Wednesday, 8 August 2012

'' MAN INDAHU ILMUL KITAB'' DARBAH IMAM ALI a.s ANNIVERSARY 19RAMADAN, LAILATUL QADR ,WHAT,S GOING ON IN ''SYAM'' TERRITORY

Benarkah ayat«ومن عنده علم الكتاب» diturunkan tentang Ali bin Abi Talib?
Benarkah ayat«ومن عنده علم الكتاب» 


diturunkan tentang Ali bin Abi Talib?
Pertanyaan:

Kedudukan dan tempat rujukan ilmu Ahlul Bait-nya Amirul Mukminin (a.s) menurut Al-Quran dan sunnah merupakan sebuah masalah yang telah dijelaskan di dalam mazhab-mazhab Islam di mana ia turut mempunyai kesan terhadap perbahasan sumber agama dan politik.

Sekarang pertanyaan yang timbul ialah, apabila ketokohan Ali bin Talib sebagai seorang pemimpin telah dijelaskan di dalam berbagai riawayat, apakah Al-Quran menjelaskan tempat dan peribadi keilmuan Ali bin Abi Talib? Atau apakah ayat «قُلْ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهيداً بَيْني‏ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب» menjelaskan kedudukan ilmu buat peribadi Ali bin Abi Talib?


Pertama: Pandangan Syiah

Menurut perspektif riwayat Syiah, Ahlul Bait (a.s) telah meletakkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib sebagai orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan tempat rujukan sebagaimana sabda Rasulullah (s.a.w) yang mengarahkan kita mengambil bimbingan daripada Ahlul Bait:

«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي »

Sesungguhnya Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika berpegang dengannya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan keturunanku

Selain itu Rasulullah mengibaratkan ilmu Ali bin Abi Talib sebagai ‘pintu kota ilmu’ sebagaimana dalam hadis:

« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب».


Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka barangsiapa yang ingin ke kota hendaklah datang melalui pintunya.

Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Talib dengan sendirinya bukanlah ilmu biasa yang selalunya melalui proses pengalaman, ujikaji dan penelitian bertahun-tahun yang ada di antaranya bermula dengan kesilapan atau boleh membawa kesesatan. Bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh Ali adalah anugerah tuhan untuk memberi hidayah kepada manusia. Dengan ini pandangan ulama Syiah makna “‘ilmul Kitab” berasaskan ayat Makkiyyah ini (من عنده علم الكتاب) hakikatnya adalah Ali bin Abi Talib.

Beberapa riwayat yang mempunyai sanad yang sahih dari sumber kedua firqah (Sunni dan Syiah) juga telah menafsirkan ayat « من عنده علم الكتاب»  ialah Ali bin Abi Talib sebagaimana yang akan dibahaskan dalam artikel ini.

Analisa riwayat:

Ali bin Ibrahim Al-Qumi dengan sanad yang sahih menukilkan riwayat daripada Imam Ja’far As-Sodiq:

حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام .
تفسير القمي ، ج 1 ، ص 367 .

Ayahku menceritakan kepadaku daripada Abi Umair, daripada Uzainah, daripada Abi Abdillah Imam Ja’far As-Sodiq (a.s) yang berkata: 

Orang yang mempunyai ilmu kitab ialah Amirul Mukminin (a.s). – Tafsir Al-Qumi, jilid 1 halaman 367.

Muhammad bin Hasan Al-Shaffar di dalam kitab Bashair Al-Darajat menukilkan daripada Imam Muhammad Al-Baqir (a.s) dengan persanadan yang sahih bahawa hakikat ayat tersebut ialah “Hanyasanya kami (Ahlul Bait), tentang aku dan Ali yang terawal, afdhal dan paling baik di kalangan kami setelah Rasulullah (s.a.w) ialah Ali bin Abi Talib”. Muhammad Hasan menulis:

حدثنا محمد بن الحسين و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب قال إيانا عنى و على أو لنا و أفضلن و خيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله . 
بصائر الدرجات ، ص 236 .

Muhammad bin Al-Husain dan Ya’qub bin Yazid, daripada Ibnu Abi ‘Umair, daripada Burid bin Muawiyah berkata: 

Aku bertanya kepada Imam Baqir (a.s), Ayat:

قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب

Katakanlah: Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang yang mempunyai ilmu Kitab"

Beliau menjawab: Maksudnya hanyalah kami, tentangku dan Ali atau untuk kami, yang lebih afdhal dan lebih baik di kalangan kami setelah Rasulullah (s.a.w).

Syaikh Saduq di dalam kitab Al-Amali menukilkan riwayat dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل  قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن عمرو بن مغلس ، عن خلف ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله : قال الذي عنده علم من الكتاب . قال : ذاك وصي أخي سليمان بن داود . فقلت له : يا رسول الله ، فقول الله عز وجل : قل‌كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ، قال : ذاك أخي علي بن أبي طالب  .
الأمالي ، الشيخ الصدوق ، ص 659 .

Muhammad bin Musa bin Al-Mutawakkil berkata, Muhammad bin Yahya Al-‘Attar berkata: Ahmad bin Muhammad bin Isa mengatakan, daripada Al-Qasim bin Yahya, daripada datuknya Al-Hasan bin Rasyid, daripada ‘Amru bin Mughallis, daripada Khalafi, daripada ‘Athiyyah Al-‘Awfi, daripada Abi Saʽid Al-Khudri yang berkata: 

Saya bertanya kepada Rasulullah (s.a.w) tentang firman Allah: 

قال الذي عنده علم من الكتاب

“Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu dari Kitab”

Beliau berkata: Mereka yang mempunyai ilmu dari kitab ialah Washi saudaraku Sulaiman bin Daud. Aku bertanya wahai Rasulullah, firman Allah Azzawajalla: 

قل كفى بالله شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب

Katakanlah: Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang yang mempunyai ilmu Kitab"

Beliau berkata: Itu adalah saudaraku Ali bin Abi Talib.

