Saturday, 24 December 2011

Siapakah yang menyeleweng,Siapakah yang menentukannya ? Apa hukuman Pemfitnah ?


                                                        

    Harakah 23-25Dis2011
      
         Ribuan terima kasih diucapkan kepada Senator Dato' Dr Johari Mat kerana prihatin kepada ajaran-
    ajaran,fahaman atau isu yang sedang menular di dalam masyarakat sehingga meminta PM  menya-
    takan apa langkah-langkah yang telah dan sedang diambil terhadap gejala-gejala ajaran atau fahaman
    atau isu tersebut.Menurut beliau setakat ini beberapa telah dikenalpasti menyeleweng.Malah katanya,
    dalam akhbar akhir-akhir ini ada disebut juga ajaran Wahhabi sebagai menyeleweng.Kata beliau,seki-
    ranya menyeleweng apa nasihat kerajaan kepada jemaah haji dan umrah yang pergi ke Saudi dan ber-
    solat di belakang imam-imam tersebut.''Kalau sekiranya ajaran tersebut tidak menyeleweng maka apa
    pula nasihat kerajaan kepada orang-orang yang menyelewengkan mereka''.Beliau juga bertanya pihak
    manakah  yang diamanahkan kerajaan untuk memberitahu masyarakat tentang penyelewengan ajaran
    ajaran tersebut.
   ;
    PSS:
    Berkemungkinan kitab-kitab berikut boleh membantu pihak yang bertanggungjawab di dalam urusan
    ini ;sebahagian dari kitab-kitab Ulama AhlusSunnah bagi menjawab serangan aqidah aliranWahhabiyyah
    terhadap umat Islam :  
          1.Usuulul Arbaah fi tardidil wahhabiyyah,Muhammad Hasan Jan Hindi
          2.AlMunhatul Wahabiyyah firradi alal wahhabiyyah,Syekh Daud Bani
             Sulaiman Naqsyabandi.1299 H Islambul cetakan ke3(1976)
          3.AlFajrus Sadiq firraddi ala munkirit Tawassul wal Karamaat wal Khawariq
             Jamil Afandi Zahawi,Mesir 1323H
          4.Shawahidul Haq fil Istighathah sayyidil khalq,Syekh Yusuf Nahani Falastini 1350H
             firraddi ibni taymiyyah wa ibni abdilwahhab
          5.AtTawassul bin Nabi wa Jahalatul Wahhabiyyin,Abu Hamid bin Marzuq
          6.Tathirul Fuaad an..i'tiqad, Syekh Mutii hanafi al-Azhar,Mesir
          7.KAashfun Nur an ashaabilQubur,Abdul Ghani Afandi Nablusi
          8.Saiful Abrar almaslul alalFujjar,Muhammad AbdurRahman hanafi 1300H,Hind
          9.Saiful Jabbar almaslul ala a'daail Abrar,Shah Fadlullah Qadiri
         10.TahakkumulMuqallidin biman iddaa tajdididdin,Muhammad ibnu abdirrahman ibnu afaaliq.
         11.Izhaaqul Baathil firraddilfirqatil Wahhabiyyah,Imamul Haramain Muhammad bin Dawud Hamdani.
         12.Allamaatul fariidah..Sayyid Ibrahim Rifaiy
         13DhiaausSudur limunkirit Tawassul biahlilqubuur,Zahirshah bin AbdilAzeem,Islambul
         14.AlAuraaqulBaghdadiyyah firraddi alalwahhabiyyah,Syekh Ibrahim Rawi Samirraiy
         15.MadarijunNiyyah firRaddi alal Wahhabiyyah,Amiri Qadiri Darul Uloom Karachi
         16.AddurarusSaniyyah firraddi alalWahhabiyyah,Syaikhul Islam Ahmad Zaini Dahlan Makkah.
         17Fitnatul Wahhabiyyah,Syekh Ahmad Zaini Dahlan
         18.AlFutuuhaatul Islamiyyah,Syekh Ahmad Zaini Dahlan
         19.Khulasatul Kalam fi Umarail BaladilHaraam,Syekh Ahmad Zaini Dahlan
         20.AlMaqaalaatul waafiah,hassan Khazbak
         21.Risalah fi hukmittawassul,syekh MuhammadMakhluf Maliki Misri 1355H
         22.AnNuquulusShariyyah firRaddi alal Wahhabiyyah,Syekh Hasan bin Umar Shatty Hanbali
             Dimashqi 1274H
         23.SaadatudDaarain,Syekh Ibrahim AsSamannudi 1320 H
         24.Ghauthul Ibaad,Syekh Mustafa Hammami Misri AlAzhar 1368H
         25AlAqwaalul Mardhiyyah,Syekh Atha' Qasam Dimashqi
         26.Ajwibah Sayyid Ali Bin Ahmad Haddad
         27.Al Intisar lilawliyail Abrar,Syekh Tahir Hanafi,Thaif
         28.Tahriidhul Aghbiya',Syekh Abdullah bin Ibrahim,Thaif
         29.AssuyuufusThiqaal,Baitul Maqdis
         30.ASSaarimul Hindi..Syekh Atha' Makki
         31.Risaalah AbdilWahhaab bin Ahmad Barakat Shafii Makki
         32.Risalah Ahmad bin Ali Basri Shafii
         33.AsSawaaiq warRuduud,Afifuddin Abdullah bin Dawud Hanbali
         34.Tajrid Saifil Jihad,Abdullah bin AbdulLatif Shafii
         35Maqalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Kurdi guru Muhammad Abdul Wahhab.
         36AsSawaaiqul Ilahiyyah,Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab abang Muhammad Abdul Wahhab.    

        
          SOLAWAT    
                                                 

No comments:

Post a Comment