Sunday, 24 February 2013

CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM


NO. RESOLUSI 48/19-P
DEKLARASI KAHERAH MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM
(CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM)
Diadakan di Kaherah pada 5 Ogos 1990
NEGARA ANGGOTA PERTUBUHAN KERJASAMA ISLAM (OIC),
MENEGASKAN kembali peranan tamadun dan sejarah umat Islam yang Tuhan
jadikan sebagai ummah terbaik yang telah memberikan umat manusia sebuah
peradaban sejagat dan seimbang di mana harmoni diwujudkan antara kehidupan
ini dan akhirat dan ilmu yang digabungkan dengan iman; dan peranan umat ini
yang harus dilakukan  untuk membimbing kemanusiaan  yang dibingungkan oleh
pelbagai tren dan ideologi bersaingan serta menyediakan penyelesaian terhadap
masalah-masalah kronik tamadun materialistik ini.
BERHARAP untuk menyumbang kepada usaha umat manusia untuk
mengesahkan hak asasi manusia, untuk melindungi manusia daripada eksploitasi
dan penganiayaan, dan untuk menegaskan kebebasan dan hak hidup
bermaruahnya berdasarkan Syariah Islam
YAKIN bahawa manusia yang telah mencapai peringkat lanjutan dalam sains
materialistik masih, dan akan tetap,  sangat memerlukan iman untuk menyokong
tamadunnya dan kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;
PERCAYA bahawa hak-hak asasi dan kebebasan sejagat dalam Islam ialah
elemen melengkapi agama Islam dan bahawa tiada seorang pun secara prinsip
berhak menangguhkannya secara keseluruhan atau sebahagian atau melanggar
atau   mengabaikannya sebagai suatu yang terikat dengan perintah suci, yang
terkandung dalam Kitab-kitab Wahyu Tuhan dan dihantar melalui nabi terakhir-Nya
untuk    menyempurnakan mesej suci terdahulu sehingga menjadikan kepatuhan
terhadapnya suatu ibadah dan pengabaiannya atau perlanggarannya suatu dosa
amat dibenci, dan kerananya setiap orang bertanggungjawab secara individu - dan
Ummah bertanggungjawab secara kolektif - untuk menjaganya. 2
KESINAMBUNGAN DARIPADA PRINSIP-PRINSIP DI ATAS,
MENGISYTIHARKAN SEBAGAI BERIKUT:
ARTIKEL 1:
(a) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya disatukan oleh
penyerahan kepada Tuhan dan keturunan dari Adam. Semua orang setaraf dari
sudut asas maruah manusia dan asa kewajipan dan tanggungjawab, tanpa
sebarang diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jantina, agama, sekutu
politik, status sosial atau pertimbangan lain. Iman sejati merupakan jaminan untuk
meningkatkan maruah itu di sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia.
(b) Semua manusia merupakan subjek Tuhan, dan yang paling dicintai-Nya ialah
mereka yang paling berguna untuk semua subjek-Nya,  dan tidak seorang pun
memiliki keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar taqwa dan amalan baik.
ARTIKEL 2:
(a) Hidup suatu kurniaan Tuhan dan hak kehidupan dijamin untuk setiap manusia.
Menjadi tugas semua individu, masyarakat dan negara untuk melindungi hak ini
dari sebarang perlanggaran, dan dilarang mengambil  nyawa kecuali atas alasan
ditetapkan Syariah.
(b) Dilarang menggunakan cara seumpamanya yang mungkin menyebabkan
kehancuran yang membunuh umat manusia.
(c) Pemuliharaan kehidupan manusia selama tempoh kehidupan dikehendaki
Tuhan menjadi satu kewajiban yang ditentukan Syariah
(d) Aman dari bahaya fizikal merupakan hak yang dijamin. Menjadi tugas negara
melindunginya, dan dilarang melanggarnya tanpa alasan yang ditetapkan Syariah.