Walau bagaimana pun terdapat banyak riwayat tentang ini, cukuplah setakat ini dengan apa yang telah disebutkan.

Kesimpulan: 

Riwayat-riwayat yang dirujuk oleh para mufassirin Syiah tentang ayat  “orang yang mempunyai ilmu Kitab” (من عند ه علم الكتاب) adalah mempunyai sanad-sanad yang sahih dan ianya merupakan dalil yang sangat kuat. Oleh itu kesimpulan tentang ayat yang disebutkan tadi ialah penerangan tempat posisi ketinggian ilmu Amirul Mukminin menurut Iradah dan kehendak Allah.
Kedua: Pandangan Ahlusunnah

Pembuktian secara ilmiyah tentang Amirul Mukmini (a.s) di kalangan mazhab Ahlusunnah tidaklah tersembunyi atau terlalu misteri. Majoriti tokoh-tokoh mufassirin Ahlusunnah mengakui bahawa tafsir ayat « من عنده علم الكتاب »  ialah berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Terdapat berbagai riwayat yang akan disebutkan di sini bahawa hakikat orang yang mempunyai ilmu kitab tersebut adalah Ali.

Meskipun begitu terdapat berbeza pendapat dikalangan ahli tafsir Ahlusunnah bahawa hakikat ayat tersebut adalah Abdullah bin Salam, sebahagian yang lain mengatakan Jibrail dan sebahagian yang lain pula mengatakan Salman Al-Farisi. Meskipun begitu tidak satu pun di antara pandangan-pandangan ini mengemukakan dalil yang kukuh di mana riwayat-riwayat yang wujud mempunyai masalah atau mempunyai sanad yang lemah. Para ahli tafsir Ahlusunnah membawa berbagai dalil yang jelas untuk menegaskan Ali bin Abi Talib adalah hakikat orang yang mempunyai ilmu kitab di dalam ayat itu. Sebahagian daripada hadis-hadis mengenainya akan kita jelaskan di sini

Analisa Riwayat Ahlusunnah:

Tha’labi (ثعلبي) menerangkan orang yang dimaksudkan ayat« من عنده علم الكتاب » melalui riwayat daripada Abi Ja’far (a.s) ialah Ali bin Abi Talib. Beliau menulis:

ابن عطاء قال : كنت جالسا مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام جالسا في ناحية فقلت لأبي جعفر : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام . فقال : إنما ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام ‌عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب.
تفسير الثعلبي ، ج 5 ، ص 303 .

Ibnu ‘Atha berkata: Aku telah duduk bersama Abi Ja’far di dalam masjid, maka aku terlihat Ibnu Abdillah bin Salam duduk di suatu tempat. Lantas aku bertanya kepada Abi Ja’far, apakah ayat « من عنده علم الكتاب»   bermaksud Abdullah bin Salam? Beliau menjawab: Hanyasanya itu adalah Ali bin Abi Talib (a.s) yang mempunyai Ilmu Kitab di sisinya. – Tafsir Al-Tha’labi, jilid 5 halaman 303

Hakim Al-Haskani dalam Syawahid Al-Tanzil juga turut menukilkan bahawa maksud orang yang mempunyai ilmu kitab ialah Ali bin Abi Talib. Antara riwayat-riwayat yang ditunjukkan beliau ialah dari jalan Ibnu Abbas dan Muhammad Al-Hanafiyyah di mana ayat tersebut diturunkan mengenai Ali (a.s). Beliau menulis:

عن ابن عباس في قوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » قال هو علي بن علي طالب . عن ابن الحنفية في قوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » قال : هو علي بن أبي طالب .

Daripada Ibnu Abbas mengenai firman Allah: « ومن عنده علم الكتاب » beliau berkata ianya adalah Ali bin Abi Talib. Daripada Ibnu Al-Hanafiyah tentang firman Allah: « ومن عنده علم الكتاب »  beliau mengatakan ianya adalah Ali bin Abi Talib.

 عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:  «أنّ المراد بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب و أئمّة الهدى عليهم السّلام » 

Daripada Abi Abdillah Imam Ja’far As-Sodiq (a.s) berkata: Sesungguhnya maksud « ومن عنده علم الكتاب » ialah Ali bin Abi Talib dan para Imam Al-Huda (a.s).

روى بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « إيّانا عنى ، و علي أولنا ، و أفضلنا ، و خيرنا بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم » 

Barid bin Mu’awiyah meriwayatkan daripada Abi Abdillah Imam Ja’far As-Sodiq (a.s) yang berkata: (Ayat tersebut) hanyalah tentang kami (Ahlul Bait) dan Ali yang paling utama dan afdhal di kalangan kami setelah Nabi (s.a.w).

Sebagai tambahan beliau menulis:

و يؤيّد ذلك ما روي عن الشعبي أنّه قال : ما أحد أعلم بكتاب اللّه بعد النبيّ من عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .
شواهد التنزيل ، ّالحاكم الحسكاني ، ج 1 ، ص 402 .

Dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan daripada Al-Sya’bi yang berkata: Tidak seorang pun tahu lebih dari Ali tentang Kitab Allah setelah Nabi (s.a.w). – Syawahid Al-Tanzil, Al-Hakim Al-Haskani, jilid 1 halaman 402

Sulaiman Qanduzi menukilkan daripada Sa’id Al-Khudri di dalam tafsir « ومن عنده علم الكتاب »  beliau meriwayatkan bahawa maksud ayat tersebut ialah Ali bin Abi Talib:

عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية « الذين عنده علم من الكتاب » قال : ذاك أخي سليمان بن داود عليهما السلام . وسألته عن قوله الله عز وجل « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » قال : ذاك أخي علي بن أبي طالب صاحب المناقب .

Daripada Al-‘Uthiyyah Al-‘Awfi, daripada Abi Sa’id Al-Khudri berkata aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini: « الذين عنده علم من الكتاب »  Baginda bersabda: Itu ialah (Washi) saudaraku Sulaiman bin Daud (a.s). Aku bertanya tentang firman Allah: « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب »  Baginda bersabda: itu ialah saudaraku Ali bin Abi Talib.

