic Studies in the Faculty of Oriental Studies at Oxford University and a visiting professor at the Faculty of Islamic Studies in Qatar. He is the author of Islam and the Arab Awakening.
AlFatihah For  His  Grandfather


SOLAWAT


Takziah sempena hari-hari Syahadah puteri Rasulullah s.a.w Fatimah Zahra a.s


Nota: Kelihatan pusat-pusat kemaksiatan seperti cendawan tumbuh tanpa penguatkuasaan,persoalannya dimanakah
fungsinya institusi-institusi berkenaan?
Apakah selain Tuhan dan wang ringgit lebih diutamakan dan menjadi ketakutan?!!! 
كتب الّله لأغلبنّ انا و رسلي انّ الّله قويّ عزيز


صلوات

No comments:

Post a Comment