ARTIKEL 3:
(a) Dalam hal penggunaan kekuatan dan dalam hal konflik bersenjata, tidak
dibenarkan membunuh golongan tidak berperang seperti orang tua, wanita dan
kanak-kanak. Yang terluka dan yang sakit sewajarnya berhak mendapatkan
rawatan perubatan; dan tawanan perang sewajarnya berhak diberi makanan,
perlindungan dan pakaian. Dilarang mencincang mayat. Menjadi tanggungjawab
untuk menukar tawanan perang dan menguruskan lawatan atau penyatuan  semula
keluarga yang dipisahkan oleh keadaan perang.
(b) Dilarang menebang pohon, merosakkan tanaman atau ternakan, dan
menghancurkan bangunan awam musuh dan pemasangan bom, letupan atau
sebarang cara lain.
ARTIKEL 4:
Setiap manusia berhak tidak dilanggari haknya dan perlindungan nama baik dan
kehormatan selama hidupnya dan selepas kematiannya. Negara dan masyarakat
wajib melindungi jenazah dan tempat pengkebumiannya. 3
ARTIKEL 5:
(a) Keluarga asas masyarakat, dan perkahwinan asas pembentukannya. Lelaki dan
wanita mempunyai hak berkahwin, dan tiada sekatan berasaskan bangsa, warna
kulit atau kewarganegaraan sewajarnya menghalang mereka dari menikmati hak
ini.
(b) Masyarakat dan negara sewajarnya mengenepikan segala halangan terhadap
perkahwinan dan harus memudahkan prosedur perkahwinan. Mereka sewajarnya
memastikan perlindungan dan kesejahteraan keluarga.
ARTIKEL 6:
(a) Perempuan setaraf dengan lelaki dalam maruah manusia, dan mempunyai hak
untuk menikmati sebagaimana tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu; dia
mempunyai entiti sivil dan kebebasan kewangan sendiri, dan hak untuk
mempertahankan nama dan keturunan.
(b) Suami bertanggungjawab atas sokongan dan kebajikan keluarga.
ARTIKEL 7:
(a) Pada saat atau kelahiran, setiap anak mempunyai hak-hak sewajarnya daripada
ibu bapa, masyarakat dan negara untuk diberikan rawatan, pendidikan dan
material, kebersihan dan penjagaan moral yang mencukupi. Baik janin mahupun
ibu mesti dilindungi dan diberi rawatan khusus.
(b) Ibu bapa dan orang dalam kapasiti seumpamanya berhak memilih jenis
pendidikan diinginkan untuk anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan
kepentingan dan masa depan anak bersesuaian dengan  nilai etika dan prinsip
Syariah
(c) Kedua ibu bapa berhak atas hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan
kerabat berhak ke atas hak-hak dari kerabat mereka, bersesuaian dengan asas
ajaran Syariah.
ARTIKEL 8:
Setiap manusia berhak menikmati kapasiti sahnya sama ada dari segi kewajipan
atau komitmen, apabila kapasiti ini hilang atau mengalami penurunan nilai, ia
sewajarnya diwakili penjaganya.
ARTIKEL 9:
(a) Menuntut ilmu suatu kewajipan dan menyediakan pendidikan pula menjadi
kewajipan masyarakat dan negara. Negara perlu memastikan wujudnya cara dan
sarana untuk mendapatkan pendidikan dan akan menjamin kepelbagaian
pendidikan untuk kepentingan masyarakat sehingga membolehkan seseorang
mengenali agama Islam dan fakta alam semesta bagi kepentingan umat manusia.
(b) Setiap manusia berhak menerima pendidikan agama dan pendidikan duniawi
dari pelbagai institusi, pendidikan dan bimbingan,  termasuk keluarga, sekolah, 4
universiti, media, dll, secara bersepadu dan seimbang untuk mengembangkan
keperibadiannya, menguatkan keimannya kepada Tuhan  disamping menghormati
dan mempertahankan hak dan kewajipan.
ARTIKEL 10:
Islam agama fitrah murni. Maka, dilarang melakukan  segala bentuk paksaan