Terdapat juga riwayat dari berbagai jalan yang menukilkan sebagai berikut:

روى عن محمد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي وجابر بن يزيد عن الباقر عليه السلام . وروى علي بن فضال والفضيل عن الرضا عليه السلام ، وقد روى عن موسى بن جعفر ، وعن زيد بن علي عليه السلام ، وعن محمد بن الحنفية ، وعن سلمان الفارسي ، وعن أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا في قوله تعالى : « قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » هو علي بن أبي طالب عليه السلام .
ينابيع المودة ، القندوزي ، ج 1 ، ص307 .

Diriwayatkan daripada Muhamamd bin Muslim dan Abi Hamzah Al-Thumali, dan Jabir bin Yazid, daripada Al-Baqir (a.s). Ali bin Fadhdhal dan Al-Fadhil daripada Al-Ridha (a.s). Sesungguhnya beliau meriwayatkan daripada Musa bin Ja’far dan daripada Zaid bin Ali (a.s), dan daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan daripada Salman Al-Farisi, dan daripada Abi Sa’id Al-Khudri dan Islmail Al-Sudiy, sesungguhnya mereka telah berkata tentang firman Allah:
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب

(maksud yang mempunyai ilmu kitab) ialah Ali bin Abi Talib (a.s). – Yanabiul Mawaddah jilid 1 halaman 307.

Pengesahan:

Selain itu, banyak lagi riwayat tentang kedudukan ilmu Imam Ali (a.s) dari sumber-sumber Ahlusunnah sebagai pengesahan dan penegasan bahawa ayat « و من عنده علم الكتاب » tersebut adalah mengenai Ali bin Abi Talib. Beberapa riwayat adalah seperti berikut:

Riwayat pertama: 

أنا مدينة العلم و علي بابها ...

Hakim Nisyaburi menukilkan sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas yang berkata Nabi (s.a.w) bersabda: Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, barangsiapa yang ingin memasuki kota ini hendaklah melalui pintunya.

Sebagai pengesahan kesahihan hadis tersebut, Hakim menulis:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله‌ :‌‌‌‌ « أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب » . هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و أبو الصلت ثقة مأمون ... 

النيسابوري ، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم الوفاة : 405 هـ  ، المستدرك على الصحيحين  ،  دار النشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - 1411هـ - 1990م ، ج 3 ص 126 ،‌ الطبعة : الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا .

Abul ‘Abbas Muhammad bin Ya’qub menukilkan, Muhammad bin Abdul Rahim Al-Harawiy dengan Al-Ramlah, Abu Shalti Abdul Salam bin Shaleh, Abu Muawiyah daripada Al-A’masy, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas yang menukilkan bahawa Rasulullah (s.a.w) bersabda: 

Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, barangsiapa yang ingin memasuki kota ini hendaklah melalui pintunya. Hadis ini sahih persanadannya dan kedua mereka (Bukhari dan Muslim) tidak pernah mengeluarkannya, Abu As-Shalt adalah Thiqah dan sejahtera (dari pembohongan). – Al-Nisyaburi, Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, wafat pada tahun 405 Hijrah, Al-Mustadrak ‘Ala As-Sahihain.

Abdul Bar menulis: Umar bin Al-Khattab berkata bahawa Ali bin Abi Talib lebih berpengetahuan tentang pengadilan dan penerangan tentang Allah:

قال عمر بن الخطاب: على أقضانا ...
 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الوفاة : 463 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج 3  ، ص 1102 ، دار النشر : دار الجيل ، بيروت ، 1412 ، الطبعة  :  الأولى ، تحقيق : علي محمد البجاوي.

Al-Juwaini menukilkan riwayat daripada Nabi (s.a.w) bahawa baginda bersabda kepada sekumpulan sahabat:

قال صلى الله عليه و سلم فى أصحابه : أقضاهم على بن أبى طالب عليه السلام أنا مدينة العلم و علي عليه السلام بابها ...

 أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الوفاة : 478 هـ ، كتاب التلخيص في أصول الفقه ج 3 ، ص 12 ، دار النشر دار البشائر الإسلامية  بيروت ، 1417هـ، 1996م ، تحقيق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري .

Ali (a.s) lebih berpengetahuan daripada kamu semua dan aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya.

Riwayat kedua:

سلوني عن كتاب الله تعالى

Bilazari menukilkan riwayat daripada Ali yang berkata:

. سلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أفي سهل أو في جبل .

Tanyalah padaku tentang Kitab Allah. Maka demi Allah, tidaklah wujud sebuah ayat yang tidak aku tahu apakah ia turun di waktu malam atau siang, samada turun di dataran atau gunung.

Musayyab juga meriwayatkan:

و قال ابن المسيب ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي رضي الله عنه و قيل لعطاء أكان أحد في أصحاب رسول الله  أعلم من علي كرم الله تعالى و جهه قال والله.
انساب الاشراف ، احمد بن يحي بن جابر بلاذري ،‌ متوفا 279 ، ج 1 ، ص 279 .

Ibnu Al-Musayyab berkata: Tidak ada orang lain yang berkata “Tanyalah aku”, melainkan Ali bin Abi Talib. ‘Ata’ ditanya apakah ada di kalangan para sahabat nabi lebih berpengetahuan daripada Ali (k.w). Jabanya: Demi Allah (tidak). – Ansabul Al-Asyraf, Ahmad bin Yahya bin Jabir (wafat pada tahun 279 Hijrah, jilid 1 halaman 279.