terhadap manusia atau mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohannya untuk
menukarnya kepada agama lain atau tidak beragama.
ARTIKEL 11:
(a) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak ada seorang pun berhak
memperhambakan, memalukan, menindas atau mengeksploitasi mereka, serta
tiada yang menguasai melainkan hanya Tuhan Yang Maha Tinggi.
(b) Semua jenis kolonialisme yang menjadi salah satu bentuk perhambaan paling
kejam sama sekali dilarang. Masyarakat yang menderita daripada penjajahan
mempunyai hak penuh kebebasan dan penentuan nasib diri. Ini tugas semua
negara dan masyarakat untuk menyokong perjuangan bangsa terjajah bagi
membubar segala bentuk kolonialisme dan penjajahan, dan semua negara dan
masyarakat berhak memelihara identiti kemerdekaan mereka serta mengawal
kekayaan dan sumber alam mereka.
ARTIKEL 12:
Setiap orang berhak, dalam rangka Syariah, bergerak bebas dan memilih tempat
tinggal sama ada di dalam atau di luar negara serta jika dianiaya, berhak mencari
suaka di negara lain. Negara tersebut perlu memastikan perlindungannya sehingga
dia di tahap selamat, kecuali suaka didorong tindakan yang Syariah
menganggapnya sebagai jenayah.
ARTIKEL 13:
Bekerja ialah hak dijamin negara dan masyarakat agar setiap orang mampu
bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan paling sesuai baginya dan yang
memuaskan kepentingannya dan ahli masyarakat. Pekerja berhak memperolehi
keamanan dan keselamatan serta semua jaminan sosial lain. Dia tidak boleh
disuruh bekerja di luar kemampuannya atau dipaksa,  dieksploitasi atau dianiaya
dengan cara apapun. Ia berhak diraikan tanpa diskriminasi antara lelaki dan
perempuan - mendapat upah adil bagi kerjanya tanpa  ada penangguhan, serta
faedah bercuti dan promosi selayaknya. Untuk bahagiannya, ia sewajarnya diminta
berdedikasi dan teliti dalam setiap kerjanya. Jika  pekerja dan pengusaha tidak
bersetuju dalam sebarang perkara, negara perlu campur tangan bagi
menyelesaikan pertikaian tersebut dan aduan dilihat semula, hak-hak disahkan,
keadilan ditegakkan tanpa memihak.
ARTIKEL 14:
Setiap orang berhak mendapat keuntungan sah tanpa monopoli, penipuan atau
yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Riba dilarang sepenuhnya. 5
ARTIKEL 15:
(a) Setiap orang berhak memiliki harta yang diperolehi secara sah, dan layak
mendapat hak pemilikan tanpa prejudis terhadap diri sendiri, orang lain atau
masyarakat keseluruhannya. Pengambilalihan tidak dibenarkan kecuali untuk
keperluan kepentingan awam dan apabila dibayar pampasan yang segera dan
saksama.
(b) Perampasan dan penyitaan aset dilarang kecuali  untuk suatu keperluan yang
diperuntukkan undang-undang.
ARTIKEL 16:
Setiap orang berhak menikmati hasil pengeluarannya  sama ada sains,
kesusasteraan, kesenian atau teknikal dan hak-hak untuk melindungi kepentingan
moral dan material yang berasas darinya, asalkan pengeluaran tersebut tidak
bertentangan dengan prinsip Syariah.
ARTIKEL 17:
(a) Setiap orang berhak hidup dalam persekitaran bersih, jauh dari kelakuan buruk
dan moral keji, persekitaran yang mendorong pembangunan dirinya dan menjadi
tugas negara dan masyarakat pada umumnya untuk menyediakan hak itu.
(b) Setiap orang berhak menerima rawatan perubatan  dan sosial, dan semua
kemudahan awam yang diberikan masyarakat dan negara dalam batasan sumber
mereka yang sedia ada.
(c) Negara perlu memastikan hak individu untuk kehidupan sepatutnya yang akan