Ketika mendengar kesyahidan Ali bin Abi Talib, Muawiyah berkata:

و قال معاوية رضي الله عنه حين بلغه قتل علي رضي الله عنه و الله لقد ذهب العلم و الفقه 

Apabila sampai kepada Muawiyah tentang pembunuhan Ali bin Abi Talib, ia berkata: Demi Allah, telah pergi ilmu dan Al-Fiqh

Ibnu Tufail menukilkan sebuah riwayat daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau berkata:

ابن يونس أخبرنا أبو بكر بن عياش عن نصير عن سليمان الأحمسي عن أبيه قال قال علي عليه السلام : و الله ما نزلت آية إلا و قد علمت فيما نزلت و أين نزلت و على من نزلت إن ربي و هب لي قلبا عقولا و لسانا طلقا .

Ibnu Yunus menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin ‘Ayyash, daripada Nashir, Sulaiman bin Al-Ahmasiy daripada ayahnya bahawa Ali bin Abi Talib berkata: 

Demi Allah, tidak turun satu ayat melainkan aku tahu tentang di mana ia diturunkan, dan tentang siapa ia diturunkan. Sesungguhnya Tuhan-ku menganugerahkan padaku hati yang memahami dan lidah yang fasih.

Dalam sebuah riwayat yang lain Abi Tufail menukilkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau mengatakan:

أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن و هب بن أبي دبي عن أبي الطفيل قال قال علي عليه السلام : سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا و قد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل .
الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري الوفاة : 230 ، ج 2 ، ص 338 . دار النشر : دار صادر  بيروت .

Abdullah bin Ja’far Al-Raqqiy menceritakan daripada, Ubaidillah bin Amru, Muammar, Wahab bin Abi Dubay, Abi Al-Tufaili yang berkata bahawa Ali bin Abi Talib berkata: 

Tanyalah padaku tentang Kitab Allah, sesungguhnya tidak ada satu pun ayat yang aku tidak tahu pada malam apakah ia diturunkan, samada di waktu malam atau siang, di tanah datar atau di gunung. – Tabaqat Al-Kubra, Muhammad bin Sa’d, jilid 2 halaman 338.

Yahya bin Mu’in menulis:

حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحد يقول سلونى غير على بن أبى طالب .

 تاريخ ابن معين « رواية الدوري » ، يحيى بن معين أبو زكريا الوفاة : 233 ، ج 3 ، ص ‌143 ، دار النشر : مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي ،  مكة المكرمة ، 1399 - 1979 ، الطبعة  :  الأولى  ، تحقيق : تاريخ ابن معين  ،‌‌‌ رواية الدوري .


Ibnu Mu’in meriwayatkan daripada Sa’id bin Musayyab yang berkata bahawa tidak ada di kalangan para sahabat Nabi (s.a.w) yang mengatakan ‘Tanyalah padaku’ melainkan Ali bin Abi Talib. – Tarikh Ibnu Mu’in, jilid 3 halaman 143.

Ibnu Hanbal turut menukilkan riwayat seperti itu:

حدثنا عبد الله نا عثمان بن أبي شيبة نا سفيان عن يحيى بن سعيد قال أراه عن سعيد قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول سلوني الا علي بن أبي طالب . 

 أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوفاة  : 241 ، فضائل الصحابة ، ج 2 ، ص 646 ،‌ دار النشر ،  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 140 - 1983 ، الطبعة  :  الأولى ، تحقيق  : وصي الله محمد عباس .

Ibnu Jauzi di dalam tafsir ayat menyatakan maksudnya « من عنده علم الكتاب »  dengan beberapa pandangan di mana salah satu daripadanya ialah Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan:

أنه علي بن أبي طالب ، قاله ابن الحنفية.

Sesungguhnya ia adalah tentang Ali bin Abi Talib.

Mengenai mereka yang mengatakan ianya adalah Abdullah bin Salam sebagai hakikat ayat tersebut, Ibnu Jauzi mengatakan:

هو عبد الله بن سلام ؟ قال : و كيف ، و هذه السورة مكية ؟ و أخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : ما نزل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه شيء من القرآن .
ابن الجوزي ، أبو الفرج ، 508هـ  597 ،6 – 1201 . زاد المسير ،‌ ج 4 ص 16 . و نيز : السُّيوطي ، جلال الدين  ،‌ 849 - 911 هـ، 1445 -   1505 ، الدر المنثور ، ج 6 ، ص 30 .

Apakah ianya Abdullah bin Salam? Ia berkata: Bagaimana ianya berkaitan dengan Abdullah bin Salam sedangkan surah ini adalah Makkiyyah? Ibnu Munzir menukilkan daripada Sya’bi yang berkata: Di dalam Al-Quran tidak ada apa yang diturunkan mengenai Abdullah bin Salam.

Kesimpulan:

Dengan meneliti pendekatan para ahli tafsir Ahlusunnah dalam menterjemahkan ayat surah Ar-Ra’d bersama dengan riwayat yang digunakan untuk berdalil dengannya, kami menyimpulkan bahawa ayat tersebut telah diturunkan tentang Ali bin Abi Talib. Ianya menerangkan Ali sebagai tempat ilmu dan rujukan yang baik, samada tentang ma’nawi atau siyasi di kalangan umat Islam. Terdapat banyak riwayat yang mengesahkan perkara ini iaitu Rasulullah (s.a.w) telah menceritakan tentang ilmu Ali bin Abi Talib.

ليلة القدر...
 ليلة القدر..
هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم. سميت بهذا الاسم "القدر" لأنها الليلة التي يحكم الله فيها، أي لها شرف ومنزلة حيث نزل فيها كلام الله. ولهذه الليلة فضل كبير، فقد فضّلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي وجعلها خيرًا من ألف شهر، يعطي الله مَن عَبَدَهُ فيها وعمل الخير ثوابًا عظيمًا... 


وكالة أهل البيت (ع) للأنباء _ ابنا _
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِى لَيلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاك مَا لَيلَةُ الْقَدْرِ * لَيلَة الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر * تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبّـِهم مِّن كلِّ أَمْر * سَلاَمٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) صدق الله العلي العظيم.
القدر في اللغة: كون الشيء مساوياً لغيره من غير زيادة ولا نقصان. وقدّر الله هذا الامر بقدره قدراً: إذ جعله على مقدار ما تدعو إليه الحكمة.
أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ـ أو إلى البيت المعمور في السماء الدنيا ـ في ليلة القدر ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) سورة الدخان: آية ۳ ـ وهي ليلة القدر. ثم كان جبرئيل ( عليه السلام ) ينزله على النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) نجوماً بأمر الله، وكان نزوله من أوله إلى آخره في ثلاث وعشرين سنة.
ويجب أن يتبادر إلى الذهن أنه ليس ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر، ولا إنزال بعض الآيات القرآنية في ليلة القدر، لأنه لو كان كذلك، فهو ينزل أيضاً في بقية الأيام والليالي، فما فضل هذه الليلة على سواها؟!!. ولا نزول سورة القدر في هذه الليلة ـ أي ليلة القدر ـ لقوله عزّوجل (إنا انزلناه) فضمير أنزلناه يعني القرآن، وليس سورة منه ولا بعض منه.
إذن وجب أن يكون نزول القرآن جملة واحدة في ليلة مباركة ـ من اللوح المحفوظ إلى السماء ـ وهي ليلة القدر. ومن ثم نزل نجوماً على النبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
معنى ليلة القدر:
سميت ليلة القدر، لأنها الليلة التي يحكم الله فيها، ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها إلى مثلها من السنة القادمة، من: حياة وموت، وخير وشر، وسعادة وشقاء، ورزق وولادة …الخ. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ( فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك) سورة الدخان: آية ۶٫.
ففرق الأمر الحكيم يعني إحكام الأمر الواقع بخصوصياته التقديرية وإمضاءه في تلك الليلة رحمة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده.
وقيل القدر: بمعنى المنزلة، وسميت ليلة القدر لأهميتها ومنزلتها، ولأهمية ومنزلة المتعبّـدين والذاكرين الله فيها. فاحياؤها بالعبادة، والعمل الصالح فيها من صلاة وزكاة وأنواع الخير، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات رحمة منه سبحانه وتعالى.
قال ابن عمير، عن الإمام أبي عبد الله ( عليه السلام ): "… العمل فيها خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر".
وجاء في الميزان: ۲۰ / ۳۳۴: سُئل الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله عزّوجل: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) قال: "نعم: ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الاواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر، قال الله عزّوجل: ( فيها يفرق كل أمر حكيم )".
تعيين ليلة القدر:
لم يعين القرآن الكريم أية ليلة هي، سوى أنها في شهر رمضان، وقد اعتمد في تعينها من الاخبار، والروايات، فعن حسّان بن أبي علي، قال: سألت الإمام ابا عبد الله (عليه السلام) عن ليلة القدر، قال: "أطلبها في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين" الميزان في تفسير القرآن: ۲۰ / ۳۳۳٫.
وقد اتفقت أخبار أهل البيت (عليهم السلام) أنها باقية متكررة كل سنة. وأنها من شهر رمضان، وإنها إحدى الليالي الثلاث. ولذلك دأب الشيعة على تسمية الليالي الثلاث بليالي القدر.
وعن زرارة، قال: سألت الإمام الباقر (عليه السلام) عن ليلة القدر، قال: "في ليلتين، ليلة ثلاث وعشرين وإحدى وعشرين. فقلت إفرد لي أحدها. فقال: وما عليك أن تعمل في ليلتين هي إحداهما". مجمع البيان: ۹ – ۱۰ / ۷۸۷٫. (والمستفاد من مجمل الروايات انها ليلة ثلاث وعشرين ـ على الاكثر).
ولم يعين وقتها بالذات كي لا يستهان بها بارتكاب المعاصي، وليجتهد الناس في العبادة ويحيوا جميع ليالي شهر رمضان ـ شهر الطاعة ـ طمعاً في إدراكها، كما أخفى الله سبحانه وتعالى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وساعة الاجابة في ساعات الجمعة، وغيرها.
ومن صفات ليلة القدر: أنها ليلة يطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حرّ بردت، تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع.
فضل سورة القدر:
۱ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: "من قرأ انا انزلناه في فريضة من الفرائض نادى منادٍ ياعبد الله قد غفر لك ما مضى، فاستأنف العمل" ـ مجمع البيان : ۹ـ۱۰/ ۷۸۴.
۲ـ عن الامام الباقر (عليه السلام)، قال: "من قرأ انا انزلناه فجهر بها صوته كان كشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سراً مرّات، محا الله عنه الف ذنب من ذنوبه" ـ تفسير الصافي/ ۳۵۳:۵.
فضل ليلة القدر:
يستحب فيها الغسل، والعبادة، والدعاء، وزيارة الحسين (عليه السلام)، والتخضّع لله حتى يضيء فجرها، ومن فضلها:
۱ ـ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدّم من ذنبه.
۲ ـ إن الشيطان يخنس في هذه الليلة ولا يخرج حتى يضيء فجرها.
۳ ـ لا يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ظرب من ظروب الفساد، ولا ينفذ فيها سحر ساحر. بل تتنزل فيها النعم والخير والبركة والاحسان للمؤمنين الذاكرين الله بشتى أنواع الذكر حيث يضاعف الله سبحانه لهم الحسنات والخيرات رحمة منه على عباده، فهي ليلة سلام حتى مطلع الفجر.
۴ ـ تتنزل الملائكة والروح فيها إلى الأرض ليسمعوا الثناء على الله سبحانه، وقراءة القرآن والدعاء وغيرها من الاذكار، وليسلموا على المؤمنين العابدين الزاهدين التالين لكتاب الله بإذن الله سبحانه ـ أي بأمره ـ فهي سلام على أولياء الله وأهل طاعته، فكلما لقيتهم الملائكة في هذه الليلة سلّموا عليهم.


Fateh 110, Mimpi Buruk AS dan Israel


Iran:

 Fateh 110, Mimpi Buruk AS dan Israel

Israel yang bahkan tidak mampu mengalahkan Hizbullah Lebanon dalam Perang 33 Hari, kini berkoar akan menyerang Iran jika sanksi dan tekanan tidak mampu memaksa Republik Islam Iran menghentikan program nuklirnya. Fateh 110 menjawab klaim dan ancaman rezim Zionis.
 