membolehkannya memenuhi semua keperluannya dan tanggungannya, termasuk
makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, rawatan perubatan dan semua
keperluan asas lain.
ARTIKEL 18:
(a) Setiap orang berhak hidup dalam keadaan selamat untuk dirinya sendiri,
agamanya, tanggungannya, maruahnya dan hartanya.
(b) Setiap orang mempunyai hak persendirian dalam urusan peribadinya, di
rumahnya, antara ahli keluarganya, berkait dengan harta benda dan
perhubungannya. Tidak dibenarkan untuk mengintipnya secara rahsia,
menempatkannya di bawah pengawasan atau untuk menodai nama baiknya.
Negara harus melindunginya dari gangguan sewenangnya.
(c) Kediaman peribadi tidak boleh diganggu dalam semua kes. Tidak dibenarkan
masuk  tanpa izin penghuninya atau dengan cara melanggar undang-undang, dan
tidak juga boleh digeledah atau disita dan penghuninya diusir.
ARTIKEL 19:
(a) Semua orang setaraf di sisi undang-undang, tanpa perbezaan antara penguasa
dan yang dikuasai. 6
(b) Hak menggunakan bantuan untuk mendapatkan keadilan dijamin untuk semua.
(c) Tanggungjawab pada dasarnya bersifat peribadi.
(d) Tiada jenayah atau hukuman kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Syariah.
(e) Orang yang didakwa tidak bersalah sehingga terbukti bersalah dalam
mahkamah adil di mana ia sewajarnya diberi semua jaminan pertahanan.
ARTIKEL 20:
Tidak dibenarkan tanpa alasan sah menangkap individu, atau menyekat
kebebasan, membuang negeri atau menghukumnya. Tidak dibenarkan
membuatkannya tunduk terhadap penyeksaan secara fizikal atau psikologi atau
segala bentuk penghinaan, kekejaman atau penghinaan. Juga tidak diizinkan untuk
memaksa individu bagi tujuan kajian perubatan atau saintifik tanpa persetujuannya
atau yang merisikokan kesihatan atau kehidupannya. Juga tidak dibenarkan untuk
mengesahkan undang-undang darurat yang akan memberikan kuasa eksekutif bagi
melaksanakan tindakan tersebut.
ARTIKEL 21:
Mengambil tebusan dalam bentuk apapun atau untuk sebarang tujuan dilarang
secara tegas.
ARTIKEL 22:
(a) Setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas dengan cara
yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
(b) Setiap orang berhak menyokong apa yang benar, dan menyebarkan apa yang
baik, serta memberi amaran terhadap apa yang salah  dan jahat sesuai dengan
norma-norma Syariah Islam
(c) Maklumat suatu keperluan penting untuk masyarakat. Ini tidak boleh
dieksploitasi atau disalahgunakan sedemikian rupa sehingga dapat melanggar
kesucian dan maruah para Nabi, melemahkan secara diam nilai moral dan etika
atau menghancurkan, merosakkan, membahayakan masyarakat atau melemahkan
imannya.
(d) Tidak dibenarkan membangkitkan kebencian nasionalis atau doktrin atau
melakukan sesuatu yang mungkin suatu hasutan terhadap sebarang bentuk atau
diskriminasi perkauman.
ARTIKEL 23:
(a) Kekuasaan suatu amanah; dan penyalahgunaan atau eksploitasi salah
daripadanya dilarang, agar hak asasi manusia terjamin.
(b) Semua orang berhak terlibat, secara langsung atau tidak langsung dalam
pentadbiran negaranya. Dia sewajarnya berhak menguruskan pejabat awam
berdasarkan peruntukan-peruntukan Syariah. 7
ARTIKEL 24:
Semua hak dan kebebasan ditetapkan dalam Deklarasi ini tertakluk kepada Syariah
Islam.
ARTIKEL 25:
Syariah Islam ialah satu-satunya sumber rujukan untuk memberi penjelasan atau
klasifikasi kepada semua perkara termaktub dalam Deklarasi ini.
  