 Menurut Kantor Berita ABNA, Iran mampu mencapai teknologi rudal-rudal dengan daya tempuh 2.000 kilometer yang dapat menjangkau wilayah Palestina pendudukan (Israel). Akan tetapi para pejabat Republik Islam menyatakan bahwa untuk sementara ini Tehran tidak memerlukan jenis rudal dengan daya tempuh seperti itu. Rudal-rudal yang ada saat ini sudah dapat menjawab tuntutan Iran.

Untuk saat ini, Fateh 110, menjadi rudal balistik andalan Iran. Rudal ini memiliki keakuratan tinggi dengan prediksi tingkat kemelesetan hanya sampai 10 meter. Rudal tersebut juga dapat digunakan menghancurkan sistem perisai rudal dan sistem radar musuh di kawasan. Dengan hulu ledak yang mencapai setengah ton, rudal Fateh 110 menjadi mimpi buruk bagi pangkalan dan pusat-pusat strategis Amerika Serikat di sekitar Iran.

Tipe laut rudal ini bernama Khalij-e Fars yang termasuk jenis rudal supersonik Iran dan mampu menarget kapal-kapal besar musuh dan juga pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan (terdekat berjarak 70 kilometer dari perbatasan Iran dan yang terjauh 120 kilometer).

Fateh 110, masuk dalam barisan rudal balistik strategis jarak pendek dengan daya jelajah mencapai 300 kilometer. Menggunakan motor satu tahap dan bahan bakar padat, Fateh 110 adalah tipe terbaru dari rudal yang telah dikembangkan 10 tahun lalu sejak generasi pertamanya diproduksi.

Pada generasi sebelumnya, fitur-fitur konvensional seperti kecepatan pengoperasian dan peluncuran, kekuatan destruksi, dan keakuratan, telah terbukti. Namun sekarang selain fitur-fitur tersebut, Iran menambahkan kemampuan rudal Fateh 110 untuk menghancurkan berbagai tipe target di laut dan darat. Keunggulan lain Fateh 110 adalah memiliki sistem pendeteksi built-in dalam membantu meningkatkan kontrol dan keakuratannya. Rudal ini telah diuji coba dan terbukti bahwa tingkat kemungkinan kemelesetannya hanya sampai 10 meter.

Alasan mengapa Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel dalam beberapa tahun terakhir berupaya memasang dan meningkatkan kemampuan sistem radar dan anti-rudalnya, sejatinya harus ditelusuri dalam perkembangan pesat yang dicapai Republik Islam di bidang ini. Khususnya Israel yang sudah pernah merasakan mimpi buruk penembakan roket dan rudal jarak dekat Hizbullah Lebanon pada Perang 33 Hari, mereka mengetahui dengan baik apa makna dari kemajuan Iran di bidang ini.

Dengan ditembakkannya rudal dari Iran menuju target-target Amerika dan Israel, sistem perisai rudal musuh akan melacak dan mengirim informasi terkait rute, daya tempuh dan targetnya akan kepada sistem anti-rudal untuk kemudian diambil langkah-langkah penangkalan. Namun proses tersebut belum diujicoba dengan rudal Iran. Rezim Zionis pernah berusaha mencoba mensimulasikannya dan gagal.

Terkait hal ini, para pejabat angkatan bersenjata Iran berulangkali menekankan bahwa sistem-sistem perisai rudal musuh tidak akan mampu berbuat menghadapi penembakan rudal secara massif dari Republik Islam Iran. Militer Iran juga telah menyusun berbagai skenario untuk melumpuhkan sistem perisai anti-rudal musuh dan akan membuktikan ketidakefektifan sistem tersebut ketika perang.
Belum selesai, Brigjen Amir Ali Hajizadeh, Panglima Angkatan Udara Pasdaran (IRGC) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dalam waktu dekat Iran akan memperkenalkan rudal balistik siluman baru yang dapat menjangkau target di radius 300 kilometer.

Israel yang bahkan tidak mampu mengalahkan Hizbullah Lebanon dalam Perang 33 Hari, kini berkoar akan menyerang Iran jika sanksi dan tekanan tidak mampu memaksa Republik Islam Iran menghentikan program nuklirnya. Fateh 110 menjawab klaim dan ancaman rezim Zionis. Sayyed Nasrallah: The No.1 Threat for 

Israel is Hezbollah

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah 

said that the main threat for Israel in the world is 

Hezbollah and not the Arab regimes whose decision-

making is within the United States. 

 (Ahlul Bayt News Agency) - Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah said that the main threat for Israel in the world is Hezbollah and not the Arab regimes whose decision-making is within the United States.

Speaking during the annual iftar banquet organized by the women’s activities department of the Islamic Resistance Support Association on Mondayasrallah extended his condolences to the Egyptian government, army and people for their loss pointing out that the Zionist entity would benefit the most.

16 border guards were killed on Sunday in an assault near the border with occupied Palestine when the troops were having their Iftar (the meal Muslims take at the end of the daily fast during the holy month of Ramadan). Egyptian state TV said the attack was carried out by “Islamic” militants.

“Every Muslim rejects this approach of killings which threatens our societies the most. Israel and the Takfiri trend are the main things that threaten security and stability in the region,” Sayyed Nasrallah said as he expressed his sorrow for the security developments around the region starting from Syria where killings and kidnappings are taking place and ending with attacks in Iraq, arrests in Bahrain and Al-Qatif.

Hezbollah Main Threat to ‘Israel’

“The number one threat for Israel in the world is Hezbollah,” His eminence assured, indicating that the Zionist entity does not worry when the Arab countries buy advanced and expensive weapons and warplanes. “Israel feels comfortable in front of some Arab countries' huge armies because the decision-making of these regimes is within the US.”

Sayyed Nasrallah stressed that the main concern for ‘Israel’ is Lebanon because of the existence of strong and incubated Hezbollah from huge part of the Lebanese people , this is a natural result and comes due to their decisive defeat in 2000 and 2006. “This explains why Israel didn’t exploit the incidents in the region and launch an attack on Lebanon despite its history of attacks.”

“Have Israel’s ambitions ended? Will Israel be satisfied with its oil and gas resources amid remarks that it will only generate $250 billion?” His eminence wondered.

Sayyed Nasrallah also wondered if the Lebanese army has the deterrent force and stressed the need that it’s power should be equivalent to that of the Zionist army.

Hezbollah Has the Deterrent Force against ‘Israel’
Some in Lebanon, Hezbollah S.G. said, fears that weapons are in the hands of a specific side of a specific sect, “this means that other sects feel threatened. The resistance now forms a deterrent force, what should be made is to address concerns and not cancel the resistance and let the country face the Israeli threats.” “I announce in the name of the Shia in Lebanon that we don't want to be the ruling sect.”

Concerning alleges that arms will prevent holding elections in Lebanon, Sayyed Nasrallah said the Resistance’s arms were not used to impose electoral lists, however some political forces in other areas terrorized people with their weapons. “The March 14 camp is saying that the presence of arms will prevent holding elections in Lebanon, but the 2005 elections were held in the presence of arms and you won the majority, and the 2009 elections as well as the recent Koura by-election.”

“Before Hezbollah, was there a state? Before my birth and the existence of Hezbollah there were anarchy of weapons and civil wars,” Sayyed Nasrallah said. “We would benefit the most from the rise of a real state in Lebanon. Sectarianism is the first real reason preventing the rise of the state,” he added.

Alternative to Dialogue… Chaos

His eminence assured that the anarchy of arms exists where there is no resistance, adding that Hezbollah “had the power to rule the country in May 7 but we didn't want.” “Whoever thinks that a certain sect must rule the country would be dragging the country into destruction and I hereby declare that the Shiite sect in Lebanon does not want to be a ruling sect or a leading sect,” Sayyed Nasrallah said.

Concerning the national dialogue, Sayyed Nasrallah said: Only dialogue is possible and no one wants to eliminate the other. We hope they will be allowed to return to dialogue and we hope dialogue will resume.” “We hope they will not put preconditions for resuming dialogue because the alternative to dialogue is the chaos the West are seeking to spread in the region,” His eminence said, referring to March 14 forces.

Turning to Syria, he said: Dialogue is prohibited in Syria because the Americans, the West and Israel are not allowing the Syrian opposition to engage in dialogue.”

The other camp does not want a defense strategy, the S.G. pointed out, it rather wants two things: the Resistance weapons and the resignation of the government. He said it’s not Hezbollah who’s obstructing the work of the government but the corruption.

Tahukah Anda?


 DiBarisan Militer Israel Ada 12 Ribu Tentara Muslim 
DiBarisan Militer Israel Ada 12 Ribu Tentara Muslim Arab
Arab


Pemuda Arab yang setuju membawa senjata Israel menjadi pasukannya tidak ragu-ragu melakukan tindakan kotor yang orang yahudi sendiri segan melakukannya. Mereka tidak akan ragu-ragu menembaki anak bangsa sendiri dan menangkapnya. 
 

 Menurut Kantor Berita ABNA, Di barisan tentara militer Israel ada 12 ribu warga Arab Muslim. 1120 personel pasukan dari Mesir yang tinggal di Israel sementara sisanya Arab Palestina yang tinggal di pemukiman yang dibangun Israel. 

Studi yang dibuat oleh Pusat Studi Strategi dan Politik “Java” milik Bar Eilan menilai bawha pemuda-pemuda Mesir yang bekerja di militer Israel adalah personel paling loyal dan bersungguh-sungguh. Mereka memperoleh gaji bulanan sebesar 4000 hingga 4500 Syekel.

Membaca sepintas berita ini mungkin bisa dikatakan, keberadaan ribuan laki-laki Arab yang membawa senjata dan menembakkannya kepada saudara-sauara mereka sendiri dari bansga Arab dengan imbalan uang bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab fenomena menjadi agen, mata-mata, pengais rizki dengan menjual nasionalisme ada di seluruh dunia, dan Arab bukan pengecualian.

Namun jika dianalisis dengan seksama, dapat disimpulkan bahwa pemuda Arab tidak akan diterima bekerja di militer Israel kecuali jika dia sudah meyakini eksistensi Israel sebagai hakikat yang tidak mungkin digoyahkan. 

Kesepakatan Camp David yang diteken antara Mesir dan Israel, juga kesepakatan Wadi Arabah antara Jordania dan Israel ikut berperan dalam memperkokoh keyakinan itu. Keyakinan itu makin kuat setelah sebagian orang Palestina sendiri terlibat dalam kesepakatan Oslo dan melakukan kerjasama dengan Israel. 

Pemuda-pemuda Arab merasakan perlu untuk melanjutkan bekerja di militer Israel sebagai bentuk kelanjutan kerjasama koordinasi keamanan yang sudah diteken oleh Otoritas Palestina dan Israel.

Pemuda Arab yang setuju membawa senjata Israel menjadi pasukannya tidak ragu-ragu melakukan tindakan kotor yang orang yahudi sendiri segan melakukannya. Mereka tidak akan ragu-ragu menembaki anak bangsa sendiri dan menangkapnya. 

Ia telah menjadi Yahudi hawa nafsunya, sudah meyakini legalitas eksistensi yahudi di negeri Palestina. Ia akan berbuat kasar kepada setiap orang Arab yang tidak setuju dengan rencananya. Ia meyakini bahwa Arab itu teroris, terbelakang dan bodoh.

Mungkin ada warga Arab tidak percaya dengan bualan dan cerita manipulative buatan Yahudi. Namun warga Arab itu akan malu melihat elit Fatah ikut dalam konferensi Hertezelia zionis Israel dan ketika menyaksikan PM Otoritas Palestina di Ramallah duduk paling depan di konferensi zionis tersebut di samping Simon Peres, presiden Israel.