RESOLUSI NO. 41/21- P .
MENGENAI PENYELARASAN ANTARA NEGARA ANGGOTA
DALAM BIDANG HAK ASASI MANUSIA
Persidangan Islam Menteri-Menteri Luar Ke-21 (Sesi  Penyatuan Islam dan
Kerjasama ke arah Keamanan, Keadilan dan Kemajuan), diadakan di Karachi,
Pakistan dari 4 hingga 8 Zulqa’idah 1413 H (25-29 April 1993),
MENGUKUHKAN pemikiran bahawa tujuan Piagam OIC dan “Deklarasi Kaherah
mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam” ialah mempromosi dan menggalakkan
penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi untuk semua
bersesuaian dengan nilai-nilai dan ajaran Islam serta Piagam Pertubuhan Bangsa
Bersatu dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat;
MEMANDANG penuh nilai Islam mengenai hak asasi manusia, kedudukan tertinggi
manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi dan kerananya suatu perkara
penting berkait rapat dengan pemikiran Islam untuk  mempromosi dan
menggalakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
MENYEDARI bahawa kepentingan yang meningkat terhadap hak asasi manusia di
seluruh dunia menyeru penumpuan seterusnya terhadap usaha-usaha Ummah
Islam dan organisasi Islam dalam mengambil inisiatif bersesuaian di peringkat
nasional, serantau dan antarabangsa untuk mempromosi dan melindungi hak asasi
manusia;
MENEKANKAN kepentingan Persidangan Dunia mengenai Hak Asasi Manusia,
yang menyediakan kesempatan amat berharga bagi menilai kembali semua aspek
hak asasi manusia dan memastikan pendekatan adil dan seimbang terhadapnya.
MENGENAL  pasti sumbangan boleh dilakukan terhadap Persidangan Dunia oleh
negara-negara Islam atas dasar panduan bernilai terkandung dalam “Deklarasi
Kaherah mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam”; 8
MEMPERCAYAI bahawa menghormati hak asasi manusia ialah elemen
melengkapi Islam;
MENGUKUHKAN pemikiran bahawa wujudnya perbezaan perlembagaan dan
sistem-sistem perundangan antara Negara Anggota OIC serta kepelbagaian
instrumen antarabangsa atau serantau hak asasi manusia di mana mereka
merupakan pihak-pihak terlibat;
MENEGASKAN kembali prinsip-prinsip menghormati kedaulatan negara, integriti
wilayah dan tidak campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah negara;
MENGAKUI bahawa mempromosi dan melindungi hak asasi manusia perlu
didorong oleh kerjasama dan persetujuan bersama, dan bukan melalui konfrontasi
serta pemaksaan terhadap nilai-nilai tak berserasian;
MENGULANGI sikap saling bergantungan dan keutuhan hak-hak ekonomi, sosial,
budaya, sivil dan politik serta menguatkan hubungan antara sektor pembangunan,
demokrasi, keseronokan sejagat bagi semua hak manusia serta keadilan sosial
yang mesti ditangani secara bersepadu dan seimbang;
MEMPERTIMBANGKAN bahawa Pembangunan suatu proses ekonomi, sosial,
budaya dan politik menyeluruh, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
seluruh penduduk dan semua individu berdasarkan penglibatan mereka yang aktif,
bebas dan bermakna;
MENYERU bahawa masyarakat antarabangsa berkewajipan memenuhi
komitmennya untuk membanteras kemiskinan yang menjadi hambatan  terhadap
sebarang usaha bertujuan mencapai pembangunan berterusan dan merealisasi
sepenuhnya hak asasi manusia;
1.  MENEGASKAN KEMBALI komitmennya terhadap prinsip-prinsip
terkandung dalam Piagam OIC dan “Deklarasi Kaherah  mengenai Hak Asasi
Manusia dalam Islam” sebagai panduan umum dan Piagam PBB.
2.  MENEKANKAN prinsip-prinsip menghormati kedaulatan negara dan integriti
wilayah serta tidak mencampuri urusan dalaman sesebuah negara, dan tidak
menggunakan hak asasi manusia sebagai alat tekanan politik atau ekonomi.
3.  MENEGASKAN KEMBALI bahawa semua negara, besar atau kecil, berhak
menentukan sistem politik mereka, kawalan dan bebas memanfaatkan sumber
daya mereka, dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
4.  MENEKANKAN perlunya mencapai kesejagatan, objektiviti dan tidak
memilih dalam perlaksanaan piawai dan instrumen hak asasi manusia.
5.  MENGAKUI bahawa disebabkan hak asasi manusia bersifat sejagat secara
fitrah, ia mesti dipertimbangkan dalam konteks proses dinamik dan berkembang 9
daripada tatanorma antarabangsa, dengan mempertimbangkan pelbagai latar
sejarah, budaya dan agama serta sistem-sistem perundangan utama.
6.  MENEKANKAN keperluan merasionalkan mekanisme hak asasi manusia
PBB dalam meningkatkan keberkesanan dan kelancaran  dan mengelak
pengulangan tugas dan pelbagai mekanisme selari.
7.  MENEGASKAN KEMBALI kesalingbergantungan dan keutuhan hak-hak
ekonomi, sosial, budaya, sivil dan politik, serta keperluan memberikan penekanan
terhadap semua kategori hak asasi manusia.
8.  MENYATAKAN KEPRIHATINAN terhadap pelanggaran hak asasi manusia,
termasuk manifestasi diskriminasi perkauman, rasisme, aparteid, kolonialisme,
pencerobohan dan pendudukan asing, dan pembentukan  penempatan haram di
kawasan diduduki, serta kebangkitan terkini yang tak bertoleransi, neo-nazisme,
xenophobia dan pembersihan etnik.
9.  MENEGASKAN KEMBALI bahawa menentukan nasib diri ialah prinsip
undang-undang antarabangsa dan hak sejagat diiktiraf PBB untuk masyarakat di
bawah dominasi asing atau penjajah atau pendudukan asing, disebabkan bahawa
mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi,
sosial dan pembangunan budaya, dan bahawa penolakan tersebut suatu
pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
10.  MENEKANKAN bahawa hak menentukan nasib diri dimiliki masyarakat di
bawah dominasi asing atau penjajah atau pendudukan  asing, dan tidak wajar
digunakan untuk merosakkan integriti wilayah, kedaulatan negara dan
kemerdekaan politik negara.
11.  MENEGASKAN SEMULA dengan kuat sokongannya terhadap perjuangan
sah rakyat Palestin untuk mengembalikan hak-hak kenegaraan dan yang tidak
boleh diubah bagi menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, dan tuntutan
menamatkan segera pelanggaran berat hak asasi manusia di Palestin, Golan Syria
dan kawasan-kawasan Arab lain yang diduduki termasuk Jerussalem serta
pengunduran segera tentera Israel dari semua wilayah yang diduduki.
12.  MENEGASKAN KEMBALI sokongannya terhadap perjuangan sah rakyat
Afrika Selatan untuk membanteras sepenuhnya Aparteid dan hak mereka
menubuhkan sistem demokrasi bukan perkauman.
13.  MENEGASKAN KEMBALI sokongannya terhadap hak asasi manusia rakyat
Jammu dan Kashmir, termasuk hak mereka menentukan nasib diri dan menyeru
penamatan segera perlanggaran hak asasi mereka.
14.  MENGUTUK pembunuhan massa dilakukan terhadap rakyat BosniaHerzegovina dan menyeru tindakan segera masyarakat  antarabangsa bagi
menghentikan pelanggaran besar-besaran hak asasi mereka. 10
15.  MENEGASKAN KEMBALI komitmen tinggi, bersesuaian dengan Artikel 6
“Deklarasi Kaherah mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam”, untuk
mempromosi dan melindungi hak-hak wanita.
16.  MENGIKTIRAF hak-hak anak dan ibunya menikmati perlindungan khas dan
juga hak wajar setiap anak daripada ibu bapa, masyarakat dan negara untuk
diberikan rawatan bersesuaian, pendidikan, material, kebersihan dan penjagaan
moral.
17.  MENDESAK masyarakat antarabangsa meletakkan keutamaan memberikan
bantuan sesuai untuk anak-anak yang menjadi mangsa  kelaparan, penyakit,
kekeringan, dan konflik bersenjata serta memperuntukkan sumber mencukupi
untuk tujuan ini.
18.  MEMINTA Setiausaha Agung untuk menyelaraskan secara berkesan
penyertaan Negara Anggota dalam Persidangan Dunia mengenai Hak Asasi
Manusia, dan melaporkan kepada Persidangan Islam Menteri Luar Ke-22,
kemajuan dalam melaksanakan resolusi ini.
19.  MEMINTA JUGA Setiausaha Agung menyampaikan resolusi ini bersesuaian
dengan “Deklarasi Kaherah mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam” kepada
Setiausaha Agung Persidangan Dunia mengenai Hak Asasi Manusia sebagai
sumbangan OIC kepada Persidangan tersebut.
 Disediakan oleh:
Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) 
Diterbitkan oleh:
Bahagian Pengurusan Dakwah
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) 
Januari 2012
Sumber:
www.oic-oci.org/english/article/human.htm
http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/21/21-2nd-2%20%20resolution.htm#41
Muat Turun:
www.jawi.gov.my/cdhri.pdf