Ankara-Riyadh-Tel Aviv Bertekad Wujudkan Perdamaian di Timur Tengah

Al Manar:
 

Ankara-Riyadh-Tel Aviv Bertekad Wujudkan 

Perdamaian di Timur Tengah
Dalam pandangan Turki, Israel dan Arab Saudi, Suriah 

adalah dalang dibalik konflik yang tak berujung di daerah 

kawasan. Tanpa kejatuhan Bashar Assad maka proses 

jalannya perdamaian Israel-Palestina bagi ketiganya 

adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Ketiga negara 

tersebut menegaskan, lengsernya Bashar Assad adalah 

harga mati. 

 Menurut Kantor Berita ABNA, Koran mingguan Palestina 'Al Manar' menurunkan berita terbentuknya sebuah komite yang terdiri atas 3 negara, Turki, Israel dan Arab Saudi. Ketiga negara tersebut bertekad semakin memperat hubungan kerja sama dan berusaha menjamin terwujudnya perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Menurut Al Manar, AS dan Inggris berperan besar atas terbentuknya komite 3 negara tersebut. Ketiga negara tersebut juga menghendaki terjadinya perubahan situasi politik di Suriah dengan memberikan dukungan politik dan bantuan persenjataan kepada kelompok oposisi guna menjatuhkn Bashar Assad.

Disebutkan pula oleh Al Manar, ketiga negara tersebut berupaya untuk mencari solusi penyelesaian konflik Israel-Palestina sehingga dimasa yang akan datang, kedua negara yang sering konflik tersebut bisa hidup berdampingan dengan damai.

Sebuah sumber di London menyebutkan diplomat Inggris sangat mendukung terbentuknya komite 3 negara tersebut, dan menurutnya tekanan Ankara dan Riyadh terhadap Suriah akan mempercepat proses penyelesaian konflik yang semakin memanas di Timur Tengah.
Al Manar turut menyebutkan, dalam pandangan Turki, Israel dan Arab Saudi, Suriah adalah dalang dibalik konflik yang tak berujung di daerah kawasan. Tanpa kejatuhan Bashar Assad maka proses jalannya perdamaian Israel-Palestina bagi ketiganya adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Ketiga negara tersebut menegaskan, lengsernya Bashar Assad adalah harga mati.
Israeli soldiers arrest six Palestinians including two children
Israeli soldiers arrest six Palestinians including two 

children

AL-KHALIL, (PIC)-- Israeli occupation forces (IOF) rounded up six Palestinians in Al-Khalil and Bethlehem at dawn Monday including two children, local sources said. 

 (Ahlul Bayt News Agency) - AL-KHALIL, (PIC)-- Israeli occupation forces (IOF) rounded up six Palestinians in Al-Khalil and Bethlehem at dawn Monday including two children, local sources said.

The sources said that the soldiers arrested a 27-year-old man and two children in the Old City of Al-Khalil.

They said that Mohammed Atef, 14, and his brother Mahmoud, 13, were detained at a roadblock near the Ibrahimi mosque then taken in an Israeli police car, which is always parked near the mosque, to an unknown location.

The sources pointed out that soldiers stormed four villages in the province along with a number of suburbs in Al-Khalil city and paralyzed traffic after stopping vehicles for search. They said that a citizen was arrested in Doura town.

In Bethlehem, IOF soldiers nabbed two Palestinian youths in Taku village to the east of Bethlehem city while walking in the street.

Palestinian prisoners tortured by permission of the 
Palestinian prisoners tortured by permission of the Israeli judiciary
Israeli judiciary

Human rights organizations criticized the Israeli Supreme 

Court's refusal to investigate the guards who practiced 

torture against Palestinian prisoners in occupation 

prisons. 

 (Ahlul Bayt News Agency) - Human rights organizations criticized the Israeli Supreme Court's refusal to investigate the guards who practiced torture against Palestinian prisoners in occupation prisons.

The Israeli Committee against Torture stated that it presented a petition along with other Palestinian activists to the Israeli court where they confirmed torture and other ill-treatment of Palestinians.

The petition coincided with the publication of a report by the Hebrew site Walla that revealed Israeli failure to effectively investigate complaints submitted on torture and ill treatment.

Around 598 complaints of alleged torture or ill-treatment during interrogation between 2001 and 2008 have been ignored.

Settler runs over Palestinian child in Al-Khalil


Settler runs over Palestinian child in Al-KhalilA Jewish settler ran over a 10-year-old Palestinian boy 

on Tuesday in the city of Al-Khalil south of occupied West 

Bank causing him several injuries. 

 (Ahlul Bayt News Agency) - A Jewish settler ran over a 10-year-old Palestinian boy on Tuesday in the city of Al-Khalil south of occupied West Bank causing him several injuries.

Local sources reported that the settler was from "Kiryat Arba" settlement established on a bypass road between Al-Khalil and Jerusalem.

The settler managed to escape while the boy was transferred to the government hospital by the Palestinian Red Crescent to receive the necessary treatment.

Mishaal condemns Sinai attack in phone contact with Morsi
Mishaal condemns Sinai attack in phone contact 

with Morsi

Khaled Mishaal, the political bureau chairman of Hamas, 

condemned the bloody attack on Egyptian border guards 

in Sinai in a telephone contact with Egyptian president 

Dr. Mohammed Morsi. 

 (Ahlul Bayt News Agency) - Khaled Mishaal, the political bureau chairman of Hamas, condemned the bloody attack on Egyptian border guards in Sinai in a telephone contact with Egyptian president Dr. Mohammed Morsi.

A statement for Hamas on Monday said that Mishaal extended condolences to Morsi, the families of the victims and the Palestinian people.

He expressed the Palestinian people and Hamas’s keenness on security and stability of Egypt and rejection of any attempt to tamper with its security.

The attack by masked gunmen killed and wounded dozens of Egyptian soldiers and officers of the border guards.

SOLAWAT


No comments:

Post a Comment