NOTA : SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN KEPADA JABATAN AGAMA ISLAM 
              WILAYAH PERSEKUTUAN SEMOGA PERKATAN DEMI PERKATAAN
               DEKLARASI INI DIBERIKAN PERHATIAN YANG SEWAJARNYA OLEH
               SEMUA GOLONGAN MASYARAKAT ISLAM.TK


الانباء
DUTA IRAN KE LUBNAN KEPADA KETUA ULAMA AHLUSSUNNAH IRAQ : ZIONIST BERUSAHA SEDAYA UPAYA UNTUK TIMBULKAN PERTELINGKAHAN DI KALANGAN
UMAT ISLAM.
الصهيونية تركز على إثارة الخلافات بين المسلمين

قال السفير الإيراني لدى لبنان إن سياسة الكيان الصهيوني ترتكز على إثارة الخلافات في الأمم ولاسيما الأمة الإسلامية مؤكداً حرص جمهورية إيران الإسلامية على التقريب بين المذاهب الإسلامية ونبذ الفرقة والشقاق . 


 الصهيونية تركز على إثارة الخلافات بين المسلمين
ابنا: وجاءت تصريات سفير الجمهورية الإسلامية غضنفر ركن آبادي لدى استقباله مستشار رئيس الجمهورية العراقي ورئيس جمعية علماء أهل السنة الشيخ خالد الملا في مقر السفارة الإيرانية في بيروت .
 وانتقد السفير الإيراني سياسات الكيان الصهيوني ومحاولته المتواصلة لبث الخلافات وزرع بذورالفرقة بين الدول والمجتمعات الإسلامية موضحاً أن المشروع الصهيوني المفتت للمجتمعات الإسلامية قد بدأ سريانه فعليا.
 وأردف السفير الإيراني قائلاً إن الجمهورية الإسلامية ومنذ سنوات استشعرت خطر الانشقاق والخلاف بين المسلمين معتمدة حزمة سياسات تدعو للوحدة بين المسلمين تمثلت في إقامة المؤتمرات الداعية للتقارب بين المذاهب الإسلامية والحوار بين الأديان لاسيما الحوار الإسلامي – المسيحي تمهيداً لإحداث الأرضية المناسبة لوحدة الشعوب .
 من جهته تقدم رئيس جمعية علماء أهل سنة في العراق الشيخ خالد الملا بأحر التعازي باستشهاد رئيس منظمة إعادة إعمار لبنان المهندس حسام خوشنويس للسفير والشعب الإيراني مندداً بعملية الاغتيال التي طالت الشهيد خوشنويس .
 وشدد الشيخ خالد الملا على ضرورة الوحدة بين الأمة الإسلامية لإجهاض الأهداف والمخططات الصهيونية المشؤومة مضيفاً أن الأعداء أدركوا خطورة الوحدة التي تحول دون بلوغ أهدافهم ومخططاتهم ما حدى بهم إلى تركيز الجهود لزرع الخلافات بين المسلمين في الوقت الراهن .
 وعزا رئيس جمعية علماء أهل السنة في العراق الأزمة التي تمر بها المنطقة إلى سياسة الكيان الصهيوني المفرقة بين المسلمين لإبعاد الشعوب عن القضية الفلسطينية والتعتيم على جرائمه بحق الفلسطينيين مؤكداً على ضرورة تضافر جهود قادة الأمة الإسلامية لإيجاد الوحدة بين المسلمين .
........................


Iran:
 Universitas al Mustafa Iran Kutuk Kekerasan di Pakistan

Civitas akademika Universitas Internasional al Mustafa Iran mengutuk kejadian terakhir di Pakistan yang menelan korban puluhan jiwa dan ratusan lainnya luka-luka akibat peledakan bom oleh aksi kelompok teroris yang hendak menimbulkan kekacauan dan merusak persatuan Islam. 

 Universitas al Mustafa Iran Kutuk Kekerasan di Pakistan
Menurut Kantor Berita ABNA, Universitas Internasional al Mustafa Republik Islam Iran mengutuk keras pembantaian massal atas warga Syiah oleh kelompok teroris di Queeta Pakistan. Dalam pernyataan resminya tersebut, pihak universitas menuntut agar pelaku dan otak dibalik segala aksi kekerasan di Pakistan segera diadili oleh pihak berwenang di Pakistan.
Berikut teks lengkap pernyataan pihak Universitas al Mustafa Iran:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ؛
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
"..Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (Qs.Asy Syu'araa': 227)
Teror dan aksi kekerasan adalah salah satu strategi musuh Islam untuk memecah belah kaum muslimin dan aksi-aksi yang menelan korban yang tidak berdosa tersebut terus meningkat khususnya pada akhir-akhir ini. Dan untuk yang kesekian kalinya, tragedi memilukan kembali terjadi. Melalui kelompok Wahabi dan kelompok ekstrim Islam, blok musuh: Amerika Serikat, Inggris dan Israel telah menumpahkan darah warga Syiah yang tanpa pembelaan di Queeta Pakistan. Dengan membunuh warga Syiah Queeta Pakistan, kelompok Wahabi yang mengklaim diri sebagai bagian dari kaum muslimin telah menunjukkan kedok busuk dan wajah buruk mereka yang aksinya tersebut telah menggembirakan musuh-musuh Islam.
Sebagaimana tragedi-tragedi sebelumnya, wahabi dan kaki tangan Negara-negara adikuasa telah menodai sejarah dengan aksi keji mereka. Kita telah menjadi saksi atas kebengisan dan kejahatan-kejahatan mereka atas kemanusiaan. Dengan berlandas pada tafsir dan pemahaman mereka terhadap Islam yang picik dan kerdil mereka telah menunjukkan kepada dunia dan generasi yang akan datang akan kejahatan mereka. Pemerintah dan rakyat Pakistan semestinya bersatu dan bahu membahu untuk menghadapi fitnah dari kelompok ekstrim tersebut. Sebab dengan mengatasnamakan diri sebagai penegak ajaran Islam, kelompok Wahabi telah mencoreng dan menodai kemuliaan nama Nabi Muhammad Saw.
Pada bagian akhir pernyataannya, civitas akademika Universitas Internasional al Mustafa Iran mengutuk kejadian terakhir di Pakistan yang menelan korban puluhan jiwa dan ratusan lainnya luka-luka akibat ledakan bom oleh aksi kelompok teroris yang hendak menimbulkan kekacauan dan merusak persatuan Islam. Pihak universitas juga menuntut pemerintah Pakistan dan pihak keamanan agar lebih serius dan secara bertanggugjawab menyikapi aksi kekerasan di Pakistan yang semakin meningkat, khususnya kekerasan dan pembunuhan yang menimpa warga Syiah di Pakistan.
 
Khatib Shalat Jumat Tehran:
 PBB Pasif dalam Menghentikan Terorisme

"Lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB menyaksikan berbagai kejahatan di Irak, Suriah, Bahrain, Pakistan dan negara lain, tapi tidak pernah serius untuk menghentikannya, karena mereka mengamini kepentingan Barat dan rezim Zionis," kata Ayatullah Kashani.

 

 PBB Pasif dalam Menghentikan Terorisme
Menurut Kantor Berita ABNA, Ayatullah Muhammad Imami Kashani dalam khutbah shalat Jumat (22/2) mengkritik sikap pasif publik dunia terhadap kejahatan yang dilakukan kelompok teroris dukungan Barat dan sejumlah negara regional.
Khatib Shalat Jumat Tehran memandang kinerja organisasi internasional semacam PBB sangat lemah dalam menyikapi berlanjutnya krisis di kawasan.
"Lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB menyaksikan berbagai kejahatan di Irak, Suriah, Bahrain, Pakistan dan negara lain, tapi tidak pernah serius untuk menghentikannya, karena mereka mengamini kepentingan Barat dan rezim Zionis," kata Ayatullah Kashani.
"Sepak terjang dan kinerja Dewan Keamanan menyebabkan terjadinya kebuntuan  dalam mewujudkan perdamaian global, " tegasnya.
Menurut Khatib Jumat Tehran ini, sikap pasif lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB terhadap aksi terorisme membuktikan bahwa mereka bersekongkol dengan AS dan Israel sebagai pelaku utama kejahatan tersebut.
 
ALLAHUMMA SOLLI ALA MUHAMMADIN WAALI MUHAMMAD WAAJJIL FARAJAHUM

No comments:

Post a Comment